Leube Beton a jeho systém protihlukových stěn Faseton

publikováno:

Leube Beton s. r. o. je jihlavská firma, působící na českém trhu pod různými názvy již od roku 1963. V tomto roce byl podnik založen za účelem výroby prefabrikovaných domů. Po roce 1989 nebyla budoucnost ani směřování společnosti jisté, ale mezník v historii přišel v roce 1994, kdy se v rámci privatizace stala 100% vlastníkem rakouská firma Betonwerk Rieder GmbH, Maishofen a naše společnost byla přejmenována na Rieder Beton, spol. s r. o. Nový vlastník přinesl know-how na svoje tradiční a evropským trhem prověřené výrobky a záběr firmy se z regionální rozšířil na celou ČR. Naše výrobky vyvážíme také na Slovensko, do Rakouska, Německa, Slovinska. V roce 2019 se naše společnost stala součástí skupiny Leube a 1. 6. 2021 došlo k přejmenování na Leube Beton s. r. o. Vstupem do nové a silné společnosti jsme povýšili na novou úroveň umožňující rychlejší a efektivnější rozvoj.

STAVBA PROTIHLUKOVÉ STĚNY NA DÁLNICI D5 VE ZDICÍCH

  • Investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR – závod Praha
  • Projektant: APRIS 3MP s. r. o.
  • Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r. o.
  • Termín realizace: březen – červenec 2022

Výrobou a montáží betonových protihlukových panelů systému Faseton jsme se podíleli na stavbě protihlukové stěny na dálnici D5 Zdice. Původní protihluková stěna již svými parametry a technickým stavem nevyhovovala současným požadavkům. Vzhledem ke špatnému technickému a akustickému stavu dřevěných panelů a korozi sloupů bylo investorem (ŘSD) rozhodnuto o jejím zbourání a nahrazení stěnou novou.

Nová protihluková stěna má sloužit pro ochranu obytné zástavby obce Zdice před nepříznivými vlivy hluku ze silničního provozu na dálnici D5. Její umístění, rozměry a vlastnosti vycházejí z výsledků hlukové studie. Je postavena v úseku 26,127– 27,470 km (staničení D5) a navazuje na navrženou PHS Bavoryně. Stěna má minimální výšku 4,5 m nad niveletou dálnice a je postavena v systému protihlukových stěn Faseton. Založena je na pilotách, do kterých jsou vetknuty ocelové sloupy. Mezi sloupy jsou zasunuty železobetonové plošné dílce opatřené ze strany dálnice absorbéry pro pohlcování hluku. Dílce jsou zasunuty svojí nosnou betonovou částí mezi příruby ocelových sloupů a zároveň absorbéry částečně příruby překrývají, tedy protihluková vrstva je před sloupy. To působí jednak estetičtějším dojmem, ale hlavně absorbéry chrání příruby sloupů a pozitivní vliv to má také na akustiku. Použili jsme novinku v našem výrobním portfoliu, tedy absorbéry TRAPEZ. Akustické požadavky na stěnu byly zvuková pohltivost kategorie A3, vzduchová neprůzvučnost kategorie B2.

Panely Faseton s kombinací absorbérů TRAPEZ 3 (pohltivost A3) a TRAPEZ 6 (pohltivost A4) a vzduchová neprůzvučnost B4 těmto požadavkům nejenom vyhovují, ale i je překračují.

Autorem konstrukční části projektu byla firma APRIS 3MP s. r. o., konkrétně Ing. Ivan Jeník.

Návrh stěny pak zhotovitel, SAMSON PRAHA, spol. s r. o., díky zodpovědnému a odbornému přístupu úspěšně realizoval. Rádi jsme se na této stavbě podíleli a ukázali, že stěny systému Faseton nejen plní nejpřísnější akustické a technické požadavky, ale také vynikají moderním designem.

Leube Beton s. r. o.