Rieder Beton – betonové prvky nejen pro dopravní stavby

Protihluková stěna na D1 u Starého Lískovce Protihluková stěna na D1 u Starého Lískovce

Rieder Beton, spol. s r. o., je jihlavská firma zabývající se výrobou a obchodem s betonovými stavebními prvky a dodávkami železobetonových konstrukcí staveb. Její výrobky oslovují společnosti působící v oblasti pozemního a dopravního stavitelství, zabývající se výstavbou i rekonstrukcí objektů občanské výstavby a vybavenosti, ale i místní, městské a krajské úřady a soukromé osoby.

Mezník v historii přišel s rokem 1994, kdy se v rámci privatizace stala stoprocentním vlastníkem rakouská firma Betonwerk Rieder GmbH, Maishofen. Rieder Beton se tak začlenil do nadnárodní skupiny, která dnes působí prakticky po celém světě. Regionální záběr firmy se tak rozšířil na celou Českou republiku, společnost exportuje také na Slovensko, do Rakouska i Německa a své aktivity rozšiřuje i do dalších zemí. Od letošního roku patří Betonwerk Rieder GmbH do koncernu Zementwerk LEUBE GmbH.

VÝSTAVBA PROTIHLUKOVÉ STĚNY D1 – PHS BRNO STARÝ LÍSKOVEC VPRAVO KM 190,886 – 191,338

  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR.
  • Zhotovitel: Super-Krete Czech s. r. o.
  • Projektant: PK Ossendorf s. r. o.
  • Termín realizace: květen – červenec 2020

V letošním roce se naše firma podílela také na dodávce a montáži protihlukových stěn (PHS) u Starého Lískovce na D1 v Brně. Pro tuto stěnu jsme dodávali nejen betonové soklové a absorpční dílce, ale také ocelové sloupy, a to včetně montáže. Dle dokumentace pro územní rozhodnutí bylo nutné PHS postavit na vnější straně pravého jízdního pásu dálnice D1 v úseku délky 443 m (z toho 84 m na mostě D1-227.1) ve výšce 3,5 – 6 m.

V rámci tohoto objektu je řešena PHS v km 190,974 18 – 191,333 86. Výška protihlukové stěny je proměnlivá 3,5 – 6 m. Koncový úsek protihlukové stěny výšky 3,5 m je pro snížení namáhání od účinků větru ve dvou posledních polích navržen výškově odstupňován po 0,5 m. Sloupky PHS a opěrná zídka v místě portálu mýtné brány jsou založeny na vrtaných železobetonových pilotách průměru 0,6 m a 0,9 m délky 4 – 8 m.

Sloupky PHS jsou z ocelového válcovaného profilu HEB 160. V místech s vyšším namáháním jsou základní profily sloupků vyztuženy přivařením dodatečných výztuh. V místech půdorysné změny směru PHS jsou taktéž umístěny sloupky atypického profilu. V průběžném poli jsou sloupky navrženy v osové vzdálenosti 4 m. Ve specifických místech (např. prostupu IS, únikového východu) je osová vzdálenost upravena dle potřeby.

Výplň stěny je vespodu tvořena železobetonovým soklovým panelem tloušťky 120 mm. Tvar soklových panelů je závislý na systému odvodnění komunikace v daném úseku. Nad soklovým panelem jsou umístěny jednostranně pohltivé dílce s dřevocementovým zvukově pohltivým absorbérem Hohlwelle. Akustické požadavky na protihlukovou clonu byly stanoveny na B3 dle ČSN EN 1793-2 (kategorie zvukové neprůzvučnosti) a A5 dle ČSN EN 1793-1 (kategorie zvukové pohltivosti). Tyto parametry panely Faseton s použitím absorbéru Hohlwelle splňují.

V případě této stěny jsme použili montáž s tzv. částečným skrytím pásnic ocelových sloupů.

Systém Faseton umožňuje při vyfrézování části absorbéru vytvořit drážku, do které se při montáži zasune pásnice sloupu stěny a je absorbérem částečně překryta. To je samozřejmě výhoda pro pohltivost a také pro vzhled stěny.

Hlavním projektantem stěny byla projekční kancelář PK Ossendorf s. r. o., a to konkrétně projekční tým Ing. Jakuba Nykodýma, který stojí za technicky velmi zdařilým návrhem stěny.

Architektonický vzhled stěny navrhla Ing. Arch. Yvonna Hawerlandová, ten barevně koresponduje se stěnou na protější straně D1 a je ještě podtržen skrytím pásnic sloupů. Sloupy tedy opticky tolik nenarušují jednolitý vzhled stěny. I na této stěně se plně uplatnil um a zkušenosti hlavního zhotovitele, tedy firmy Super-Krete Czech s. r. o.

Investor hodnotí tuto stavbu velmi kladně. To nás velmi těší a zároveň zavazuje. Zároveň jsme si ověřili, že náš systém protihlukových stěn Faseton dokáže splnit ty nejpřísnější akustické požadavky a zároveň nabídnout investorovi variabilitu, snadnou opravitelnost, široké grafické možnosti, a to vše za přijatelnou cenu.

REKONSTRUKCE PROTIHLUKOVÉ STĚNY V TÁBOŘE-MĚŠICÍCH NA SILNICI I/3

  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Zhotovitel: Super-Krete Czech s. r. o.
  • Projektant: Blahoprojekt, s. r. o.
  • Termín realizace: květen 2020

Dodávkou a montáží betonových protihlukových panelů systému Faseton jsme se podíleli na rekonstrukci protihlukové stěny na silnici I/3 v Táboře Měšicích. Silnice I/3 tvoří jednu z páteřních komunikací, které do Tábora přivádějí dopravu z dálnice D3 ve směru od Prahy a Českých Budějovic. K napojení dochází na dálničním sjezdu č. 79, který leží v těsné blízkosti řešené lokality. Dále jde o dopravu ze silnice I/19 ve směru od Chýnova, Pelhřimova a dálnice D1. Řešený úsek se nachází ve východní části Tábora, na okraji části Měšice. Z důvodu přilehlé zástavby byla v roce 1985 vybudována podél silnice I/3 protihluková stěna. Na východním konci protihluková stěna končí v těsné blízkosti okružní křižovatky, jež je součástí MÚK s D3. 

Původní stěna byla tvořena železobetonovými panely tloušťky 200 mm s keramickými tvarovkami (celková tl. 250 mm). Ty byly osazeny do spojených profilů 2 × U260/U280 vetknutých do betonových patek velikosti cca 800 × 1 200 mm (rozměry nad terénem). Celá stěna byla složena z pravidelně se střídajících polí o rozponu cca 1 500 mm a cca 4 200 mm.

Vzhledem ke špatnému technickému a akustickému stavu panelů a korozi sloupků bylo investorem (ŘSD) rozhodnuto o rekonstrukci stěny. Tedy o opravě sloupů, jejich očištění od rzi a provedení nové protikorozní ochrany a nátěru, dále k výměně nevyhovujících soklových a protihlukových panelů. Výměna protihlukových panelů přispěje ke zlepšení hlukové situace chráněných objektů.

Byla požadována vzduchová neprůzvučnost panelů vyjádřená číselným hodnocením dle ČSN EN 1793-2 DLR třídy min. B3 (DLR ≥ 25 dB) a zvuková pohltivost protihlukových panelů vyjádřená jedno číselným hodnocením dle ČSN EN 1793-1 DLα třídy min. A3 (DLα ≥ 8 dB).

Tyto požadavky naše protihlukové panely splňují. V tomto případě byl použit absorbér Welle, který je ve třídě pohltivosti A3. Pokud jde o neprůzvučnost, tak tou panely Faseton spadají do třídy B4, tedy požadavku této stavby vyhovují s rezervou třídy. Na přání investora bylo použito střídání vln na panelech a absorbéry byly ve výrobě probarveny zelenou barvou.

Projektantem stěny byla firma Blahoprojekt, s. r. o. sídlící v Českých Budějovicích. Ing. Jiří Hovorka kombinací barvy a střídání vln na panelech dosáhl citlivého včlenění stěny do zástavby.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o montáž betonových panelů do ocelových sloupů, bylo cílem naším i projektanta minimalizovat možnost poškození protikorozní ochrany sloupů při vlastním osazování, tedy zasouvání panelů mezi sloupy. Proto byla použita na vnějších stranách betonových panelů a betonových soklů elastomerová těsnící páska. Páska je pevně vložena do betonového prefabrikátu přikotvením do betonového dílce již v procesu betonáže (viz obr. 6), což zajišťuje stabilitu pásky a zamezí sklouznutí či vypadnutí během montáže. Těsnící páska brání přímému kontaktu betonového prvku s ocelovým nosníkem a tím znemožní poškození protikorozní ochrany sloupů, a to i v místech, které by jinak bylo složité dodatečně natírat.

Výsledkem příkladného přístupu a precizně provedenou prací zhotovitele, firmou Super-Krete Czech s. r. o., je pak stěna, která nejen plní nejpřísnější požadavky akustické a technické, ale také potěší oko a splyne se zelení, která roste za stěnou.

Vzhledem ke spokojenosti investora a k celkově kladným ohlasům jsme si ověřili, že dokážeme tento typ starších stěn, kterých na území ČR dosluhuje mnoho, systémem stěn Faseton plnohodnotně nahradit a pokud jde o akustiku i vzhled posunout na úroveň moderních požadavků a trendů.

Rieder Beton, spol. s r.o.
www.rieder.cz