Modernizácia diaľnice D1 Praha – Brno, úsek 2 Mirošovice – Hvězdonice

Pohľad na oporný múr Green Terramesh® (prvé 2 rady) ukončený radou Mineral Terramesh® Pohľad na oporný múr Green Terramesh® (prvé 2 rady) ukončený radou Mineral Terramesh®

Príspevok sa venuje stabilizácii svahov a úprave čela rozšíreného násypu telesa diaľnice D1 Praha – Brno, v úseku 2, Mirošovice – Hvězdonice tvoreného armovanou horninovou konštrukciou so zeleným a kamenným lícom.

ÚVOD

Mnohé stavby, najmä rekonštrukcie ciest a diaľnic sú v súčasnosti realizované na už vykúpených a stávajúcich pozemkoch, čo neumožňuje projektantom a zhotoviteľom riešiť cestné násypy v štandardných sklonoch ale núti ich to v prípade rozšírenia vozovky pristúpiť ku strmším sklonom, napr. 70 °.

V týchto prípadoch je nutné násyp v líci stabilizovať napríklad pomocou systémových prvkov Green terramesh® so zeleným lícom alebo prvkami Mineral Terramesh® s kamenným lícom.

Medzi mnohé takto realizované projekty patrí aj úsek 2, diaľnice D1 Praha – Brno, Mirošovice – Hvězdonice. Zhotoviteľom predmetného úseku diaľnice je spoločnosť EUROVIA CS, a. s. a hlavným projektantom je spoločnosť PUDIS a. s.

Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o. bola vybraná ako dodávateľ technického riešenia armovaných násypov násypov telesa diaľnice.

Vzhľadom k tomu, že uvedená stavba je realizovaná za plynulej premávky s obmedzením alebo úplným presmerovaním dopravy v jazdných pruhoch, bolo pri realizácii potrebné zvoliť konštrukčný systém armovanej zeminy, ktorý by predstavoval spoľahlivé technické riešenie tak z hľadiska technológie výstavby, životnosti ako aj samotnej doby výstavby.

Systémové riešenie muselo samozrejme spĺňať technické požiadavky definované projektovou dokumentáciou a takisto Technicko‑kvalitatívnymi podmienkami ŘSD ČR.

Z ohľadom na uvedené sa zhotoviteľ rozhodol na stavbe použiť systémové riešenie pozostávajúce z armovanej konštrukcie so zeleným lícom – Green Terramesh® max výšky 4,74 m doplnenej v horných radoch o výstužené prvky s kamenným lícom – bloky Mineral Terramesh® výšky 0,76 m. Prvky Mineral Terramesh® zvolil zhotoviteľ s ohľadom na požiadavku investora na minimalizáciu budúcej údržby konštrukcie počas doby prevádzky diaľnice.

POPIS SYSTÉMU ARMOVANEJ KONŠTRUKCIE GREEN TERRAMESH® A MINERAL TERRAMESH®

Systém Green Terramesh® bol použitý pri realizácii armovaných zemín v hlavnej trase diaľnice pri rozšírení existujúceho telesa objektu SO101.

Armovaná horninová konštrukcia premenlivej výšky rozsahu 1,50 – 3,0 m bola realizovaná z dôvodu obmedzeného trvalého záboru násypu diaľnice v km 20,700 – 29,500.

Jedným z ďalších dôvodov, pre ktoré sa zhotoviteľ rozhodol použiť systém Green Terramesh, bol fakt, že uvedený systém nevyžaduje počas realizácie opornej konštrukcie prístup z exteriérovej strany konštrukcie – celá konštrukcia sa totiž buduje zvnútra obaľovaním jednotlivých vrstiev spätného zásypu do blokov Green Terramesh®, ktoré plnia funkciu výstužného lícového prvku a zároveň aj strateného debnenia pre násypový materiál. Prvky Green Terramesh® sú modulárne prefabrikované prvky, ktoré sú zmontované do jedného celku priamo vo výrobnom závode. Modulárna prefabrikovaná konštrukcia blokov urýchľuje zhotovenie a umožňuje jednoduché „stavebnicové“ spájanie prvkov.

V posledných dvoch radách násypu telesa diaľnice boli namiesto blokov Green Terramesh použité bloky Mineral Terramesh®. Tieto takisto pozostávajú z jedného kontinuálneho kusu oceľovej siete bez spojov (horizontálna oceľová sieť, oceľová sieť v čele a veko bloku z oceľovej siete). Oceľová sieť plní funkciu dlhodobej výstuže a zároveň stabilizuje čelo.

Bloky Mineral Terramesh® sú v líci doplnené priemyselne inštalovaným oceľovým panelom zo zvarovanej siete s ušľachtilou metalickou povrchovou ochranou Zn + Al 10 %.

Zvarovaná sieť v líci bloku plní tvarovú funkciu – stabilizuje čelo počas inštalácie aj počas životnosti konštrukcie a zabraňuje vypadávaniu kamennej výplne z bloku.

Voľba okatosti oceľového zvarovaného panelu v líci podlieha výberu zhotoviteľa, projektanta alebo investora. V prípade projektu rozšírenia telese diaľnice D1, v úseku 2, padla voľba na použitie panelu z oceľovej siete s okatosťou 25 × 100 mm a priemerom drôtu 5 mm, čo umožnilo zhotoviteľovi použitie menšej frakcie kameniva (32 – 63 mm) a tým pádom machanizované plnenie blokov.

Lícové prvky Mineral Terramesh® majú pri sklone 70 ° kolmú výšku 0,76 m. Jednotlivé prvky sa spájajú v stykových hranách C‑krúžkami. Pre zaistenie projektovaného sklonu svahu sú k bloku v jeho vnútri pripevnené trojuholníkové podpery a takisto tyčové podpery.

V prípade blokov Green Terramesh® – zelené líce, je v čele konštrukcie aplikovaná humózna zemina a blok obsahuje protieróznu rohož, ktorá zabraňuje vyplavovaniu a vypadávaniu humóznej zeminy z líca.

Blok Green Terramesh® je vyrobený zo šesťuholníkovej dvojzákrutovej oceľovej siete typu 8 × 10, s priemerom drôtu 2,7/3,7 mm (vnútorný/vonkajší), vzhľadom na návrhovú životnosť konštrukcie na 100 rokov pri diaľničných stavbách v zmysle požiadaviek normy ČSN EN 10223‑3, ako aj požiadaviek TKP 30, je chránený povrchovou úpravou drôtu Galmac (Zn + 5 % Al) a prídavnou polymérnou ochranou so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu Polimac. Keďže blok plní súčasne funkciu lícového prvku aj výstuže, umožňuje dosahovať vysokú efektivitu pri budovaní konštrukcie a skrátiť tak dobu výstavby v porovnaní s podobnými konvenčnými systémami oporných konštrukcií, pri zachovaní požadovaných funkčných parametrov tuhosti a rovinatosti líca konštrukcie.

ZÁVER

Skúsenosti z už zrealizovaných a dokončených úsekov diaľnic, tak v Českej republike ako aj v zahraničí, ukazujú na narastajúci vývoj a rozmach používania armovaných konštrukcií a geosyntetických materiálov pri budovaní dopravnej infraštruktúry.

V rámci rekonštrukcie úseku 2 na diaľnici D1 Praha – Brno sa koordinovaná spolupráca zhotoviteľa, projektanta a dodávateľa vyplatila a vystužené horninové konštrukcie so zeleným lícom – tzv. Green Terramesh® a s kamenným lícom – tzv. Mineral Terramesh® si našli svoje opodstatnenie. Modulárna konštrukcia blokov Green Terramesh® a Mineral Terramesh® umožnila kompetentnému zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA CS a. s. rýchlu a efektívnu montáž čím svojou mierou prispela k splneniu náročných požiadaviek investora na zabezpečenie plynulosti dopravy a skrátenia času dopravných obmedzení na najnižšiu možnú mieru. Zároveň modulárne riešenie s rôznorodou finálnou úpravou čela umožnilo naplniť aj náročné estetické požiadavky a takisto požiadavky investora na budúcu údržbu. Systémy armovaných zemín Green Terramesh® a Mineral Terramesh® si našli svoje stále uplatnenie na infraštruktúrnych projektoch v Česku aj vďaka svojej efektivite a pridanej hodnote, ktorú umožňujú zhotoviteľom vytvárať. Modulárna prefabrikovaná konštrukcia umožňuje dosiahnuť zhotoviteľom predvídateľný výsledok v stanovenom čase, čo je hlavným benefitom tohto variabilného stavebného systému.

Ing. Tomáš Rezbárik
projektový inžinier
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY:

  • Fotodokumentácia stavby – fotografie spoločnosti EUROVIA CS a. s., Ing. Jan Nezbeda
  • Projektová dokumentácia PDPS: SUDOP Praha, a. s.
  • Projektová dokumentácia RDS: PUDIS a. s.
  • Archív MACCAFERRI CENTRAL EURPE s. r. o.