Most ev. č. 3082-1 Svinary přes řeku Orlici – skruž a betonová mostovka

Letecký pohled na nový most před demontáží skruže Letecký pohled na nový most před demontáží skruže

Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. se od dubna 2018 jako vedoucí účastník sdružení společně s firmou Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. podílí na realizaci díla: Most ev. č. 3082-1 Svinary. Jedná se jednopolový most s rozpětím 75,0 m. Nosná konstrukce je tvořená podélně předepnutou betonovou mostovkou vyztuženou ocelovým obloukem (tzv. Langrův nosník). Most bude převádět komunikaci III. třídy, chodník a inženýrské sítě. Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. v rámci sdružení zajišťovala kompletní odstranění stávající konstrukce mostu, založení a realizaci spodní stavby, výstavbu betonové mostovky, komunikace a veškeré práce spojené s napojením mostu na stávající komunikace.

Jedním ze stěžejních momentů celé výstavby bylo založení a montáž skruže v korytě řeky Orlice a nutnost betonáže mostovky bez pracovní spáry. S ohledem na členitost podloží dna koryta řeky bylo nutné zpracovat podrobný návrh skruže včetně posudku sedání při betonáži. Na celém projektu úzce spolupracovala projekční firma MDS projekt s. r. o., která kromě realizační dokumentace zpracovávala i kompletní vyprojektování skruže.

DEMONTÁŽ PŮVODNÍ KONSTRUKCE

Před zahájením prací na nové konstrukci bylo nutné zajistit demontáž stávající konstrukce, bourací práce a výstavbu provizorní lávky pro pěší a inženýrské sítě, která zajišťovala po celou dobu výstavby občanskou obslužnost. Byla zřízena nová spodní stavba lávky (opěry ze štětových stěn vysypané hutněným materiálem a ve středu podpůrný pilíř PIŽMO), na kterou byla příčně přesunuta stávající lávka pro pěší. Dalším krokem byla demontáž a vybourání stávající konstrukce. Jednalo se o ocelovou příhradovou dvoupolovou konstrukci s dolní mostovkou z roku 1907. Každé ze dvou polí mělo rozpětí 36 m a hmotnost cca 75 t (bez vozovkového souvrství). Konstrukce byla provizorně podepřena prvky, které byly následně použity pro skruž. Poté bylo postupně rozřezáno a demontováno v pěti krocích severní pole, které bylo sešrotováno. Druhé pole bylo na základě požadavku města Hradec Králové zachováno. Jedná se o zajímavou konstrukci vypovídající o vysoké úrovni tehdejšího mostního stavitelství. Z montážních důvodů došlo k jeho rozdělení na dvě části a uložení v přilehlém parku. V současné době se uvažuje o dalším využití. Jednou z možností je konstrukci přemístit a užít pro pěší a cyklisty v jiné lokalitě. Další možností je konstrukci zcela změnit původní účel. Uvažuje se o přestavbě na zázemí pro vodáky, kteří se plaví po řece Orlici.

SKRUŽ

Skruž byla primárně navržena pro podepření bednění monolitické mostovky a byla na svém místě do doby aktivace nosné konstrukce, tedy po montáži ocelových oblouků a předepnutí mostovky. Podpěrné věže však byly využity také jako dočasné podpory ocelové konstrukce stávajícího mostu při postupné demontáži jednotlivých polí mostu.

Samotná konstrukce skruže byla založena na štěrkovém polštáři a panelové rovnanině. Z důvodu probíhajících zemních prací na založení bylo nutné dočasně zúžit koryto řeky na polovinu (střídavě – jedna a druhá polovina). Oproti předpokladu bylo na některých místech dna zastiženo horninové podloží v poměrně malé hloubce a byla tedy zvýšena jistota správného a pevného založení skruže. Pilíře skruže byly tvořeny z inventárních podskružovacích věží ve firemní fialové barvě. Jedná se o ocelové příhradové pilíře vlastního návrhu a výroby. Výška jednotlivých pilířů se pohybovala v závislosti na průběhu dna řeky od 3 m do 4 m. Při této výšce byly pilíře tvořeny ze spodní části s rektifikovatelnými patkami, střední částí z jednoho nebo dvou vnitřních kusů a vrchní částí – hlavou pilíře. Příčně k ose mostu byly přes hlavy pilířů uloženy nosníky IPE 750 nebo HEB 700 délky 15,0 m. Rozdílné prvky byly zvoleny s ohledem na kapacitní možnosti zhotovitele. Podélně byly osazeny nosníky IPE 500 délky 12,0 m. Pro snadnější odbednění byly mezi příčnými a podélnými nosníky umístěny poklesové klíny, každý s nosností 420 kN. Na podélných nosnících bylo provedeno nadvýšení pomocí trámců z hraněného řeziva šířky 150 – 200 mm proměnné výšky. Následně bylo umístěno cca 1 500 dřevěných příhradových nosníků GT 24 a to v délkách od 0,9 do 5,9 m.

MOSTOVKA

Tvar mostovky vychází z architektonického návrhu, který se svým tvarem snaží naplnit formu a účel zároveň a v příčném řezu rozhodně neodpovídá standardnímu členění trámových mostů. Hlavním rozdílem oproti standardnímu členění trámových mostů jsou římsy, které jsou součástí nosné konstrukce.

Deska mostovky tloušťky 250 mm má příčný střechovitý spád. Příčnou tuhost a zároveň dostatečnou subtilnost mostovky zajišťují příčné trámy v rastru po 3,0 m. Hlavní nosné trámy betonové mostovky nepravidelného lichoběžníkového průřezu s přibližnými obrysovými rozměry 1,7 × 1,0 m v sobě nesou kotvy ocelových táhel nosného oblouku a současně v sobě skrývají kabelové trasy dodatečně předpínaných lan. Na protivodní straně mostu je z trámu mostovky vykonzolovaný chodník a pod ním je otevřený prostor pro veškeré inženýrské sítě včetně rezerv do budoucnosti. Vzhledem k tlaku na maximální zkrácení harmonogramu prací bylo nutné přeložku inženýrských sítí provést urychleně po betonáži. Z toho důvodu bylo přistoupeno k podélnému rozdělení skruže, aby prostor pro inženýrské sítě mohl být odbedněn v krátké době po betonáži. Po demontáži této části skruže (s podepřením chodníkové konzoly do doby, kdy beton dosáhl požadované pevnosti) byla zahájena montáž sítí. S demontáží zbylé části skruže bylo nutné počkat na dokončení montáže ocelových oblouků a závěsů a předepnutí mostovky.

Z popisu výše je zřejmé, že tvar mostovky neumožňoval užití systémového bednění, a tudíž bylo nutné kompletní bednění včetně zohlednění projektovaných poklesů skruže zhotovit přímo na staveništi. U bočních pohledových částí, které mají nepravidelný tvar, byla zvolena povrchová úprava pohledové plochy vložením dřevěných palubek do bednění. Do připraveného bednění bylo před betonáží umístěno cca 100 t betonářské výztuže, kabelovody pro budoucí dodatečné předpětí mostovky a rovněž zárodky ocelových oblouků a kotvení ocelových táhel. Kompletní mostovka musela být betonována v jednom taktu.

Při betonáži bylo uloženo 530 m3 betonu pevnosti C40/50. Betonáž proběhla 11. září 2018. Konkrétní den betonáže musel být plánován s velkým důrazem na aktuální počasí, a to hlavně vzhledem k vysoké třídě betonu, u které se doba zpracovatelnosti s rostoucí teplotou výrazně zkracuje. Aby došlo k řádnému zhutnění betonu a zároveň bylo docíleno požadovaného tvaru bez zvýšeného zatížení bednění, byl vypracován podrobný plán ukládání betonu do bednění po vrstvách. Výsledkem bylo dosaženo požadovaného kompaktního tvaru mostovky bez pracovní spáry.

ZÁVĚR

Po vybetonování a dostatečném vytvrdnutí mostovky následovala montáž ocelových oblouků a 1. fáze předepnutí mostovky. Mostovka je podélně předepnuta pomocí 19 kabelů. Poté byly namontovány a rektifikovány ocelové závěsy a proběhla 2. fáze předepnutí mostovky (konečná). Až poté byla demontována podpěrná skruž. Následné práce na dokončení mostu musely být bohužel přerušeny v důsledku nevhodných klimatických podmínek a stavbě byla „naordinována“ zimní přestávka. V současné době probíhají na mostě dokončovací práce a vše nasvědčuje tomu, že plánovaný termín dokončení prací k 30. 4. 2019 bude dodržen.