Most přes řeku Labe v Kolíně prochází důkladnou opravou

Komunikace II/125 přes řeku Labe a železniční dráhu v Kolíně, most ev. č. 125-034 Komunikace II/125 přes řeku Labe a železniční dráhu v Kolíně, most ev. č. 125-034

Středočeské město Kolín je důležitým průmyslovým centrem a významným železničním uzlem České republiky. Silniční dopravě zde sloužil nejprve pouze Masarykův most z počátku 20. století. Nutnost propojení centra města, průmyslové části a přístavu vedla k výstavbě druhého mostu přes řeku Labe (tzv. nový most), který měl zajistit bezproblémovou dopravní obslužnost nákladních automobilů. Jeho havarijní stav si v minulém roce vynutil bezodkladné zahájení rekonstrukce.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

  • Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
  • Zhotovitel: STRABAG a. s. a PORR a. s.
  • Délka přemostění: 460 m

Z HISTORIE TZV. NOVÉHO MOSTU

Most převádí silnici II/125 v šířkovém uspořádání dvou pruhů v každém směru. Tento trámový komorový most o 10 polích byl vybudován v letech 1988–1992 s plánovanou životností 100 let. Svou délkou 460 m překlenuje železniční koridor Brno – Praha, řeku Labe a pět místních komunikací. Jednotlivá pole mají rozpětí cca 40 metrů mezi pilíři dosahující výšky až 10 metrů. Most se skládá z jednotlivě vyrobených segmentů, které byly postupně osazovány do konstrukce letmou montáží. Taková výstavba začíná vybudováním zárodku u pilíře, k němuž jsou následně symetricky připojovány další segmenty. Střední část mezi zhotovenými úseky se dobetonuje a zmonolitní se předepnutím.

HAVARIJNÍ STAV

Po 30 letech, kdy byl most provozován, však došlo ke značné degradaci lícních desek prefabrikovaných říms, kdy části betonových úlomků ohrožovaly projíždějící auta pod mostem na podjezdových komunikacích, a především projíždějící vlaky na železniční trati. Na základě těchto skutečností provedla Správa a údržba silnic Středočeského kraje mimořádnou mostní prohlídku, na jejímž základě se konstatovalo, že po třiceti letech intenzivního provozu spojeného zejména s těžkou nákladní dopravou je most za hranicí původně plánované, ale i reálné živostnosti. Most byl proto uveden do havarijního režimu a s okamžitou platností bylo zahájeno zajišťování havarijního stavu říms.

ROZSAH A ZPŮSOB REKONSTRUKCE

Vzhledem k důležitosti a takřka jedinečnosti tohoto hlavního dopravního spojení přes řeku Labe probíhá celková rekonstrukce za částečné uzavírky, a to v rámci dvou stavebních etap. V rámci první etapy, která započala v dubnu 2021 a byla dokončena v prosinci téhož roku, prošla rekonstrukcí první polovina mostu ve směru z centra do průmyslové čtvrti. Nejprve bylo provedeno zajištění havarijního stavu říms proti pádu, a to za pomoci zavěšených konzolí. Následně byly zahájeny stavební práce na samotném mostě. Demoliční práce na mostním objektu spočívaly v odstranění zádržného systému, zábradlí, PHS, římsy, asfaltových vrstev a izolačního souvrství. Po odstranění mostního svršku proběhla diagnostika příčného a podélného předpjetí mostu s cílem zjistit stav kotev a míry zainjektování předpínací výztuže. S cílem navrhnout kompletní novou vyrovnávací vrstvu mostu z důvodu zajištění co nejlepších odtokových poměrů na mostě bylo provedeno celkové zaměření horního povrchu jednotlivých segmentů nosné konstrukce.

Celkový rozsah vyrovnávek byl navržen v co nejmenších tloušťkách, aby co nejméně přitěžoval celkové únosnosti mostu. Rozsah vyrovnávek se většinou pohyboval od 0 do 60 mm. Dalším problémem byly vedle špatných odtokových poměrů na mostě také nevyhovující původní mostní závěry, které vykazovaly velké mechanické poškození. Jako nové závěry byly navrženy lamelové, aby splnily požadavek tichého závěru. Po provedení izolačního souvrství došlo k vybudování mostních říms. Na základě požadavku investora se římsa skládá z UHPC obrubníků a lícního UHPC prvku vloženého do bednění v pohledové části. V závěru první etapy byly provedeny nové asfaltové vrstvy včetně proužku z litého asfaltu, dále osazení zádržného systému, zábradlí, PHS a nového vedení veřejného osvětlení.

Práce na druhé polovině mostního objektu započaly po zimní přestávce v březnu roku 2022 a jsou realizovány ve stejném rozsahu jako v rámci první etapy. Provoz je převeden na druhou polovinu mostu a práce probíhají na polovině mostního objektu směrem do centra města.

V rámci realizace rekonstrukce celého mostu byla a je prováděna také úprava předmostí, kdy bylo potřeba zaizolovat a odvodnit rub opěr a zkontrolovat přilehlé kanalizační stoky a možné nežádoucí průsaky.

Paralelně v souběhu s celou stavbou probíhaly také sanační práce na spodní stavbě, nosné konstrukci a vnitřní části mostu v komoře. Z důvodu prací v místě přemostění vodního toku bylo vybudováno závěsné lešení zajišťující pochozí lávky a obslužnosti pod celou spodní částí mostu. V místě křížení s železniční tratí bylo zřízeno nulové pole a práce zde probíhaly pouze během nočních traťových výluk. Zároveň se sanačními pracemi na spodní stavbě byla též provedena výměna mostních ložisek.

Vzhledem k důležitosti a značnému rozsahu stavebních prací je jejich sled od počátku plánován velmi pečlivě, stejně jako i koordinace prací dodavatelských firem.

PLÁNOVANÉ DOKONČENÍ REKONSTRUKCE

Na dokončení tohoto projektu netrpělivě čekají především nákladní dopravci, kteří v průběhu rekonstrukce nemohou přes most přejíždět a musí využívat objízdnou trasu v délce 30 km. Dokončení opravy tzv. nového mostu se dopravci, řidiči a samotní obyvatelé města Kolína dočkají na podzim letošního roku.

Ing. Ondřej Ehrenberger
STRABAG a. s. odštěpný závod Praha