Mosty na stavbě D3 0310/II Hodějovice – Třebonín

Výstavba mostu přes Malši – pracovní spára v prvním poli (SO 203) Výstavba mostu přes Malši – pracovní spára v prvním poli (SO 203)

Na jaře roku 2019 byla zahájena výstavba nové části dálnice D3 konkrétně úsek 0310/II mezi Hodějovicemi a Třebonínem, trasa je v severojižním směru Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Dolní Dvořiště, s návazností na budoucí rakouskou vysokokapacitní silnici S10. Společně se stavbou 0310/I v úseku Úsilné – Hodějovice vytvoří východní dálniční obchvat Českých Budějovic, který odkloní intenzivní tranzitní dopravu směrem do Rakouska. Dálnice D3-0310/II je navržena v šířkové kategorii D 27,5/120 délky 12,536 km, na trase je navrženo celkem 23 mostních objektů se součtovou délkou nosných konstrukcí 1,895 km. Základní členění jednotlivých mostů dle typu nosné konstrukce shrnuje níže uvedená tabulka. Z celkového počtu 23 mostů na stavbě D3 0310/II je navrženo 17 mostů v hlavní trase dálnice, dále stavba zahrnuje 3 nadjezdy, jeden biokoridor a 2 drážní mosty.

Zhotovitelem stavby D3 0310/II Hodějovice – Třebonín je sdružení JV Salini Impregilo / Doprastav. Generálním projektantem a koordinátorem realizační dokumentace pro D3 0310/II je společnost SUDOP EU a.s., mostní objekty jsou zpracovávány projekčními kancelářemi SUDOP EU a.s.; VALBEK, spol. s r. o.; SAGASTA s.r. o. a INFRAPROJEKT, s. r. o. Hlavním záměrem příspěvku je základní seznámení s rozsahem a typologií mostních objektů na stavbě.

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

Klenbové konstrukce

SO 202 – Dálniční most přes cestu a vodoteč
Účelem mostu je převedení trasy dálnice D3 přes přeložku polní cesty a vodoteče s částečnou funkcí biokoridoru. Trasa dálnice D3 v místě mostu je vedena na násypovém tělese výšky cca 8,0 m. Mostní objekt je navržen jako přesypaná železobetonová monolitická oblouková konstrukce o jednom poli. Rozpětí oblouku je 23,65 m a vzepětí 8,3 m, oblouk je ve vrcholu tloušťky 0,60 m, ve vetknutí do základových patek 1,25 m. Založení mostu je navrženo hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách.

SO 218 – Dálniční most přes přeložku silnice III/15534
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes silnici III/15534 vedoucí z Dolních Svinců do Prostředních Svinců. Mostní objekt je navržen jako přesypaná železobetonová monolitická oblouková konstrukce o jednom poli. Rozpětí oblouku je 14,933 m, vzepětí 7,525 m, oblouk ve vrcholu je tloušťky 0,45 m s náběhem v místě vetknutí do základu na tloušťku 0,6 m. Most je založen plošně v oblasti vrstev křemenného dioritu, s uvažovanou výměnou nevhodného podloží štěrkodrtí.

SO 221 – Most pro biokoridor a nadjezd lesní cesty
Účelem mostu je převedení biokoridoru s šířkou mezi stěnami proti oslnění 25,0 m a lesní cesty šířky 3,0 m přes dálnici D3. Mostní objekt je navržen jako přesypaná železobetonová monolitická oblouková konstrukce o jednom poli. Rozpětí oblouku je 37,35 m a vzepětí 10,475 m, oblouk je ve vrcholu tloušťky 0,70 m a ve vetknutí do základových patek 1,456 m. Založení mostu je navrženo hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách.

Rámové konstrukce

SO 204 – Dálniční most přes vodoteč
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes vodoteč. Mostní objekt je navržen v jako přesypaný uzavřený rám ze železobetonu. Celková šířka mostu je 69,25 m, délka nosné konstrukce mostu je 4,0 m, rozpětí mostu je 3,5 m a volná výška pod mostem min. 1,8 m. Založení mostu je plošné na zlepšeném podloží tvořeném hutněný štěrkopískový polštářem tl. 200 mm a kamenným roštem tl. 500 mm z lomového kamene.

SO 206 – Dálniční most přes cestu
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes přeložku lesní cesty v k. ú. Plav a Včelná. Mostní objekt je navržen jako přesypaný železobetonový uzavřený rám o jednom poli. Celková šířka mostu je 72,5 m, délka nosné konstrukce mostu je 7,6 m, rozpětí mostu je 6,8 m, volná výška pod mostem min. 4,2 m. Založení mostu je plošné.

SO 207 – Dálniční most v km
Účelem mostu je převedení trasy dálnice D3 přes bezejmennou vodoteč s šířkou koryta ve dně 0,5 m. Trasa dálnice D3 v místě mostu je vedena po vysokém násypovém tělese výšky cca 12,0 m. Mostní objekt je navržen jako přesypaný železobetonový uzavřený rám o jednom poli. Celková šířka mostu je 73,6 m, délka nosné konstrukce mostu je 4,0 m, rozpětí mostu je 3,5 m, volná výška pod mostem min. 2,0 m. Založení mostu je plošné.

SO 215 – Dálniční most přes vodoteč
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes přeložku vodoteče se šířkou koryta ve dně 0,6 m. Most je navržen jako uzavřená železobetonová rámová konstrukce o jednom poli s nízkou přesypávkou. Celková šířka mostu je 33,95 m, délka nosné konstrukce mostu je 3,8 m, rozpětí mostu je 3,4 m, volná výška pod mostem min. 2,5 m. Založení mostu je plošné na štěrkopískovém polštáři tl. cca 1,0 m na eluviu pískovce.

SO 662 – Železniční most na trati České Velenice – Plzeň
Účelem mostu je převedení přeložky železniční tratě 705 A dle TTP – Nová Ves u Č. Budějovic – České Budějovice přes občasnou vodoteč a terénní zářez – rokli. Výška železničního náspu v místě mostu je do 1 m. Mostní objekt je navržen jako železobetonová monolitická polorámová konstrukce o jednom poli. Celková šířka mostu je 6,5 m, délka nosné konstrukce mostu je 15,6 m, rozpětí mostu je 14,5 m, volná výška pod mostem min. 4,8 m. Založení mostu je navrženo hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách.

PŘEDPJATÉ MONOLITICKÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE

Dvoutrámové konstrukce

SO 203 – Dálniční most přes Malši
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes řeku Malši a její inundační území, polní cesty a stávající silnici III/15532 v údolí její nivy, most slouží též jako průchod pro migraci živočichů. Most je navržen jako spojitý předpjatý most o 19 polích. Rozpětí hlavních polí je 42,0 m. Celková délka mostu činí 792,0 m. Příčný řez mostu tvoří dvoutrámový nosník z monolitického předpjatého betonu s vyloženými konzolami. Uložení na sloupových podpěrách je pomocí kalotových ložisek. Založení mostu je navrženo hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Výstavba mostu je navržena s užitím horní posuvné skruže, z důvodu konsolidací v místě opěr byl nad pilířem P2 proveden železobetonový zárodek na pevné skruži dl. 14 m s přesahem 6 m do pole č. 1, následná výstavba pravého mostu na posuvné skruži pokračuje od pole č. 2 k opěře 20.

SO 211 – Most Otmanka
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes biokoridor, přeložky místních komunikací a vodoteč. Most je navržen jako spojitý předpjatý trámový most o 6 polích. Rozpětí hlavních polí činí 26,0 + 4 × 34,0 + 26,0 m. Příčný řez mostu je navržen jako dvoutrámová konstrukce s vyloženými konzolami. Uložení na všech podpěrách je pomocí kalotových ložisek. Založení mostu je navrženo hlubinné na velkoprůměrových pilotách.

Deskové konstrukce

SO 201 – Dálniční most přes Starohodějovický potok a biokoridor
Účelem mostu je převedení hlavní trasy dálnice D3 přes Starohodějovický potok a biokoridor o šířce 30,0 m. Most je navržen jako spojitá dodatečně předpjatá betonová dvoupolová konstrukce s rozpětím polí 15,5 + 15,5 m. Nosná konstrukce je v příčném řezu lichoběžníková deska tl. 800 mm s vyloženými konzolami. Na krajních opěrách jsou nosné konstrukce uloženy na hrncová ložiska, na pilířích je uložení pomocí vrubového kloubu. Most je založen hloubkově na velkoprůměrových.

SO 205 – Dálniční most přes přeložku silnice III/15529
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes silnici III/15529. Most je navržen jako spojitá dodatečně předpjatá betonová třípolová konstrukce s rozpětím polí 12,0 + 15,0 + 12,0 m. Nosná konstrukce je v příčném řezu navržena jako lichoběžníková deska tl. 0,80 m s vyloženými konzolami. Uložení konstrukce je na opěrách na hrncová ložiska na pilířích na izolovaných vrubových kloubech. Založení mostu je navrženo hlubinné na velkoprůměrových pilotách.

SO 208 – Dálniční most přes biokoridor
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes nadregionální biokoridor. Most je navržen jako spojitá dodatečně předpjatá betonová třípolová konstrukce s rozpětím polí 15,0 + 21,0 + 15,0 m. Nosná konstrukce je v příčném řezu navržena jako lichoběžníková deska tl. 0,85 m s vyloženými konzolami. Uložení konstrukce je na opěrách na hrncová ložiska na pilířích na izolovaných vrubových kloubech. Založení mostu je navrženo hlubinné na velkoprůměrových pilotách.

SO 213 – Dálniční most přes biokoridor a vodoteč
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes biokoridor a vodoteč. Most je navržen jako spojitý deskový most o 3 polích z monolitického předpjatého betonu s rozpětím polí 12,0 + 17,0 + 12,0 m. Příčný řez mostu tvoří deska s krátkými vyloženými konzolami tl. 0,90 m, která je podporována stojkami obdélníkového tvaru ze zkosenými hranami. Most je na pilířích uložen pomocí izolovaných vrubových kloubů a na opěrách na dvojici hrncových ložisek. Opěry jsou vzájemně posunuty, pravý most je odsazen o 7,2 m ve směru staničení. Založení mostu je navrženo hlubinné na velkoprůměrových pilotách.

SO 216 – Dálniční most přes Krasejovský potok a biokoridor
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes Krasejovský potok a lokální biokoridor. Most je navržen jako spojitý předpjatý deskový most o 3 polích s rozpětím polí je 15,0 + 20,0 + 15,0 m. Příčný řez mostu tvoří lichoběžníková deska s vyloženými konzolami tl. 1,0 m. Nosná konstrukce je na opěrách uložena pomocí hrncových ložisek, na sloupových pilířích je uložena na izolovaných vrubových kloubech. Založení mostu je navrženo hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách vetknutých do vrstev silně zvětralé ruly.

SO 217 – Dálniční most přes železniční trať
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes jednokolejnou elektrizovanou železniční trať Horní Dvořiště – České Budějovice a souběžných polních cest podél trati. Železniční trať most překračuje ve 2. mostním poli s rezervou pro výhledové umístění 2. koleje vlevo po staničení. Most je navržen jako spojitý deskový most o 3 polích z monolitického předpjatého betonu s rozpětím polí 12,0 + 16,0 + 12,0 m. Příčný řez mostu tvoří deska s krátkými vyloženými konzolami tl. 0,8 m. Most je na pilířích uložen pomocí izolovaných vrubových kloubů a na opěrách na dvojici hrncových ložisek. Založení pilířů mostu je navrženo plošné ve vrstvě dioritu a jeho eluvia a opěry jsou založeny a vrtaných pilotách vetknutých do vrstvy dioritu.

SO 222 – Nadjezd přeložky silnice I/3
Účelem mostu je převedení stávající silnice I/3 přes D3 v křižovatce Krasejovka. Most je navržen jako spojitý most o 2 polích z monolitického předpjatého betonu. Příčný řez mostu tvoří trámová deska s vyloženými konzolami tloušťky 1,5 m. Most je uložen na dvou krajních opěrách na hrncových ložiskách, na středním pilíři na izolovaném vrubovém kloubu. Založení opěr i pilíře je navrženo plošné ve vrstvách navětralých a zvětralých rul.

SO 223 – nadjezd přeložky silnice II/155 v km 150,712
Účelem mostu je převedení silnice II/155 (budoucí přeložky silnice I/39) přes dálnici D3 jako součást MÚK Dolní Třebonín. Most je navržen jako čtyřpolová spojitá deska z předpjatého betonu s rozpětími 12,80 + 18,15 + 18,35 + 12,8 m. Příčný řez mostu tvoří deska s vyloženými konzolami tl. 1,20 m. Most je na opěrách a podpěrách 2, 4 uložen na dvojici hrncových ložisek. Na podpěře 3 je most uložen na izolovaném vrubovém kloubu. Založení podpěr 2 a 3 je navrženo plošné ve vrstvě dioritu, opěry a podpěra 4 na vrtaných pilotách.

Integrovaná předpjatá konstrukce

SO 214 – Nadjezd přeložky silnice III/00354a
Účelem mostu je převedení silnice III/00354a přes dálnici D3 která spojuje obce Milíkovice a Krasejovku. Most je navržen jako spojitý integrovaný most o 2 polích z monolitického předpjatého betonu s rozpětími 24 + 24 m. Příčný řez mostu tvoří trámová deska s vyloženými konzolami tl. 1,25 m. Most je na krajních podpěrách uložen pomocí vrubových kloubů a vetknutý do pilíře. Založení mostu je hlubině na velkoprůměrových pilotách ve vrstvě zcela zvětralých rul.

PŘEDPJATÉ KONSTRUKCE Z TYČOVÝCH PREFABRIKÁTŮ

SO 210 – Dálniční most přes MK Ovčín a vodoteč
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes vodoteč vytékající z nedalekého rybníka a místní komunikaci vedoucí k lokalitě Ovčín. Most je navržen jako spojitý prefabrikovaný trámový most o 3 polích. Rozpětí polí je 17,0 + 23,0 + 17,0 m. Příčný řez mostu tvoří typové tyčové předpjaté prefabrikované nosníky firmy Doprastav DPS VP I/10 se spřaženou ŽLB deskou. Most je uložen na hrncových ložiscích přes příčníky na opěrách a pilířích. Založení mostu je navrženo hlubinné, na pilotách.

SO 212 – Dálniční most přes vodoteč
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes občasnou vodoteč vytékající z nedalekého lesního rybníka a přístupovou cestu na lesní pozemky v šířce 3,0 m. Most je navržen jako prefabrikovaný trámový most o jednom poli. Rozpětí pole je 27,0 m. Příčný řez mostu tvoří tyčové prefabrikované nosníky firmy Doprastav DPS VP I/10 se spřaženou deskou, které jsou uloženy na hrncových ložiscích přes koncové příčníky. Založení mostu je navrženo hlubinné, na pilotách.

SPŘAŽENÁ OCELOBETONOVÁ KONSTRUKCE

SO 209 – Most přes údolí Plavnice
Účelem mostu je převedení dálnice D3 přes údolí Plavnického potoka, místní komunikaci, biokoridor a dvě polní cesty. Most je navržen jako dvě samostatné spojité dvoutrámové spřažené ocelobetonové konstrukce o 11 polích s rozpětími levého mostu 32,0 + 7 × 42,0 + 2 × 40,0 + 32,0 m a pravého mostu 32,0 + 2 × 40,0 + 7 × 42,0 + 32,0 m. Příčný řez mostu tvoří dva ocelové nosníky se spřaženou deskou s konzolami, který je podporován stojkami tvaru obdélníka se zkosenými hranami, s rozšířenou hlavicí. Most je na opěrách i pilířích uložen na dvojici kalotových ložisek. Založení podpěr je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách. Most se nachází v sesuvném území, z tohoto důvodu je v místě OP12 navržena kotvená pilotová stěna v patě násypového tělesa s kontrolními šachtami. Výstavba je navržena výsuvem ocelových nosníků s z opěry OP1 směrem k opěře OP12, z důvodu konsolidací násypů v místě opěr probíhá výsuv nosné konstrukce cca o 0,75 m výše, po dokončení výsuvu a opěr bude most spuštěn do finální úrovně.

OCELOVÉ KONSTRUKCE

SO 663 – Železniční most na trati v žkm 209,636 přes dálnici D3
Účelem mostu je převedení přeložky železniční trati přes dálnici D3. Jedná se o konstrukci o třech polích s rozpětím 26,0 + 69,0 + 26,0 m. Pole 1 a 3 jsou plnostěnné parapetní nosníky, pole 2 je navrženo jako trám vyztužený obloukem (Langerův trám), mostovka dolní, ocelová ortotropní vyztužená systémem příčníků a podélných výztuh. Na mostě je kolejové lože s bezstykovou kolejí a je zde uchyceno trakční vedení. Založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách, pro zachycení vodorovných sil jsou na pilíři P2 provedeny šikmé mikropiloty do tryskových injektáží.

V současné době se nachází mostní objekty v různých stádiích rozestavěnosti. Dle harmonogramu stavby a plánovaných výluk dráhy jsou v době konání sympozia MOSTY 2021 zprovozněny mosty na přeložce železniční trati České Velenice – Budějovice a Dálniční most přes Železniční trať. Na ostatních objektech probíhá konsolidace podloží v místě opěr, případně pro založení některých přesypaných rámů, dále realizaci pilotového založení, budování spodní stavby a výstavby nosných konstrukcí po provádění dokončovacích prací. Předpokládané dokončení mostních objektů je v roce 2023.

Ing. Lukáš Molcar
Ing. Marián Petr
SUDOP EU, a.s.