„Náročná stavba dálnice D48 poskytuje pro nové kolegy výborný materiál k učení,“

říká Karel Janírek, stavbyvedoucí divize 4 Metrostavu, který má na starosti miliardovou stavbu D48 Rybí – Rychaltice. Milovník Jeseníků a Vysočiny začínal na dřevostavbách, které ale velmi rychle vyměnil za liniové stavby.

Co vše musí stavbyvedoucí řešit v rámci rekonstrukce D48?
Svou práci jako stavbyvedoucí na rekonstrukci dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice bych rozdělil na dvě roviny – práce na stavbě a práce v kanceláři.

Na stavbě se svými kolegy v první řadě řešíme koordinaci subdodavatelských firem, dohlížíme na kvalitu prováděných prací a udržujeme průběh výstavby v časových mezích stanovenými realizačním harmonogramem. Řídíme a plánujeme práce, které vykonáváme vlastními kapacitami a kontrolujeme dodržování BOZP v celém prostoru staveniště. Dále naše práce zahrnuje komunikaci s technickým dozorem, zajišťování dílčího i celkového geodetického zaměření a laboratorních zkoušek jako ověření správnosti provedení jednotlivých stavebních kroků.

Práce v kanceláři je stejně důležitá a potřebná jako práce na stavbě. Mnohdy na ni ale přichází řada až k večeru, kdy skončí činnosti na úseku stavby. Sem patří zejména kontrola protokolů geodetického vyhodnocení provedeného zaměření a protokolů s výsledky laboratorních zkoušek. Tyto protokoly následně slouží jako kontrola soupisu prací od dodavatele a tvoří podklad pro vytvoření investorské fakturace. Správnost a úplnost protokolů musí být zajištěna i z důvodu pozdějšího vložení do závěrečné zprávy vytvořené kvalitářem stavby. Dále probíhá komunikace s projektantem ohledně provedení díla podle projektové dokumentace a spolupráce s geotechnikem v záležitostech posuzování zemin jako stavebního materiálu. Nedílnou součástí práce stavbyvedoucího je také vedení stavebního deníku s popisem denních činností provedených na každém stavebním objektu.

V čem je pro vás D48 pracovně zajímavá a dělal jste na podobně rozsáhlém projektu? Jaké zkušenosti máte za sebou?
Za svou velkou a důležitou zkušenost považuji podílení se na modernizaci dálnice D1 exit 49 Psáře – exit 56 Soutice. Z pracovního i lidského přístupu kolegů k realizaci tohoto modernizovaného úseku čerpám dodnes. Každá stavba je specifická po stavební stránce, ale spojuje ji komunikace a spolupráce mezi lidmi, kteří jsou součástí stavby a snaží se ji dovést do úspěšného zprovoznění. Snažím se zkušenosti z modernizace D1 i svůj pohled na zkušenosti z D48 předat dál kolegům, u kterých vidím nadšení, zájem a vnímání stavby v širším rozměru přesahujícím pouze určený stavební objekt nebo pověřenou stavební část.

Myslím si, že podílení se na stavbě D48 je příležitost být součástí opravdu velké stavby na území České republiky s hodnotou v miliardách korun. Poznávání nových technologií a nových postupů. Koordinace velkého počtu stavební mechanizace a činností. Spolupráce s kolegy v pracovním týmu a s investorem. Plyne z toho samozřejmě i odpovídající odpovědnost.

V jaké fázi stavba je, co už máte za sebou a co vás do konce roku čeká?
Podstata rekonstrukce úseku dálnice D48 je v jeho rozšíření na kategorii D25,5/120. Stávající komunikace I/48 byla vybudovaná jako směrově nerozdělená čtyřpruhová silnice, která přestala vyhovovat kapacitně a především z hlediska bezpečnosti. S nově realizovaným středním dělícím pásem s osazenými ocelovými svodidly s vysokou zádržností se eliminují na tomto úseku časté dopravní nehody s tragickými následky.

Jelikož se jedná o rekonstrukci dálnice se zachováním průjezdu dopravy, probíhají práce na rozšíření po etapách. V srpnu jsme zprovoznili první polovinu dálnice, na které proběhly největší objemy zemních prací při odkopu zářezů a realizaci vysokých násypů. V této etapě byl také vybudovaný hlavní kanalizační řád, do kterého je zaústěné veškeré povrchové i podpovrchové odvodnění silničního tělesa.

Do konce letošního roku směřujeme provedení veškerých zemních prací na druhé polovině. To je spojené s rozšířením tělesa dálnice, aby na jaře příštího roku mohla proběhnout pokládka vrstvy ze štěrkodrti, která tvoří společně s vrstvou mechanicky zpevněného kameniva a samotným cementobetonovým a asfaltovým krytem konstrukci vozovky.

Jak je složitá logistika stavby a těšíte se na některé milníky?
Logistika je náročná, ale když před zahájením výstavby proběhne pečlivá a přesná příprava, která se už jen na základě aktuálního vývoje na stavbě upravuje, tak se dá zvládnout i takto rozsáhlý projekt jako je rekonstrukce úseku dálnice D48 s více než stovkou stavebních objektů. Pro mě je jediný milník, ke kterému směřuji, spuštění dálnice do provozu bez omezení. A těším se na každý den cesty, kterou musíme ujít, abychom tento milník splnili.

Jak jste se dostal do Metrostavu a proč jste si vybral zrovna tuhle firmu?
Absolvoval jsem stavební fakultu na VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby – zaměřoval jsem se ale na dřevěné konstrukce. Po škole jsem pracoval v projekční kanceláři, kde jsem navrhoval konstrukce z lepeného lamelového dřeva. Ale tato asi půlroční kancelářská zkušenost stavění na papíře mě utvrdila v tom, že svůj další pracovní postup budu směřovat „do výroby“, tedy přímo do realizace staveb.

Po rozeslání životopisu, absolvování přijímacího pohovoru v Metrostavu a následné prohlídky stavby úseku dálnice v probíhající modernizaci mě přesvědčil, abych dřevěné konstrukce vyměnil za liniové dopravní stavby.

Dá se ve stavební sezóně relaxovat, a čím si nejlépe odpočinete?
I ve stavební sezóně se dá relaxovat, i když je ta relaxace několikrát přerušena zvoněním telefonu ze stavby. Často jezdím do Jeseníku, svého rodného města, kde si nejlépe odpočinu při práci na rekonstrukci naší roubenky u lesa a pobytu na horách, ať už pěšky nebo na kole. Jeseníky považuji za nejhezčí a nejpříjemnější hory u nás spolu s Vysočinou, která je pověstná svou produkcí brambor, včelího medu a především okolím, kde krása střídá nádheru. Další forma odreagování a načerpání inspirace nejen ze stavebního prostředí probíhá při návštěvách dalších staveb naší divize Metrostavu po celé republice.