Plzeňská estakáda: důležitá práce geodetů na stavbě dvacetiletí

Estakáda městského okruhu Plzně Estakáda městského okruhu Plzně

Nový západní okruh je pro město Plzeň klíčovou dopravní stavbou. Budovaný obchvat skládající se zejména z mostních objektů včetně 1,2 km dlouhé estakády a dalších 3,5 km odvodněných komunikací je výzvou nejen pro stavební společnosti, ale i pro geodety, kteří jsou důležitou součástí této stavby dvacetiletí.

Stavba, která by měla být uvedena do provozu v létě 2023, navazuje na tzv. nultou etapu výstavby, která již spojila Domažlickou ulici s Vejprnickou. Další etapa má odvést část tranzitní dopravy zejména z Karlovarské a Klatovské třídy, které jsou přetížené, protože po nich denně projedou desítky tisíc aut. Počítačové simulace odhadují, že na Karlovarské třídě nebo mostu Generála Pattona pak může ubýt až třetina aut.

Stavbu dodává „Společnost Křimická-Karlovarská“, sdružující firmy BERGER BOHEMIA a Metrostav. V rámci geodetických služeb působí společnost HRDLIČKA na estakádě pro BERGER BOHEMIA. Druhou část estakády zajišťuje Metrostav, který má svůj vlastní tým geodetů.

Geodeti mají na takovéto stavbě zásadní roli. Vedle základního polohového a výškového usazení stavby v prostoru zajišťují každodenní vytyčování jednotlivých etap a také následnou prostorovou kontrolu dílčích prvků. Vzhledem k velkým hmotovým objemům také monitorují, zda nedochází k poklesům nebo posunům částí stavby. Na závěr se také zjišťuje stav hotového prvku – porovnává se jeho skutečná poloha s projektovanou a posuzuje se dodržení předepsaných odchylek.

Konstrukce mostovky je poměrně technologicky složitá, a proto pro ni byl zvolen postup, který s sebou nese hned několik technických zajímavostí. Každý nově zhotovený úsek (takt) mostní konstrukce, na který se používá předpjatý beton, byl výškově projektantem upravován na základě geodetického výškového zaměření předchozích tří taktů v místě kontrolních bodů k tomu zřízených. To byla poměrně neobvyklá věc jak pro geodety, tak pro stavebníky samotné.

Při betonování mostovky bylo použito posuvné bednění, které vždy úsek „objalo“ a po vytvrdnutí betonu a předepnutí napínacích lan se na mostu posunulo – v 1. části stavby bylo takto betonováno celkem sedmnáct úseků. V únoru 2022 došlo k propojení celé mostovky se stávajícím terénem – firmy Metrostav i BERGER BOHEMIA začínaly zhruba uprostřed celé mostovky na dilatační opěře a rozbíhaly se opačným směrem.

Nadvýšení (prohnutí) posuvného bednění na jednotlivých taktech se pohybovalo v rozmezí 4 až 6 cm v jeho středovém místě. Při sledování tohoto místa při samotné betonáži geodeti zaznamenávali poklesy kolem 4 cm. V poslední fázi byla v jednotlivých taktech předepnuta připravená ocelová lana – na základě toho došlo k nadvýšení ještě o cca 1 cm, čímž se dosáhlo optimální polohy mostovky.

Geodet hraje důležitou roli i při kontrole práce ostatních profesí. Geometrický tvar se kontroluje ve všech na sebe navazujících fázích stavby. Kontroluje se například bednění, poté následuje kontrola vyvázaného železa (armatury), kvůli ověření dostatečného krytí betonovou vrstvou. Musí se také sledovat pohyb samotného bednění při betonáži.

Periodicky se také kontroluje pokles jednotlivých opěr, protože celá estakáda překlenuje denudační území, kde je půda poměrně nestabilní. Právě kvůli nestabilitě půdy jsou všechny podpěry estakády založeny na cca 10 metrů hlubokých pilotech. U většiny sloupů byl doposud zaznamenán pokles v řádu nižších milimetrů, který však nastal pouze při betonáži, poté se pokles pilotů zastavil.

V rámci prací geodeti rovněž polohově a výškově usazovali ložiska na pilířích – vysoké nároky na polohovou a výškovou přesnost spolu s omezeným pracovním prostorem činí z této činnosti dobrodružství, při kterém ovšem musí být bezpodmínečně dodržována bezpečnost práce.

RETENČNÍ NÁDRŽ VINICE

Retenční (odlehčovací) nádrž pro smíšenou kanalizaci je sice oddělenou stavbou od právě budované třetí etapy západního obchvatu Plzně, přesto spolu tyto stavby úzce souvisejí, i když je od sebe dělí vzdálenost téměř dvou kilometrů.

Dokončení a plné zprovoznění této nádrže je jednou z podmínek pro uvedení západního obchvatu do provozu, a proto je její dokončení z hlediska infrastruktury Plzně poměrně důležité. Ze severní části obchvatu bude svedena dešťová kanalizace právě do stoky, na níž se retenční nádrž buduje. V budoucnu by měly navazovat další developerské projekty, které se na aktuálně přetíženou stoku mohou po dokončení této stavby připojit.

Hlavní význam retenční nádrže je v období přívalových dešťů, kdy by hrozilo přetížení starých kanalizačních stok. Při zvýšeném průtoku se v retenční nádrži začne akumulovat odpadní voda a po uklidnění situace se začne nádrž zase pomalu vypouštět. Celkový objem nádrže je šest tisíc kubických metrů.

Z pohledu geodeta bylo nejnáročnější primární výškové usazení celé stavby. Retenční nádrž totiž navazuje z obou stran (nátok a výtok) na přibližně šedesát let starou kanalizaci, která je v hloubce kolem deseti metrů. Takže přesné výškové zaměření průběhu kanalizace, jež byla v plném provozu, nebylo vůbec jednoduché. Obtížný byl také přesun bodového pole pro přesné vytyčování na stěny zápor tak, abychom byli schopni vytyčovat i na dně výkopu a zároveň mohli kontrolovat, zda záporové stěny polohově nepracují.

Zajímavé bylo sledovat průběh stavby jako celku. Tělo nádrže je vyprojektováno jako podzemní, takže po rozsáhlých výkopových pracích a budování masivní železobetonové konstrukce se vše zase zakrylo hlínou a ornicí a terén opět kopíruje původní stav. Výstavba by měla být dokončena v dubnu 2022.

Radek Burián
HRDLIČKA spol. s r. o.