Projekční kanceláře mají v Pardubickém kraji dostatek práce v silničním hospodářství

publikováno:
autor:
Na opravách silnic se pracuje celoročně Na opravách silnic se pracuje celoročně

Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pardubického kraje jsou velmi významnými zadavateli infrastrukturních staveb. SÚS PK řeší případy dvojího typu.

  • Investiční stavby, velké opravy a modernizace silnic
  • Velké stavby

INVESTIČNÍ STAVBY, VELKÉ OPRAVY A MODERNIZACE SILNIC

Jedná se o stavby z dotačních finančních titulů, například ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Pardubického kraje nebo jiných poskytovatelů.

VELKÉ STAVBY

Tyto stavby spadají pod Pardubický kraj, který vyhledává na dané stavby dotační tituly z IROPU. Správa a údržba silnic Pardubického kraje pracuje v tomto případě nad rozvojovými tématy.

Všechny stupně dokumentací jsou zadávány komerčním firmám. K nejsložitějším stavbám v Pardubickém kraji rozhodně patří most v Řečanech nad Labem. Nyní se připravuje výstavba nového mostu na místě původní mostní konstrukce. „Nyní řešíme mostní provizorium. Vizáž mostu musí splňovat určité parametry. Projektant se dané situace ujal velmi úspěšně,” dodal ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Určitá unikátnost tohoto řešení spočívá v tom, že se mostní konstrukce nachází ve chráněném území UNESCO a národní kulturní památky hřebčín v Kladrubech nad Labem. Technické řešení spočívá v tom, že se jedná o třípólový most. Řeku Labe překlene 90metrový štíhlý oblouk, který je předpjatou konstrukcí. Krajní pole mostu budou zahloubena v zemi a lana přikotvena k pilotům, které budou do hloubky asi 20 metrů.

Druhou složitou stavbou v Pardubickém kraji je most Pavla Wonky. Od 80 let minulého století dosloužila lana volného předpjetí. Aniž by se most zdemoloval, budou tato lana vyměněna.

Pro zajímavost se jedná o 19 lan, která jsou dlouhá 170 metrů a ten daný pletenec lana má v průměru 35 cm, kde je ještě na povrchu 10 cm vrstva polyuretanu na ochranu proti vlhkosti. Toto je připevněné v betonových blocích o rozměrech 3 × 5 metrů, které se nacházejí na kraji mostu.

„K výměně lan dojde postupně, aby se zanechala průjezdnost mostu v obou směrech. Předpokládá se, že jednu sezónu se budou překládat inženýrské sítě a druhou by se postupně měnila lana. Může se stát, že po výběrovém řízení se zhotovitelem domluvíme na zkrácení termínu, aby se vše provedlo v jedné stavební sezóně, nejlépe v té příští,” řekl Miroslav Němec.

Mezi nejprestižnější stavby, které spravuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, jsou stavby přivaděčů k D35. Jedná se o silniční komunikace II. třídy. Jeden z těchto přivaděčů je již realizovaný, a to z České Třebové do Litomyšle. Nyní se pracuje na silnici II/360 z Litomyšle do Ústí nad Orlicí přes Andrlův Chlum. Tato stavba je rozdělena na čtyři etapy. Projektant si s touto stavbou poradil velmi dobře. V zastavěné části v Litomyšli se musí činit součinnost se správcem vodovodů a kanalizací a obcí z hlediska veřejného osvětlení i chodníků.

Z připravovaných obchvatů je obchvat Rokytna a Dašic. Obě stavby jdou do realizace. Připravuje se obchvat Mostku. V letech 2024–2027 se bude stavět obchvat Vysokého Mýta a Chocně stavbou, která bude přeložkou silnice II/312. Jedná se také o náročnou stavbu. Čtyřikrát kříží železniční trať. Jednou koridor, dvakrát lokální trať směrem na Vysoké Mýto a jednou trať na Týnišťko. Součástí stavby tedy bude i projektování železničních nadjezdů, které SÚS PK připravuje ve spolupráci se Správou železnic.

PROJEKČNÍCH KAPACIT JE MÁLO!

Lidské zdroje jsou pochopitelně problém i u této vysoce inženýrsky náročné práce. Projekčních kanceláří v poslední době ubývá. Lidí, kteří se projektováním zabývají, je čím dál méně. Jedná se totiž o vysoce zodpovědnou a náročnou práci.

V rámci projektu Dopravního uzlu Pardubice se připravuje propojení silnice I/2, jedná se o komunikaci z Přelouče do Pardubic. V prostoru Starých Čívic vznikne okružní křižovatka, ze které povede nová silnice (takzvaná západní tangenta Pardubice) do veřejného přístavu, kde by silnice pokračovala až do prostoru Rybitví na silnici II/211. V Rybitví vznikne nová okružní křižovatka. Jedná se o dokončení zklidnění dopravy na bývalé silnici I/36, nyní II/211, od dálnice D11 přes obec Lázně Bohdaneč do Pardubic. Na této komunikaci je vyloučena tranzitní doprava nad 12 tun. Okružní křižovatka v Rybitví umožní i otáčení trolejbusů, zvýší bezpečnost účastníků silničního provozu, cyklistů a chodců, vyřeší nevhodná autobusová stání a bezpečnost lidí, kteří docházejí do Průmyslové zóny Semtín a Rybitví. Na tyto stavby již probíhá projekční příprava.