Projekt lávky přes Labe v Nymburce

Vizualizace soutěžního návrhu Vizualizace soutěžního návrhu

Lávka, která spojuje střed města s městkou částí Zálabí, nahrazuje demolovanou lávku. Je situována poblíž historického obloukového mostu. Proto je také tvořena obloukovou konstrukcí, má však větší rozpětí a je bez podpěr v řece. Konstrukci lávky tvoří dva vně skloněné oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. Vzepětí oblouků je voleno tak, aby v převážné části nad řekou byly oblouky situovány nad hlavami chodců, a tak nebránily volnému výhledu z lávky a současně aby nezakrývaly pohled na historický most.

Návrhy na přemostění, které vypracovala firma Stráský, Hustý a partneři, Brno, získaly v architektonicko-konstrukční soutěži první cenu. Následně společnost vypracovala projekt pro provádění stavby a poté navázala vypracováním projektu pro realizaci stavby.

ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Nosná konstrukce je tvořena předpjatou mostovkou, která je nad řekou zavěšena na ocelových obloucích. Celková délka nosné konstrukce je 203,80 m a je rozdělena na 8 polí.

Rozpětí oblouků je 103,17 m a jejich svislé vzepětí je 11,25 m. Oblouky jsou navrženy tak, aby byl pod mostem bezpečně zachován plavební profil 50 m a aby podélný sklon na mostovce nebyl větší než 7,70 %. Ocelové oblouky z oceli S355 mají komorový průřez proměnné výšky od 820 do 1 350 mm a šířky od 565 do 665 mm. Průřez je ztužen příčnými výztuhami, které přechází v závěsné plechy sloužící k přikotvení závěsů. Ve středu vnějšího povrchu je oblouk opatřen vybráním, které slouží pro uložení osvětlení oblouku.

Mostovka je nad řekou zavěšena na oblouk závěsy. Celkový počet závěsů je 19 ks. Standardní průměr závěsů je 42 mm, u nejkratších závěsů pak 48 mm. Mostovka má celkovou šířku 5,50 m a šířku mezi zábradlím 4,00 m. Příčný řez je tvořen vnějšími ztužujícími trámy, středním páteřním trámem proměnné výšky a mostovkovou deskou.

Ve vzdálenosti 3,0 m je mostovka ztužena příčníky (žebry). Tloušťka mostovkové desky je 120 mm. Výška středového trámu se mění. V poli 4 je výška trámu 350 mm. V ostatních polích je středový trám na celou výšku průřezu a to 590 mm. Standardní příčníky mají šířku 0,25 m. Mostovka je předepnuta kabely sestavenými z 2 × 12 lan v krajních trámech, 1 × 19 + 2 × 22 lan ve středovém trámu. Pro případnou budoucí rekonstrukci jsou žebra mostovky vybavena dvěma otvory pro osazení dvou 22lanných kabelů.

Mostovka je mimo část nad vodou podepřena pilíři. Pilíře jsou po výšce náběhované. Ve vrcholu mají šířku 1,0 m, která se směrem k patě rozšiřuje. V podélném směru konstrukce je rozměr pilíře po výšce konstantní a má rozměr 0,40 m. Pilíře jsou v patě i ve vrcholu opatřeny vrubovými klouby. Pro zajištění dostatečného přítlaku ve vrubových kloubech jsou pilíře po délce předepnuty dvojicí předpínacích tyčí. V horní části pilíře je navržena hlava (bloček), která je zabetonována přímo do středového trámu mostovky. Tim je zajištěna dokonalá ochrana kotvení předpětí ve vrcholu pilíře.

Lávka je založena na trubních mikropilotách profilu 108/16. V závislosti na reakcích v jednotlivých podpěrách se různí jejich délka, půdorysné rozmístění a úhel. Koncové opěry jsou situovány v místě původních opěr a jsou založeny částečně na nově zbudovaných mikropilotách a zčásti také využívají založení původní lávky na milánských stěnách. Před zahájením prací na zakládání byl proveden diagnostický průzkum těchto milánských stěn, který potvrdil jejich výborný stav.

STATICKÁ ANALÝZA

Konstrukce byla analyzována programovým systémem MIDAS. Základní návrh konstrukce byl ověřen na 3D prutové konstrukci, a to s respektováním postupu výstavby, prostorové působení konstrukce a její návrh v příčném směru byl ověřen analýzou konstrukce modelované deskostěnou. Důležité detaily byly ověřeny na výsecích konstrukce sestavené z prostorových prvků a metodou strut-and-tie.

ZÁVĚR

V průběhu projekčních prací bylo nutné v úzké spolupráci se zhotovitelem společností Hochtief CS a. s. navrhnout řadu unikátních řešení a konstrukčních detailů. Konstrukce lávky byla ověřena detailními statickými a dynamickými zatěžovacími zkouškami, které potvrdily předpoklady analýzy a kvalitu provedení. Věříme, že navržená konstrukce bude bezpečně sloužit budoucím uživatelům.

Ing. Leonard Šopík, Ph.D.
Ing. Karel Zlatuška
Ing. Jan Pozdíšek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
Stráský, Hustý a partneři s. r. o.

Související články