Rekonstrukce komunikace DK 81 v polských Katowicích

Okružní křižovatka ul. Kościuszki a Armii Krajowej po uvedení do provozu (04/2021) Okružní křižovatka ul. Kościuszki a Armii Krajowej po uvedení do provozu (04/2021)

Polské Katowice, které jsou hlavním městem Slezského vojvodství v jižním Polsku, představují největší město aglomerace Horního Slezska. V posledních patnácti letech toto industriální město prochází výraznou proměnou, kdy dochází k postupnému útlumu těžby černého uhlí a město na tuto situaci reaguje.

SOUHRNNÝ PŘEHLED PROVEDENÝCH PRACÍ V ROZSAHU SPOLEČNOSTI M – SILNICE a. s.:

  • obrusné vrstvy SMA: 44 643 m2
  • výkopy na komunikacích: 77 990 m3
  • betonové dlažební kostky 13 100 m2
  • obrubníky 10 570 m
  • betonová svodidla 2 646 m
  • ocelová svodidla 1 317 m

Město Katowice se proto rozhodlo pro kompletní rekonstrukci jednohoz nejdůležitějších dopravních uzlů města – stávající úrovňové křižovatky na rychlostní komunikaci DK 81 ve směru od Skoczowa. Stavební dílo v hodnotě 81 306 686 PLN s DPH bylo jednou ze dvou největších investic od roku 2006. Společnost M – SILNICE a. s. ji realizovala prostřednictvím své Organizační složky v Polsku jako člen konsorcia se společností IMB Podbeskidzie.

Celý projekt zahrnoval modernizaci čtyřpruhové rychlostní komunikace DK 81 o délce necelých 1,4 km, komunikaci na ul. Armii Krajowej na úseku dlouhém 0,6 km, ulice Kościuszki v rozsahu od mostu přes řeku Ślepiotku až před železniční viadukt a rovněž rekonstrukce přilehlých místních komunikací dotčených stavbou.

Středobodem celého projektu se stala výstavba nového mimoúrovňového křížení v místě protínání ulic Tadeusze Koscziuski a Armii Krajowej s rychlostní komunikací DK 81, které nahradilo původní úrovňovou křižovatku. To vzniklo zahloubením stávající čtyřproudové komunikace v délce cca 350 m (místy až o 9 m od původní nivelety), nad kterým se vybudovala dvojice mostních objektů, které společně vytvořily kruhový objezd. Oba mostní objekty byly na každé straně doplněny lávkami pro pěší a cyklisty. Rychlostní komunikaci nově doplňují po obou bocích opěrné stěny z převrtávaných pilotových stěn kotvených zemními kotvami s vnějším reliéfním obkladem.

Jako každá stavba takovéhoto rozsahu i tato měla svá „překvapení“. Nejzásadnější změnou, kterou bylo nezbytné provést již v samotném úvodu, byl požadavek města Katowice na změnu organizace stavby, neboť projektem plánované omezení čtyřproudové rychlostní komunikace by kritickým způsobem zasáhlo do dopravní obslužnosti již tak přetížené oblasti. Jako první se proto vybudovaly připojovací a odpojovací větve nového dopravního uzlu, které byly situačně naprojektovány mimo stávající rychlostní komunikaci, přičemž se souběžně zahájily práce na opěrných zdech lemujících rychlostní komunikaci v místě zahloubení. Při jeho realizaci bylo diagnostikováno neúnosné podloží, které navíc komplikovala přítomnost agresivní podzemní vody. Z těchto důvodů se dodatečně přistoupilo ke kompletní sanaci podloží v mocnosti 1,5 m v celé délce navrženého zahloubení.

Jelikož se tato významná investice nachází v centrální části města, bylo jejím prvořadým cílem zlepšení životního prostředí a bezpečnosti v dané lokalitě. Dokončením projektu se zásadně zvýšila plynulost dopravního provozu pro vozidla jedoucí do centra Katowic a současně se odlehčilo dopravou přetížené komunikaci na ul. Armii Krajowej ve směru Piotrowice – Ligota. Napojení provozu z uvedených ulic na DK 81 mělo za následek markatní zrychlení průjezdu městem a odstranění nekonečných kolon nejen v dopravní špičce, ale i mimo ni, což pocítili nejvíce místní rezidenti. Obyvatelé žijící v okolní zástavbě jsou navíc nově před hlukem chráněni protihlukovými stěnami oddělujícími komunikaci od stávající zástavby, kterých v rámci modernizace křižovatky bylo provedeno téměř 1 000 metrů.

Nezanedbatelnou součástí výstavby byly i přeložky dotčených inženýrských sítí. Nejvýznamnějším zásahem z tohoto pohledu bylo vybudování nové přečerpávací stanice odvádějící dešťovou vodu z nejnižších míst nově vybudovaného zahloubení rychlostní komunikace. Stavba byla slavnostně uvedena do provozu 12. dubna 2021. Nové dopravní řešení bude do budoucna sloužit nejen obyvatelům města Katowice, ale také turistům směřujícím po DK 81 do rekreačních oblastí Wisly nebo Szczyrku.

Ing. Jaroslav Málek
M – SILNICE a. s., Organizační složka Polsko