ŘSD jako státní podnik. Změna má zlepšit kvalitu a efektivitu práce.

publikováno:
Zahájení výstavby dálničního mostu přes řeku Moravu na D55. Zahájení výstavby dálničního mostu přes řeku Moravu na D55.

Z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se od roku 2024 stane státní podnik. Novinku, která umožní lepší fungování správce státních silnic v ČR, schválila ve 3. čtení Poslanecká sněmovna. Novelizovaný zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích teď dostane na stůl Senát. K návrhu zákona bylo uplatněno 5 pozměňovacích návrhů; Ministerstvo dopravy se všemi souhlasilo.

„Cílem změny státní příspěvkové organizace na státní podnik je zejména vytvořit tlak na efektivitu a kvalitu práce i možnost určit lépe standardy. Vytvoří se tak také podmínky pro dostatečné ohodnocení odborníků,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Přednost budou mít vlastní zaměstnanci

ŘSD bude jako státní podnik moci vykonávat vlastními silami odborné činnosti v oblasti mostů, tunelů, inženýrských konstrukcí nebo dopravní telematiky. Bude také moci zajistit hlavní inženýry projektů, právníky, správce staveb a technické dozory v zásadních oblastech především vlastními zaměstnanci, a externí dodavatele využívat tam, kde to bude v nových podmínkách výhodnější. To umožní úspory nákladů u činností, které se nyní outsourcují. Dále dojde ke změně financování oprav a údržby stávajících dálnic a silnic I. třídy, kdy bude mezi SFDI a ŘSD uzavřena tříletá smlouva, ve které bude stanoven požadovaný standard kvality sítě a jednotlivých činností a zároveň budou na tyto činnosti určeny finanční prostředky. Tato změna posílí možnost dlouhodobého plánování oprav a údržby a posílí odpovědnost vedoucích pracovníků ŘSD.  
 
Změnu právní formy ŘSD na státní podnik umožní novela zákona o pozemních komunikacích, kde budou zakotveny odchylky od obecné úpravy zákona o státním podniku. Díky novele dojde k přechodu práva hospodařit s majetkem, dalších práv a závazků ŘSD. Zakotvením právního nástupnictví se docílí automatického přechodu veškerých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci příspěvkové organizace ŘSD na státní podnik.

Všechny pozměňovací návrhy byly přijaty

K návrhu zákona bylo uplatněno 5 pozměňovacích návrhů; Ministerstvo dopravy se všemi souhlasilo. První dva pozměňovací návrhy se týkají nastavení a upřesnění kontrolních mechanismů ze strany státu, třetí návrh má za cíl zachovat stávající postavení ŘSD v případě exekucí a čtvrtý pozměňovací návrh zachovává současně platné cenové zastropování nájemného z pozemků a staveb v případech, kdy jsou potřebné k výstavbě nebo správě dálnic a silnic I. třídy nebo jsou na nich tyto komunikace zřízeny. Poslední pozměňovací návrh se přímo netýká transformace ŘSD, ale zefektivňuje proces odstraňování nelegálních reklamních zařízení.

Státní podnik je osvědčená forma pro zajištění činností důležitých pro stát, umožňuje samostatnou obchodní činnost a na druhé straně ponechává široké řídicí pravomoci v rukách zakladatele, tedy Ministerstva dopravy. Obdobným způsobem vznikla a je řízena i Správa železnic.

Autor: Ministerstvo dopravy