S výstavbou D35 se ničí silnice II. a III. třídy v Pardubickém kraji, situaci řeší kraj s MD a ŘSD ČR

publikováno:
autor:

V Pardubickém kraji Ředitelství silnic a dálnic ČR aktuálně staví 27 kilometrů nové dálnice D35. Od okružní křižovatky u Opatovic, která spojuje tři dálnice D35, D11 a D/37 se pod rukama dělníků a strojů staví směrem na Ostrov. Je to významná událost nejen pro řidiče, ale celé východní Čechy a ČR. Tato výstavba ale s sebou logicky nese i dopravní zátěž, a proto Pardubický kraj společně s obcemi monitoruje stav silnic II. a III. třídy. Byla provedena měření podchycující stav před zahájením výstavby dálnice. Zároveň se zpracovává výsledek měření po jednom roce výstavby dálnice. Kraj totiž jedná se státem o jeho podílu na následných opravách těchto úseků dotčených silnic.

Po silnicích II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje, během tří let stavby dálnice stavbaři převezou neuvěřitelných 2,8 milionů m3 násypové hmoty a další stavební materiál. Pardubický kraj zmapoval síť komunikací, kterých se tato zvýšená zátěž týká. Provedl diagnostiku jejich aktuálního stavu. Jedná se zhruba o 400 km silnic II. a III. třídy. Tato činnost se dotýká devadesáti katastrů obcí. Odhadovaná škoda na silnicích II. a III. třídy je 1,4 miliardy korun. Přitom pro souvislé rekonstrukce poškozených silnic se odhaduje finanční součinnost Pardubického kraje ve výši dalších 700 mil. Kč. Kraj totiž usiluje o dohodu s ministerstvem dopravy, aby po skončení výstavby stát zaplatil dvě třetiny nákladů na opravy těchto silnic.

V loňském roce na odstranění závad ve sjízdnosti dotčených silnic Správa a údržba silnic Pardubického kraje desítky vynaložila částku 12 miliónů korun. „V letošním roce se předpokládá, že havarijní poškození bude okolo 125 miliónů korun. Jedná se o škody, které byly předem monitorovány na přelomu roku a v průběhu zimního období 2020. Aktualizace bude probíhat celý rok. Čtvrtého března jsem absolvovali jednání na Ministerstvu dopravy ČR. Zde nám bylo sděleno, že ŘSD ČR má se svými dodavateli ve smlouvách uvedenu povinnost škody na přístupových trasách odstraňovat na své náklady. Takže Pardubický kraj, respektive Správa silnic poškození majetku uplatní u stavebníka ŘSD ČR,“ dodal ředitel Správy silnic Němec.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje zapojila do monitorování poškozování silnic systém, který začala vyvíjet v roce 2015.

„Víme, že výstavba bude bolet. Je to zátěž pro silnice, obce, jejich obyvatele a přilehlý majetek. Chceme udělat vše pro to, aby důsledky byly co nejnižší. Na ministerstvu dopravy jsme dohodli, že ředitelství silnic zajistí odstraňování závad ve sjízdnosti a rušení provozu v průběhu výstavby dálnice s nejzazším termínem konec roku 2022. Dále silniční úseky, které budou již uvolněný ze staveništní dopravy, bude jejich stav zadokumentován, zpracován příslušný stupeň projektové dokumentace a v režii stavby dojde k opravě. Zároveň kraj posoudí, zda pro kvalitnější opravu nad rámec poškození silnice nepřidá finanční prostředky. Takto jsme postupovali například u obchvatu Chrudim, kde bylo souvisle opraveno pět úseků silnic. Ze stavby přeložky I/37 bylo uvolněno 24 milionů korun, Pardubický kraj poskytl 12 milionů korun. Jednou z opravených silnic byl úsek mezi Topolí a Vestcem, Kočím a Topolí včetně průtahu atd.,“ dodává náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Pravidelně probíhají schůzky se starosty obcí dotčených výstavbou. Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec tyto schůzky považuje za důležitý zdroj informací. Společně s ředitelstvím silnic bylo zahájeno i projednávání dočasných opatření na silnicích II. a III. třídy po dobu výstavby dálnice. Požadavky obcí jsou projednávány z hlediska oprávněnosti a proveditelnosti. Tento proces již běží u města Luže, obce Lozice a místní části Zbožnov města Skuteč.

SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE MĚLO NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SEZONU ROKU 2019 ZA DOBU SVÉ EXISTENCE

Loňský rok lze považovat za nejúspěšnější, za existenci krajů a Správy a údržby silnic, která byla založena v roce 2002. Výkonový obrat této společnosti dosáhl téměř 1 miliardy korun, finanční obrat byl 1,6 miliardy korun. Další stovky milionů korun vynaložil Pardubický kraj do silničních investic formou evropských dotací a krajské spoluúčasti. Touto formou bylo postaveno osm velkých dopravních staveb. Správa a údržba silnic Pardubického kraje v loňském roce spravovala stovky položek stavebních titulů. „Zhruba 120 staveb bylo velkých a významných. To kladlo vysoké nároky na pracovníky technického úseku správy silnic, kde na jednoho pracovníka připadalo i 10 velkých stavebních případů. Občanům a cestující veřejnosti patří poděkování za trpělivost s obtížemi, které stavění silnice nebo mostů přináší. Odměnou je nové dílo, které prakticky s uvedením do provozu slouží všem,“ dodává ředitel správy silnic Němec.

„Hodnotící komise složená ze zástupců kraje, Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a správy silnic vyhodnotí za loňskou stavební sezónu ve čtyřech kategoriích nejzdařilejší stavby. Ty budou vyhlášeny v dubnu letošního roku,“ dodává náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.