Stavba nového mostu v ulici Božanovská v Horních Počernicích se naplno rozjela

publikováno:
Současný stav rekonstrukce mostu v Božanovské ulici. Současný stav rekonstrukce mostu v Božanovské ulici.

Po zimní přestávce zahájila Technická správa komunikací (TSK) opět práce na výstavbě silničního mostu (nadjezdu) přes dálnici D11 a dalších souvisejících staveb v ulici Božanovská v Městské části Praha 20. Nový most nahradí původní na stejném místě, který musel být kvůli špatnému stavu v roce 2021 zdemolován. Ohrožoval totiž provoz na dálnici D11, když z něj odpadávaly kusy betonu na projíždějící vozidla.

Při výstavbě nového mostu budou odstraněny části původních opěr. Masivní součásti zbývajících opěr budou použity při výstavbě nových. Vlastní stavba mostu začne jeho spodní částí, nad kterou bude vztyčena nosná ocelová konstrukce. Pro její montáž se předpokládá vybudování provizorních podpěr vedle středových svodidel. Horní plochu nosné konstrukce bude tvořit spřažená železobetonová deska s izolací z NAIP. Odvodnění povrchu komunikace vyřeší obrubníkové odvodňovače. Podélný svod bude zaústěný za opěrou do stávající šachty dešťové kanalizace. Na obou opěrách budou osazeny lamelové mostní závěry. Most bude mít standardní svršek s asfaltovou vozovkou a monolitickými chodníkovými římsami a jeho součástí bude i zesílené ocelové zábradlí s lanem v madle a výplní z hustého pletiva.

Předpokládaný harmonogram prací

Demolice spodní stavby: do 20. 4. 2023
Montáž podpůrných konstrukcí a osazení nosné konstrukce: do 31. 8. 2023
Betonáž nosné konstrukce: do 30. 9. 2023
Plánované zprovoznění mostu: 17. 1. 2024
Dokončovací práce: do 30. 4. 2024

Dojde k omezení provozu

Součástí výstavby nového mostu bude i trvalá přeložka veřejného osvětlení a vodovodního řadu, který bude umístěný v závěsech pod konzolou pravé římsy. Z celkové délky úpravy 136 metrů připadá 50 metrů na most. Ve zbývajících 86 metrech v obou předpolích bude upravená komunikace, chodníky a provedeny terénní úpravy.

Horní Počernice se dočkají nového mostu možné ještě letos

Přípravné práce pro osazení nosné konstrukce budou probíhat za omezení provozu na dálnici D 11. Samotné osazení nosníků se uskuteční během krátkodobých úplných uzavírek provozu, a to maximálně na 30 minut během jedné noci. V současné době zhotovitel stavby projednává přesné termíny těchto omezení. Plánované zprovoznění mostu může být uskutečněno za příznivých klimatických podmínek už v druuhé půlce prosince 2023.

Autor a foto: TSK