Výstavba mostů na I/53 Lechovice, obchvat

SO 201 Most na silnici I/53 přes Jevišovku SO 201 Most na silnici I/53 přes Jevišovku

Silnice I/53 je v oblasti jižní Moravy důležitým dopravním tahem, který zajišťuje silniční spojení sídelních útvarů regionálního významu. Nadregionální význam této komunikace se projevuje v souvislosti s napojením na silnici E 59 (Vídeň – Znojmo – Jihlava) ve Znojmě a na E 461 (Vídeň – Mikulov – Brno – Svitavy) u Pohořelic. Na úseku Znojmo – Pohořelice je obec Lechovice jedinou průjezdnou obcí. Směrový a výškový průběh silnice v intravilánu obce tvoří výraznou dopravní závadu, která je zejména v zimních měsících zdrojem četných dopravních kolapsů a vážných nehod se smrtelnými následky.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ STAVBY:

 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Zhotovitel stavby: Společnost 1/53 Lechovice – obchvat, IMOS Brno a TheBa Asfalt s. r. o.
 • Zhotovitel mostů (pro IMOS Brno, a. s.): EUROVIA CS a. s., závod Mosty a konstrukce

ZÁKLADNÍ UKAZATELE STAVBY:

 • Obec, katastrální území: Lechovice
 • Kraj: Jihomoravský
 • Délka: 4 600 m
 • Kategorie: S 11,5/80
 • Plocha vozovek: 50 400 m2
 • Počet stavebních objektů: 41
 • Počet mostů: 5 z toho 4 na trase I/53 a 1 nadjezd
 • Plocha mostů: 2 665 m2
 • Cena stavby dle smlouvy: 270 793 805 Kč bez DPH
 • Doba výstavby: 07/2017 – 06/2019

Vybudováním obchvatu Lechovic bude odstraněn poslední úsek na silnici I/53, který je dosud veden v intravilánu. Bude tím významně posílena kapacita komunikace, která umožní převést stávající i předpokládané zvýšené intenzity silniční dopravy v příhraniční oblasti. Stavba obchvatu je umístěna do km 11,300 – 16,006 pasportu stávající silnice I/53. Celková délka úpravy je 4 600 m. Silnice I/53 je v předmětném úseku navržena v kategorii S 11,5/80.

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVBY

Stavba silnice I/53 v délce 4 600 metrů je navržena v kategorii S 11,5/80. Nově navržená silnice je situována v extravilánu jižně od zástavby Lechovic.

Začátek úpravy je v km 11,320 stávající silnice I/53, konec v km 15,975. V rámci silničních objektů bude provedeno napojení na stávající silnici I/53 do obce Lechovice v km 0,370 a do místní části Lechovice – Zámecký vrch v km 3,352. Křižovatky se silnicí II/414 Lechovice – Borotice a se silnicí III/3974 ve směru na Čejkovice jsou řešeny jako úrovňové. Křížení s polní cestou v km 2,341 je navrženo jako mimoúrovňové přes nadjezd SO 204 s úpravou směrového vedení cesty. V rámci stavby jsou v nutném rozsahu upraveny stávající polní cesty.

TECHNICKÉ ÚDAJE MOSTNÍCH OBJEKTŮ

SO 201 Most na silnici I/53 v km 1,517 přes Jevišovku (obr. 1)

 • Délka nosné konstrukce: 102,76 m
 • Rozpětí polí: 15,0 + 23,5 + 24,5 + 23,5 + 15,0 m
 • Volná šířka mostu: 11,50 m
 • Výška mostu: 8,70 m (nad dnem koryta)

Most je navržen jako spojitá monolitická deska lichoběžníkového průřezu o pěti polích s dodatečným soudržným předpětím. Konstrukční výška nosné konstrukce je 1,0 m. Mezilehlé podpory jsou tvořeny dvojicí stěn na základových pasech nesených vrtanými pilotami DN 900 mm. Krajní opěry jsou navrženy jako masivní se zavěšenými rovnoběžnými křídly. Nosná konstrukce se betonovala na pevné prostorové skruži v jedné etapě. Na pilířích je uložena přes vrubové klouby, na opěrách na hrncových ložiskách. 

SO 202 Most na silnici I/53 v km 1,696 přes staré koryto Jevišovky (obr. 2)

 • Délka nosné konstrukce: 47,50 m
 • Rozpětí polí: 23,0 + 23,0 m
 • Volná šířka mostu: 11,50 m
 • Výška mostu: 8,12 m (nad dnem koryta)

Most je navržen jako spojitá monolitická deska lichoběžníkového průřezu o dvou polích. Konstrukční výška nosné konstrukce je 1,10 m. Mezilehlá podpora je tvořena dvojicí stěn na základovém pásu neseným vrtanými pilotami DN 900 mm. Krajní opěry jsou navrženy jako masivní se zavěšenými rovnoběžnými křídly. Nosná konstrukce se betonovala na pevné prostorové skruži v jedné etapě. Na pilířích je uložena přes rámové vetknutí, na opěrách na hrncových ložiskách.

SO 203 Most na silnici I/53 v km 1,788 přes lesní cestu a náhon (obr. 3)

 • Délka nosné konstrukce: 23,42 m
 • Rozpětí polí: 22,0 m
 • Volná šířka mostu: 11,50 m
 • Výška mostu: 6,10; 8,50 m (nad dnem koryta)

Most je navržen jako prostá monolitická deska lichoběžníkového průřezu o jednom prostě uloženém poli. Mostovka bude předpjatá soudržnými kabely. Výška nosné konstrukce je 1,2 m. Opěry jsou masivní s neoddilatovanými masivními rovnoběžnými křídly. Most je založen na vrtaných pilotách DN 900 mm. Nosná konstrukce se betonovala na pevné prostorové skruži v jedné etapě. Na opěrách je uložena na hrncových ložiskách.

SO 204 Most na polní cestě v km 2,370 silnice I/53 (obr. 4)

 • Délka nosné konstrukce: 35,10 m
 • Rozpětí polí: 12,60 + 21,10 m
 • Volná šířka mostu: 6,00 m
 • Výška mostu: 7,25 m

Most je navržen jako integrovaný, monolitický, dodatečně předpjatý trám s proměnnou výškou 0,7 – 1,7 m o dvou polích. Střední podpěra je tvořena skloněnou stojkou, která je vetknuta do základu spolu se vzpěrou, která tvoří rámové spojení základu a monolitického koncového příčníku opěry 1. Založení je na velkoprůměrových pilotách DN 900 mm. Nosná konstrukce se betonovala na pevné prostorové skruži v jedné etapě. Na podpěře je uložena přes rámové vetknutí, na opěrách na přes koncové příčníky na pilotách.

SO 205 Podchod pro zvěř na silnici I/53 v km 3,535 (obr. 5)

 • Délka nosné konstrukce: 9,40 m
 • Rozpětí polí: 8,60 m
 • Volná šířka mostu: 11,50 m
 • Výška mostu: 5,50 m

Most je navržen jako vetknutý rám o jednom poli s rozpětím 8,60 m s výškovými náběhy rámové příčle. Desková rámová příčel má konstrukční výšku 0,40 m v poli a 0,70 m v místě vetknutí do rámových stojek. Most je založen na vrtaných pilotách DN 900 mm. Nosná konstrukce se betonovala na pevné prostorové skruži v jedné etapě.