GreFix: unikátní nástřiky kovových a ocelových konstrukcí

Pohled na ochranný nástřik – hrana nástupiště Pohled na ochranný nástřik – hrana nástupiště

Společnost GREFIX EU SE je ryze Česká společnost, která se zaměřuje na vývoj a realizaci unikátních nástřiků. Tato byla založena v roce 2005 jako GreFix s.r. o. a nedávno došlo k její transformaci na GreFix EU SE. Společnost zahájila činnosti na vývoji a aplikaci speciálního ochranného nástřiku kovových a ocelových konstrukcí. Důraz byl kladen na vysokou pružnost nástřiku, odolnost vůči klimatickým podmínkám a chemikáliím. A to vše při velmi dlouhé životnosti a zcela minimální údržbě.

V průběhu vývoje došlo k navázání spolupráce s Vysokou Školou Chemicko-technologickou v Praze. Po dalších letech vývoje a testování vznikajícího produktu došlo ke spolupráci se společností SPOLCHEMIE a.s., která začala dodávat potřebné chemické směsi a barvy. Výsledným produktem se stal ochranný nástřik na bázi pryskyřice, který splňoval výše uvedené parametry. Ruku v ruce s vývojem nástřiku probíhal i vývoj aplikačního zařízení a samotné přípravě podkladu tak, aby byl nástřik funkční s akcentem na proveditelnost v reálných podmínkách realizace. V dalším kroku byl produkt doplněn o novou složku, a to konkrétně pryže. Ta je přidávána ve formě granulátu a tvoří hrubý reliéf nástřiku. Tímto krokem vznikl unikátní nástřik, který vykazuje vynikají protiskluzové hodnoty a zároveň v případě použití na kovové konstrukce funguje jako ochranná protikorozní vrstva.

Protiskluzový nástřik GreFix byl v širší míře použit v železniční stanici Šakvice. Tato aplikace byla provedena v rámci stavby „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“, jejímž investorem byla Správa železnic, státní organizace. Samotná realizace je v současné době ve fázi zkušebního ověřování (pro Správu železnic), kdy je prováděno dlouhodobé pozorování a ověřování skutečných vlastností nástřiku v reálných podmínkách.

Realizace spočívala v nástřiku obou hran nástupiště č. 1 a č. 2. Obě nástupiště jsou koncipovaná jako ostrovní nástupiště typu SUDOP o užitné délce 220 m. Nástupiště č. 1 bylo realizováno jako zcela nové, kdy je nástupní hrana tvořena prefabrikáty KS 230. Nástupiště č. 2 zůstalo původní z roku 1999. Nástřik spočíval v provedení varovného pásu v šíři 0,15 m v barvě RAL 1003 (žluť signální) a plochy od hrany nástupiště po tento signální pás šíře 0,8 m v odstínu RAL 7040 (okenní šedá). Zvolená hrubost nástřiku byla shodně frakce 1 – 3 mm. Dále byly provedeny nástřiky prvních a posledních schodišťových stupňů v odstínu RAL 1003 (žluť signální). Také byl proveden nástřik povrchu lomené, přístupové, rampy podchodu na straně u výpravní budovy.

Samotný nástřik byl třísložkový a byl nanášen speciálním aplikačním zařízením, které vyvinula firma Grefix. Toto zařízení je unikátní v tom, že se nanáší všechny složky souběžně, a to včetně gumové pryže. Nedochází tak (na rozdíl od konkurenčních nástřiků) k dodatečnému vsypu hrubozrnného materiálu do čerstvého nástřiku. Tato skutečnost je rozhodující pro samotnou kvalitu a trvanlivost.

Zásadní pro kvalitu koncového díla je vždy dodržení technologického postupu, a to nejen při nanášení nástřiku, ale především při přípravě podkladu. V případě nových nástupišť (obecně nových povrchů) byly toto důsledně odmaštěny a byl použit spojovací můstek na bázi pryskyřice. V případě starých nástupišť byla plocha nejdříve otryskána a následně zbavena zbytkového prachu.

S ohledem na skutečnost, že firma GREFIX EU SE je jak výrobcem směsi, tak i realizátorem aplikací, může bez problému poskytnout dlouhodobou záruku na koncové dílo. Výsledkem je vždy bezvadný povrch, který působí nejen esteticky, ale především zvyšuje bezpečnost široké veřejnosti. Realizované nástřiky tak reflektují progresivní a moderní tvář současných železničních staveb.

Roman Strych
ředitel společnosti