Letohrad – rekonstrukce železniční stanice

Stav stanice v roce 2003 (foto: převzaté z Diskuzního fóra Modelová železnice - DiskuzeModely.biz) Stav stanice v roce 2003 (foto: převzaté z Diskuzního fóra Modelová železnice - DiskuzeModely.biz)

Železniční stanice Letohrad (do r. 1937 Kyšperk) vznikla koncem 19. století, kdy po vítězství pruské armády bylo staré mocnářství přinuceno vybudovat nové tratě k pruským hranicím, a jedna z tratí procházela přes Kyšperk. V roce 1874 byla otevřena spojka Kyšperk – Ústí n. Orlicí. Za I. světové války byla tato severojižní trať pro říši strategická a z kapacitních důvodů byly zřizovány výhybny, zejména v Lanšperku (tehdy Hnátnice) a v Těchoníně, v Kyšperku došlo k rozšíření stanice pro dlouhé vlaky.

V roce 1981 proběhla v úseku Ústí n. Orlicí – Letohrad elektrizace 3kV DC a v roce 2008 byl na pokračujícím traťovém úseku Letohrad–Lichkov dokončen elektrický provoz až k polské hranici. Od března 2019 zde probíhá rekonstrukce celé železniční stanice.

Tato rekonstrukce žst. Letohrad povýší základní parametry na současnou technickou úroveň u modernizovaných tratí, prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D4. Bude vybudováno zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Dojde k rekonstrukci téměř celého kolejiště stanice.

Napříč kolejištěm stanice bude vystavěn podchod, který umožní přístup pro imobilní cestující pomocí dvojice velkorozměrových výtahů s kapacitou i pro jízdní kola od výpravní budovy na nové ostrovní nástupiště. Přístup podchodem od výpravní budovy bude rozšířen o nový bezbariérový z opačné strany kolejiště, tj. z kunčické strany, kde dosud přístup neexistoval. Na této, liché straně kolejiště, bude navíc vybudováno nové parkoviště pro osobní vozy s příjezdovou komunikací od hlavní silnice. Na přístupových komunikacích bude instalován moderní informační systém s odjezdy a příjezdy vlaků.

Dále budou zřízena dvě nová vnější nástupiště délky 96 m a 140 m rovněž s bezbariérovými přístupy. Ostrovní nástupiště délky 200 m bude částečně zastřešeno. Nástupiště budou vybavena lavičkami, odpadkovými koši a informačním systémem dle nejnovějších drážních standardů. Stávající zastřešení u výpravní budovy bude po rekonstrukci propojeno se zastřešením od výstupu z podchodu, čímž se zvýší komfort pro cestujícího, který prochází za nepříznivého počasí z čekárny na ostrovní nástupiště.

S ohledem na stísněné poměry ve stanici bude vystavěn páteřní kabelovod v celkové délce 560 m, a to pro kabely zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé. Výstavba nového kolejiště a kabelovodu si zároveň vyžádá rekonstrukci staniční kanalizace a vodovodu. Stavbou železničního spodku dotčené stávající propustky v kolejišti, často již historické, budou zkapacitněny a nově dostatečně dimenzovány i s ohledem na nově navrhovanou zatížitelnost železničního tělesa.

Kolejové úpravy ve stanici umožní:

  • současný pobyt osobních vlaků a rychlíků směr Jablonné n. O. – Lanšperk
  • pobyt končícího/výchozího vlaku směr Letohrad–Žamberk a opačně
  • zvýšení možné rychlosti průjezdu vlaků ve směru Jablonné n. O. – Lanšperk na 80 km/h
  • zvýšení propustné výkonnosti stanice, zvýšení bezpečnosti provozu a zkrácení jízdních dob
  • dodržení hygienických limitů hluku a vibrací

Směrová a výšková úprava koleje jsou v celkové délce 6 594 m, bude instalováno 19 ks nových výhybek. Součástí úprav budou nové komunikace o ploše 2 379 m2.

V pozemních stavbách dochází k demolicím nepotřebných a dožívajících objektů a k výstavbě nových pro instalaci nové transformovny, objektu pro přetápění vozových souprav, rekonstrukci objektu pro sdělovací a drážní zabezpečovací techniku. Vznikne nový objekt pro vlastní staniční transformovnu se dvěma zdroji 35/0,4 kV, a to i z důvodů nárůstu příkonu, který si vyžaduje nové zařízení pro automatický ohřev výhybek v zimním období i s dálkovým ovládáním a diagnostikou. Bude vystavěn objekt pro MUV, objekt pro předtápění vozových souprav a rekonstruovány stávající objekty pro nové sdělovací technologie a moderní technologie zabezpečení stanice.

Jelikož je stanice oblíbeným výchozím místem pro cyklistické výlety, zejména v trase podél Tiché Orlice směrem na Ústí nad Orlicí a dále na Choceň, nebyl opomenut ani objekt pro úschovu a půjčovnu jízdních kol.

Rekonstruované kolejiště bude opatřeno moderním a úsporným osvětlením s LED zdroji, též s dálkovým ovládáním a diagnostikou. Nové osvětlení bude ze třech osvětlovacích věží výšky 20 m ve středu stanice, nástupiště a vybrané plochy na zhlaví budou osvětleny ze sklopných stožárků výšky 6 – 8 m.

Rekonstruuje se stávající trakční vedení, a to i s ohledem na budoucí možnost elektrizace na 25 kV AC, s výstavbou nových základů a stožárů i nového trakčního vedení v celé stanici.

Stanice bude po dokončení vybavena pro dálkové dispečerské řízení včetně směrů do Lichkova a na opačnou stranu do Ústí nad Orlicí, což umožní i instalace celkem 42 IP kamer, a to jak ve stanici (26 ks), tak na přejezdech (12 ks) a ve stanici Lanšperk (4 ks).

Očekávané hlavní přínosy stavby jsou především zvýšení kapacity dráhy a zvýšení rychlosti, lepší dostupnost a současně zvýšení bezpečnosti odstraněním kolizních míst při pohybu cestujících v kolejišti a v místech křížení se silniční a pěší dopravou. Jak železniční přejezdy ve stanici, tak přejezdy na trati ze Žamberka a směrem na Jablonné budou opatřeny novým zabezpečením jak světelným, tak u více rizikových mechanickým pomocí závor.

Stavbu provádí sdružení stavebních firem Chládek a Tintěra Pardubice a Elektrizace železnic Praha.

Plánované ukončení stavby je na konci roku 2020.

Schéma – nový stav v PDF