Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h

Červený Újezd – montáž nosné konstrukce mostu Červený Újezd – montáž nosné konstrukce mostu

Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojektování stanic, konstrukcí některých mostů a možná i železničního spodku. Na ostatních objektech vč. tunelů Mezno a Deboreč práce pokračují. Do provozu by se obě koleje mohly dostat na konci roku 2022. Zhotovitelem stavby je společnost OHL ŽS, a. s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

 • ISPROFIN/ ISPROFOND: 3273604901/5213710002
 • Název projektu: Modernizace trati Sudoměřice – Votice
 • Kraj: Jihočeský, Středočeský (rozhraní krajů v km 97,4)
 • Obce: Sudoměřice, Mezno, Střezimíř, Červený Újezd, Ješetice, Heřmaničky
 • Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Zhotovitel: OHL ŽS, a. s.
 • Projektant: 
  • Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice
  • SUDOP PRAHA a. s.
  • Metroprojekt Praha a. s.
 • Stavební náklady: 7 159 049 000 Kč bez DPH

Modernizace trati Sudoměřice – Votice je v současnosti jednou z nejvýznamnějších investic na železnici a do budoucna má zvýšit rychlost přepravy i komfort a bezpečnost cestujících, kteří se vydají z Prahy směrem na České Budějovice.

Pokud jde o aktuální stavební práce, celá stavba je rozdělena na tři velké úseky:

 • Úsek 71 – mezi Sudoměřicemi a Červeným Újezdem, kde vznikne nová železniční stanice,
 • Úsek 72 – železniční stanice Červený Újezd,
 • Úsek 73 – Červený Újezd – Votice.

Každý úsek je charakteristický určitými pracemi, které se provádí. Co se týká zemních prací na úseku 71, jde především o výkopy budoucích zářezů. Ať už je to v oblasti Lipiny za Sudoměřicemi nebo velký zářez, který kopeme vedle obce Mezno. Zde budujeme i nový tunel (Mezno), který má délku přes 800 metrů.

Úsek 72 je charakteristický tím, že se na umělém tělese postaví nová železniční stanice, která nebude mít perony a bude sloužit jako výhybna. Hned za ní bude následovat klasická zastávka Červený Újezd.

Na úseku 73 budujeme největší mosty. Jsou to čtyři mosty estakády – nad obcí Radič, pod Jiříkovcem a dvě estakády přímo v obci Heřmaničky. Současně stavíme řadu dalších mostních objektů, které slouží jako budoucí silniční nadjezdy do obcí. Mimoto děláme přeložky komunikací na straně u Heřmaniček. Na konci stavební etapy nás čeká před Voticemi Nazdický zářez, který se rozšiřuje o novou kolej. Součástí zemních prací je i zajištění stávajících svahů zářezu. Práce jsou na straně stávající koleje dokončeny, na nově budovaném svahu bychom měli být hotovi v létě příštího roku. Kvůli zajištění bezpečnosti na provozované koleji musíme pracovat jen ve výluce. Část prací se provedla letos a část uděláme příští rok. Přeci jen se pracuje s pomocí těžké mechanizace a ve skalním zářezu. Na doporučení geotechniků nemůžeme používat trhací práce, proto se všechna rozpojování hornin provádí pouze mechanicky. Potřebné výluky proběhnou v únoru a březnu příštího roku. V té době počítáme, že se dokončí hrubé zemní práce pro rozšíření nové koleje. Do prázdnin zasanujeme a zajistíme nové svahy. Následně pak budou probíhat práce na železničním spodku. To je stručná charakteristika prací, které aktuálně v úsecích probíhají.

PROJEKTOVANÉ KAPACITY STAVBY

 • Nové staničení: 94,859 – 114,763
 • Délka stavby: 19,9 km
 • Železniční stanice a zastávky: 6 ks
 • Železniční svršek: 35 065 m
 • Počet nově vložených výhybek: 13 ks
 • Nástupiště: 1 295 m
 • Traťové zabezpečovací zařízení: 19 km
 • Výstavba TV: 25 800 m
 • Žel. mosty, propustky, podchody: 48 ks
 • Tunely:
  • Tunel Mezno 840 m
  • Tunel Deboreč 660 m
 • Protihlukové zdi: 2 205,45 m

NOVÉ KOLEJE O ROK POZDĚJI, ALE S VYŠŠÍ RYCHLOSTÍ

Zásadní dopad na realizaci projektu má rozhodnutí investora zvýšit traťovou rychlost na 200 km/h pro celý modernizovaný úsek. Ke změně jsme dostali příslušné pokyny od správce stavby. V této chvíli byly na některých objektech práce přerušeny, protože se musí přeprojektovat. U některých stavebních částí – týká se to především železničního spodku a některých mostů – byly práce rovněž přerušeny, aby se posoudila stávající projektová dokumentace, zda jsou navrhované konstrukce vyhovující pro plánovanou vyšší rychlost.

Trasování celého úseku zůstane stejné, ale většina železničních zastávek se bude muset upravit, jelikož zvýšením rychlosti se výrazně mění jejich bezpečnostní parametry. Především šířka bezpečnostního pruhu z 80 cm na 130 cm. S tím je spojena řada dalších prací – umístění osvětlení na zastávkách, trakční vedení, kabelizace a návaznost na železniční spodek. Vzhledem k tomu, že zastávky Heřmaničky a Střezimíř jsou na mostech, musí se změnit i již navržená konstrukce mostů.

V praxi to znamená, že dokončení stavby se posune minimálně o jeden rok. K tomuto posunu přispěly i komplikace s povolením pro trhací práce, které způsobily zpoždění zahájení ražby tunelu Mezno. Znamená to, že koleje půjdou do provozu nejdříve v roce 2022. Na jeho konci by se už mělo jezdit dvoukolejně. Do léta 2023 budou ještě probíhat práce na definitivních přeložkách komunikací, dokončovací práce a rekultivace pozemků dotčených výstavbou.

RAŽBY POKRAČUJÍ

Opravená projektová dokumentace by měla být hotová na jaře příštího roku. Teprve tehdy můžeme kvalifikovaně aktualizovat harmonogram prací. Nyní pokračujeme na objektech, kterých se „dvoustovka“ nedotkla. Například budujeme zemní tělesa do úrovně, kde nám to změna rychlosti v rámci stávající projektové dokumentace dovolí. Kopeme zářezy, stavíme velké mosty a razíme tunely. Tohle vše běží podle plánu. Bohužel nám nový záměr investora lehce komplikuje nasazování zejména vlastních kapacit, které jsme měli připravené podle harmonogramu. Museli jsme proto alespoň některé z nich přeorganizovat tak, že práce, které jsme měli dělat až příští rok, děláme už letos na jiných lokalitách, abychom eliminovali provozní náklady.

Pokud jde o samotné tunely, tak na Deborči nám chybí dorazit 200 metrů. V tunelu Mezno jsme v jedné šestině, máme vyraženo 150 metrů z 800. Razit jsme začali v září a práce probíhají bez problému podle plánu. Stavba Modernizace trati Sudoměřice – Votice běží realizačně již 19 měsíců a během této doby jsme se museli vypořádat s několika problémy a tím vyvolanými změnami, které jsou však obvyklé na všech stavbách tohoto typu a rozsahu. Změna technického řešení a navýšení rychlosti na 200 km/hod je jen jednou z nich, a to v kladném slova smyslu. Je to pro nás nejen výzva, která přinese další zkušenosti a referenci, ale také zvýšení hodnoty díla pro investora SŽDC, s. o. a především komfortu pro cestující veřejnost.

Lumír Pyszko
ředitel výstavby
OHL ŽS, a. s.