Modernizace železničního uzlu Pardubice vrcholí

publikováno:
Pohled na pardubické hlavní nádraží. Pohled na pardubické hlavní nádraží.

Stavba „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ zahrnuje dvě stavby původně řešené samostatně dvěma územními rozhodnutími. V prvním případě stavbu připravovala Správa železnic, s.o., pod názvem „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ a v druhém případě připravovalo statutární město Pardubice stavbu „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD“. Dle smlouvy o spolupráci mezi SŽ a statutárním městem Pardubice byly ve stupni DSP + PDPS obě stavby sloučeny, a to do jedné stavby s názvem „Modernizace železničního uzlu Pardubice“.

Vítězem soutěže na realizaci této stavby, kterou vypsala Správa železnic, se v létě 2020 stala Společnost Pardubice, kde je lídrem firma EUROVIA CS, a.s., a členy firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. Investorem stavby je Správa železnic, s.o., a projektantem SUDOP Praha a.s.

Železniční uzel  Pardubice – situační plán.

Železniční uzel Pardubice hl. nádraží leží na trase I. a III. železničního tranzitního koridoru ČR a zároveň se jedná o trať TEN-T – „hlavní síť“ (core network) jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu.

Výměna železničního mostu – 26 nových ocelových nosníků, každý v délce 31 metrů.Začátkem září 2020 bylo zhotovitelům předáno staveniště a byly zahájeny stavební práce dle odsouhlaseného harmonogramu, který počítá s dokončením stavby včetně předání dokumentace skutečného provedení stavby a předání dalších nutných souborů dokladů v červnu 2025.

Stavba zahrnuje modernizaci stávající železniční stanice a přilehlých úseků železničních tratí. Jedná se o celkovou modernizaci stávajícího kolejiště se zvýšením rychlosti až na 160 km/hod. v hlavních kolejích, zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících a o ochranu okolí proti hluku ze železniční dopravy.

Výše uvedených záměrů se dosáhne provedením nového kompletního odvodnění železničního spodku a přilehlých prostor, vybudováním nové kanalizace, provedením nového železničního spodku a svršku včetně rekonstrukce čtyř a vybudování jednoho nového nástupiště. Současně bude modernizováno staniční zabezpečovací a sdělovací zařízení včetně informačního a orientačního systému pro cestující. A doslova od základu bude nově provedeno i trakční vedení včetně nového napájení a nových technologických objektů. Kompletní modernizací prošly i veškeré mosty, podchody a propustky v daném úseku a staví se i nová moderní lávka pro pěší.

Výměna železničního mostu – 26 nových ocelových nosníků, každý v délce 31 metrů.V průběhu výstavby došlo ke změně stavby před dokončením, kdy namísto repase stávajících nosných konstrukcí zastřešení nástupišť a pouze částečné rekonstrukci nástupišť bylo přistoupeno ke komplexnějšímu řešení. Zastřešení a nástupiště získala nový vzhled, který odpovídá standardům 21. století.

Veškeré kabelové trasy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, napájení a ovládání silnoproudu a trakčního vedení jsou v rámci žst. Pardubice vedeny v multikanálech kabelovodu.

Na stavbě musí být trvale při zemních pracích prováděn pyrotechnický průzkum z důvodu možného výskytu munice ze 2. světové války. Také je nutné počítat s riziky staré ekologické zátěže v prostorách kolejiště u firmy Paramo.

Autor: Ing. Jaroslav Strnad,
EUROVIA CS, a.s.