Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)

Čelákovice most – vizualizace, zdroj: SUDOP Praha Čelákovice most – vizualizace, zdroj: SUDOP Praha

Náplní stavby je rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. Úpravami projde nejen železniční svršek a spodek, ale také přejezdy, mosty, trakční vedení či sdělovací a zabezpečovací zařízení. Celková přestavba pak čeká zastávku Čelákovice-Jiřina, kde se zrekonstruují nástupiště s délkou 220 m a nástupní hranou v normové výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Zbudují se nové přístřešky, které budou rozšířeny na výhledový počet cestujících. Těm budou sloužit i nové informační tabule.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Název: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
 • Objednatel: Správa železnic (SŽ)
 • Zhotovitel: Sdružení „Lysá“: EUROVIA CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha
 • Předpokládaná doba realizace: 05/2019 (podpis smlouvy) – 06/2022
 • Cena díla: 1 820 788 824 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Maximální výše podpory EU tvoří 83,07 % z celkových způsobilých nákladů. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu trati, která plní významnou roli v pražské příměstské dopravě. Současně dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h. Klíčovou součástí stavby bude rekonstrukce mostu přes Labe, který nevyhovuje současným potřebám železniční dopravy zejména kvůli svému šířkovému uspořádání. Rekonstrukce spočívá v odstranění stávající ocelové konstrukce a demolici převážné části spodní stavby. Následovat bude sanace podzákladí tryskovou injektáží, zesílení založení mostu mikropilotami a velkoprůměrovými pilotami, vybudování nové spodní stavby ze železobetonu a nové ocelové nosné konstrukce. Ta umožní v budoucnu napojení samostatné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Po přestavbě bude most splňovat podjezdnou výšku minimálně 5,25 metru (dosud to bylo 4,7 metru), stavebně bude připraven na podjezdnou výšku sedm metrů.

POPIS STAVBY

V úseku od Lysé n. L. trať prochází rovinatým nezastavěným územím, které pozvolna klesá k Labi. Trať v tomto úseku tvoří v podstatě rozhraní mezi zemědělsky využívanou krajinou na jižní straně trati a navazujícím lesním celkem na severní straně trati. V km 1,786 trať kříží místní vodoteč Mlynařici V místě přiblížení trati k Labi se trať nachází v blízkosti zvláště chráněných územích a přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně a Lipovka-Grado. Trať přes řeku Labe přechází mostním objektem v km 6,330, jež bude kompletně přestavěn, zároveň dojde ke zvýšení podplavné výšky. Navýšením nivelety dochází k největšímu zásahu do území. Bezprostředně po překonání Labe vstupuje trať na zastavěné území města Čelákovice a začíná pozvolna stoupat. V těchto místech leží na trati zastávka Čelákovice-Jiřina. V Čelákovicích odděluje trať obytnou zástavbu na východní straně od průmyslových areálů a zemědělsky využívaných ploch na západní straně trati. Vzhledem k tomu, že nově navržená trasa kopíruje stávající trasu nedojde k novému kontaktu se zastavěným územím. Konec řešeného úseku navazuje na investiční akci „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“.

ROZSAH STAVBY

 • rozsah rekonstrukce – nové staničení km 1,200 – 7,594
 • rozsah rekonstrukce – původní staničení km 1,200 – 7,596
 • délka rekonstruovaného úseku km 6,39
 • maximální traťová rychlost v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice 140 km/h
 • traťová třída zatížení D4 (22,5 t/náprava; 8 t/bm)

MOST V PŘES LABE (V KM 6,330)

Rozhodujícím stavebním objektem úseku je most ev. km 6,330 v Čelákovicích přes Labe. S ohledem na jeho technický stav, věk a neexistenci stezek na mostní konstrukci bude navržena rekonstrukce vodorovné nosné konstrukce i spodní stavby.

Šířkové uspořádání na stávajícím mostě nevyhovuje podmínkám pro provozování stávajících mostních objektů dle Směrnice GŘ SŽ 16/2005. Volnou šířku na mostě nelze upravit bez výměny nosných konstrukcí. Proto investor rozhodl o komplexní rekonstrukci mostního objektu, která zahrne výměnu jeho nosných konstrukcí s úpravou spodní stavby. Most po přestavbě bude splňovat podjezdnou výšku min. 5,25 m (oproti stávající výšce 4,80 m) v 3. a 4. mostní otvoru s tím, že jeho primární návrh je proveden dle požadavku vyhl. 66/2015 na podjezdnou výšku 7,0 m. Most bude tedy stavebně připraven na tento výhledový zdvih nivelety koleje.

V rámci přestavby mostu je proto nutno zdvihnout niveletu kolejí v místě mostního objektu o cca 1,66 m. Součástí stavby proto budou i související úpravy spodní stavby a založení.

VÝSTAVBA MOSTNÍHO OBJEKTU

Postup prací bude rozdělen primárně do dvou etap. Je to realizace mostního provizoria pro zajištění provozu na dopravní cestě SŽ a následně výstavba a zprovoznění nového mostního objektu.

Mostní provizorium bude vybudované na nových základech založených na velkoprůměrových pilotách. Provizorní opěry budou vystavěny jako monolitické, pro provizorní pilíře bude použitá dočasná podpěrná konstrukce PIŽMO. Po vybudování spodní stavby mostního provizoria bude pomocí příčného přesunu na ni přemístěna jedna stávající ocelová nosná konstrukce v koleji č. 2, po které bude provozován vlakový provoz v době výstavby hlavního mostu. Tyto práce by se měly odehrát v průběhu letošního roku.

Následně bude na začátku roku 2021 stávající mostní konstrukce v. kolej č. 1 snesena. Opěry se částečně odbourají a pilíře budou zdemolovány. Celá stávající spodní stavba bude sanována v podobě podchycení základů mikropilotami a technologií tryskové injektáže. Dále se podpoří novým hlubinným založením. Zrealizují se dříky pilířů. Nová nosná ocelová konstrukce, společná pro obě koleje, bude sestavena na montážní ploše za opěrou a podélně vysunuta. Tento výsun proběhne ve dvou samostatných částech po nově vybudovaných pilířích do jejích definitivní polohy. Po zahájení provozu na nové mostní konstrukci bude následně konstrukce provizoria demontována.

Parametry nového mostu:

 • Rozpětí nosné konstrukce:
  • NK1: 2 × 28,05 m = 56,1 m
  • NK2: 2 × 51,00 m = 102,0 m
 • Stavební výška mostu: 1,990 m (k TK)
 • Popis spodní stavby: Opěry mostu jsou navrženy jako železobetonové úložné prahy s rovnoběžnými křídly uložené na původním kamenném dříku opěry. Založení opěr je zesíleno sloupy tryskové injektáže.
 • Pilíře mostu jsou navrženy jako železobetonové s kamenným obkladem.
 • Založení pilířů je na velkoprůměrových pilotách.
 • Počet mostních otvorů: 4
 • Délka přemostění (mezi líci opěr): 157,352 m

ODBOČKA KÁRANÝ

Z důvodu zajištění prostupnosti trati dojde ke zřízení odbočky Káraný, která zajistí během rekonstrukce mostu plynulý provoz přes Labe (viz. výstavba mostního objektu – mostní provizorium) a omezí zpoždění železniční dopravy.

SANAČNÍ STROJ

V úseku Lysá nad Labem – odb. Káraný od km 1,270 do km 4,770 je navrženo z rozhodnutí investora z důvodu příznivých geotechnických poměrů a minimálního množství umělých staveb v obou kolejích zřízení konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku technologií bez snášení kolejového roštu, v ostatních úsecích se předpokládá technologie se snášením. Provedení sanace technologií bez snášení kolejového roštu se předpokládá s využitím sanačního stroje s recyklačním strojem PM 1000.

Stavba zahrnuje rovněž práce na železničním svršku i spodku. Rekonstrukcí projde 5 mostních objektů na trase vč. Mostu přes Labe. Podél trasy budou vybudovány protihlukové stěny. Pracovat se bude rovněž ne zabezpečovacím a sdělovacím zařízení.

V březnu 2020 začne rekonstrukce obou traťových kolejí a s ní spojené nepřetržité výluky v úseku Lysá nad Labem – Káraný a spodní stavba definitivního mostu přes Labe i provizorní mostní konstrukce. V roce 2021 se pak bude pokračovat v úseku Káraný – Čelákovice. Konec hlavních stavebních prací se plánuje v lednu 2022, do konce července budou probíhat dokončovací úpravy.

EUROVIA CS, a. s.