Plzeňský přesmyk letos finišuje, Swietelsky zdolává další milníky a blíží se k cíli

Rozpracovaná 502.SK na Domažlice Rozpracovaná 502.SK na Domažlice

Letošní rok je pro dokončení třetí části modernizace železničního uzlu Plzeň klíčový. Končí v něm naprostá většina smluvně daných termínů a tak sdružení firem Swietelsky Rail CZ a Swietelsky stavební, které má přesmyk domažlické trati na starosti, postupně zdolává jeden milník za druhým a blíží se k cíli. K němu vede cesta dlouhá 25 měsíců od zahájení stavby v prosinci 2017.

MEZNÍK Č. 1 – MOST BŘEŇKOVA

Prvním letošním výrazným mezníkem stavby se koncem dubna stalo zprovoznění kompletně zrekonstruovaného mostu v Břeňkově ulici. Ten nahradil most původní, protože jeho prostorové uspořádání neumožňovalo zdvoukolejnění železniční trati na Domažlice.

MEZNÍK Č. 2 – KOLEKTOR POD TRATÍ

Další klíčovou stavbou se stal přes sto metrů dlouhý podzemní kolektor, který pod železniční tratí na Jižním předměstí postavil závod Speciálních staveb Swietelsky stavební. Bez jeho vybudování by nemohl být snesen Faltusův most, po němž vedly inženýrské sítě. Práce na kolektoru trvaly rok a skončily letos koncem dubna. Tvoří ho štola, tři šachty a armaturní místnost. Ražená část měří 94,5 metrů, spolu s armaturní šachtou pak 102,5 metrů.

„Šlo o velmi komplikované důlní dílo. Geologický profil se při ražbě měnil téměř po každém záběru. Jsou tu zvodnělé a zvětralé horniny s minimální pevností, ale i odolné arkózové pískovce s proplástky křemene, které ražbu zpomalily až na 30 centimetrů za 24 hodin. Dokonce jsme uvažovali o použití trhavin, z toho ale sešlo,“ vrací se ke stavbě Martin Melichařík, stavbyvedoucí závodu Speciální stavby Swietelsky stavební.

Zpomalení ražby mělo velmi negativní vliv na postup prací, a proto vedení stavby rozhodlo otevřít protiražbu. To sice přineslo řadu technických a organizačních problémů, ale termíny se podařilo dodržet. Obě ražby se spojily letos 3. ledna poté, co ražba i protiražba probíhaly nonstop ve dvanáctihodinových směnách. Celkem bylo ve štolách vyraženo 1 580 m3 horniny.

MEZNÍK Č. 3 – SNESENÍ CHRÁNĚNÉHO MOSTU

Pak přišla „velikonoční“ noc z 19. na 20. dubna, kdy byl během výluky železniční dopravy Faltusův most, chráněný statutem technické památky, snesen. Postaven byl v roce 1931 a jde o jeden z prvních svařovaných příhradových mostů na světě.

Z mostu se odstranilo vodovodní potrubí, dlážděná vozovka a železobetonová mostovka s povrchem z dlažebních kostek, aby se před transportem odlehčil. I tak jeho nosná padesátimetrová ocelová konstrukce vážila zhruba 185 tun. Z prostoru nad železnicí, kde bránila elektrifikaci, ji odstranil jeřáb LG 1550, který ji uložil o nějakých šest desítek metrů dál vedle Domažlické ulice. Zde zůstane na podporách asi dva roky, než projde rekonstrukcí, kterou bude provádět a hradit město Plzeň. To ji využije jako lávku pro pěší a cyklisty.

Podle Davida Sichrovského, ředitele stavby ze společnosti Swietelsky Rail CZ, byla na celé akci nejnáročnější příprava. „Museli jsme odstrojit most a připravit prostor pro jeho uložení. Vzhledem k jeho rozměrům bylo třeba nutné přesunout i bigboard. Vlastní příprava jeřábu trvala skoro týden. Při snášení mostu se sice vyskytly drobné komplikace s jedním zarezlým ložiskem, což nás zdrželo o hodinu, ale vše se stihlo a ranní vlaky se mohly rozjet podle jízdního řádu,“ vrací se k přesunu David Sichrovský.

MEZNÍK Č. 4 – ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA ŠKVRŇANY

Nejnáročnější fází je však přestavba samotného „přesmyku“, kde se v jednom místě ve třech výškových úrovních rekonstruují tři tratě a tři mosty prakticky bez přerušení provozu. Tyto práce skončí letos koncem roku. Bude tak zdvoukolejněna první část trati na Domažlice a provedena její příprava na elektrifikaci.

Součástí této etapy je také vybudování železniční zastávky Plzeň-Skvrňany v nové poloze na přeložce. „Při srpnové výluce trati na Domažlice dojde k převedení provozu na nově budovanou trať v nové poloze. Její součástí je i nová zastávka, která už bude plně odpovídat novým normám včetně bezbariérového přístupu,“ vysvětluje ředitel stavby.

Do konce roku se vedle této koleje vybuduje ještě druhá a vznikne první dvoukolejný úsek traťi Plzeň – Domažlice, zakončený štíhlou výhybkou, umožňující jízdu až 120 km/h od odbočky. Tím bude rekonstrukce domažlické trati dokončena a trať bude připravena na další etapy stavby směrem k německým hranicím.

Celkově bylo na domažlické a chebské trati a vlečce Škoda položeno více než 6,4 km kolejí.

MEZNÍK Č. 5 – NOVÉ SILNICE A MOSTY

Komplexní a velmi komplikovaná stavba také na více místech mění silniční síť. Na konci dubna se zprovoznil rekonstruovaný most v Břeňkově ulici a zároveň s ním byly upraveny přilehlé části této i navazující Hálkovy ulice. Do konce roku 2019 skončí ještě úpravy v ulicích Na Pile a Na Výspě.

Největším silničním objektem stavby je přeložka silnice I/26 Domažlická ulice, která se zprovozní nejpozději 30. června, včetně mimoúrovňového křížení se železniční tratí. „V nové trase překonává domažlickou trať po novém nadjezdu. To do budoucna umožňuje elektrifikaci trati a zároveň provoz trolejbusů po Domažlické ulici až na Borská pole,“ vysvětluje Pavel Brůžek, prokurista společnosti a vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby Západ Swietelsky stavební. Součástí přeložky je i nový kruhový objezd. Dvoupruhovou přeložku lze v budoucnu rozšířit na čtyři jízdní pruhy.

MEZNÍK Č. 6 – KLÍČOVÁ PŘELOŽKA STOKY

Stranou zájmu veřejnosti, v porovnání třeba se snášením Faltusova mostu, byla v květnu zprovozněna důležitá a techniky i stavebně náročná přeložka Zátišského sběrače, měřícího 889 metrů. Má 22 šachet a ražena byla deset metrů pod povrchem. Stokou z kameninového potrubí o průměru jednoho metru odtékají splaškové a dešťové vody z povodí Borských polí a plzeňské městské části Zátiší.

„Přeložku si vynutila stavba silnice I/26 v Domažlické ulici, v jejíž nové trase sběrač ležel. Stejný problém by nastal i při stavbě nového kolektoru, kterým se přivádí voda z vodojemu v Radčicích do areálu Škody. To je nyní vyřešeno,“ říká Pavel Brůžek.

Součástí letošních prací je také dokončení výstavby opěrných a zárubních zdí, návěstních lávek, trakčního vedení a vybudování sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Hlučnost podél železniční trati na Domažlice a Domažlické ulice pak sníží budované protihlukové zdi.

MODERNIZACE SE PROLÍNÁ S REKONSTRUKCÍ

Významná dopravní stavba se poněkud odlišuje od předchozích dvou etap, neboť tentokrát jde o určitou kombinaci modernizace, rekonstrukce a rozšíření už existující dopravní železniční a silniční infrastruktury. Právě na nich mohla česká skupina Swietelsky využít své silné know-how, postavené na odbornosti, vlastních strojích a technologiích pro železniční i silniční stavby.

Práce v nejdůležitější železniční křižovatce v regionu definitivně skončí na jaře 2020 dobudováním vlečkových kolejí a obslužné komunikace Škody a terénních úprav v okolí nových mostů a kolejí.

Modernizace přesmyku umožní po dokončení, spolu s předchozími etapami, rychlejší průjezd vlaků Plzní. V budoucnu na ní naváže připravovaná Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice. To vše zásadně urychlí a současně zkapacitní dopravu z Prahy do Bavorska.