Rekonstrukce žst. Řetenice

Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – Oldřichov u Duchcova a Řetenice – Úpořiny. Začátek stavby je v žkm 20,039; konec stavby v žkm 20,522 trati Ústí nad Labem – Chomutov (s přesahem technologických profesí do stanic Teplice v Čechách, Oldřichov u Duchcova a Úpořiny).

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Stavební správa západ)
  • Projektant: SUDOP Praha, a. s.
  • Zhotovitel: Sdružení společností Chládek a Tintěra a. s. a Elektrizace železnic Praha, a. s.

Cílem stavby je kompletní rekonstrukce železniční stanice Řetenice, včetně výstavby nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií, její peronizace a zajištění bezbariérového přístupu na nově vzniklá nástupiště pomocí nových výtahů. Součástí stavby je nadále rekonstrukce mezistaničního úseku Řetenice – Oldřichov u Duchcova. Bude provedena kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku, nástupišť, přístřešků, mostních objektů a propustků, přejezdů, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a trakčního vedení. Nové nástupiště ve stanici budou výšky 550 mm nad temenem kolejnice a umožní bezbariérový nástup cestujících do nízkopodlažních vozidel. Dojde k zvýšení traťové rychlosti a k vyšší bezpečnosti v souvislosti s vybudováním kompletně nového zabezpečovacího zařízení. V rámci stavby dochází i k úpravě technologického zařízení v mezistaničních úsecích Teplice v Čechách (včetně) – Řetenice a Řetenice – Úpořiny. Celý úsek bude dálkově řízen z ŽST Teplice v Čechách. Délka modernizovaného úseku je 2,4 km.

Stavba bude realizována v průběhu let 2019 a 2020. V jarních měsících roku 2019 začaly přípravné práce, zahrnující mimo jiné výstavbu nových základových patek pro nové sloupy trakčního vedení a výstavbě nového technologického objektu. Stěžejní výluková činnost pro hlavní stavební postupy bude zahájena v červnu. Předpoklad ukončení stavby je v letních měsících 2020.

červen/srpen 2019

Rekonstrukce obou traťových kolejí v mezistaničním úseku Řetenice – Oldřichov. Bude se jednat vždy o nepřetržitou výluku jedné koleje o délce 40 dní, vlaky budou v tomto úseku jezdit v obou směrech po jedné koleji. V této etapě bude rovněž rekonstruován železniční přejezd v obci Újezdeček. Na přelomu července a srpna bude dokončena výstavba technologického objektu a zahájena instalace nových technologií silnoproudých, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

srpen/září 2019

Rekonstrukce sudé poloviny teplického zhlaví ve stanici Řetenice, včetně napojení na vlečky Energocentrum společnosti AGC.

září/listopad 2019

Rekonstrukce liché poloviny teplického zhlaví ve stanici Řetenice a zároveň části lichých staničních kolejí v Řetenicích. V tomto stavebním postupu rovněž dojde z části k vybudování nových nástupišť.

listopad/prosinec 2019

Rekonstrukce části lichých staničních kolejí ve stanici Řetenice, ve směru na Úpořiny. V tomto stavebním postupu dojde rovněž k dokončení výstavby nových nástupišť ve stanici Řetenice, včetně zprovoznění nových výtahů. V této etapě dojde také k rekonstrukci železničního přejezdu na úpořinském zhlaví v žst. Řetenice.

prosinec 2019/únor 2020

Bude probíhat technologická přestávka (vyjma prací na oživování technologií zabezpečovacího zařízení).

březen/květen 2020

Dojde ke stavebnímu dokončení celé stavby. Bude dokončena rekonstrukce oldřichovského zhlaví ve stanici Řetenice a přilehlých částí staničních kolejí v nepřetržitých výlukách. V tomto postupu bude rekonstruován dvoukolejný přejezd na oldřichovském zhlaví v Řetenicích.

duben/květen 2020

Proběhne aktivace definitivního železničního zabezpečovacího zařízení. V závěru stavby budou zdemolována nepotřebná stavědla a stará rozvodna.