Východní obchvat Plzně a železniční mosty jako součást přeložky silnic I/20 a II/231 – Plzeň – Plaská – Na Roudné – Chrástecká, II. etapa

Zatěžovací zkouška 10. 9. 2020 – jako břemeno byly použity lokomotivy Šlechtična z roku 1947 (z depa Plzeň a depa Děčín) Zatěžovací zkouška 10. 9. 2020 – jako břemeno byly použity lokomotivy Šlechtična z roku 1947 (z depa Plzeň a depa Děčín)

Rozvoj dopravní infrastruktury v okolí Plzně, v současné době konkrétně výstavba západního a východního obchvatu města, předpokládá výrazné zlepšení dopravní situace nejen v centru Plzně, ale také plynulé tranzitní napojení severních úseků silnic I/20 a I/27 na D5.

ÚDAJE O STAVBĚ:

  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, město Plzeň a Plzeňský kraj
  • Zhotovitel stavby: sdružení firem Eurovia CS a. s.,
  • Berger Bohemia a. s., Swietelsky s. r. o.
  • Zhotovitel objektu: SMP CZ a. s.
  • Projektant realizační dokumentace objektu: SAGASTA s. r. o.

Pro město Plzeň se jedná o zcela zásadní stavbu, která propojuje severní předměstí města s částí Doubravka a přispívá tak ke zklidnění dopravy na Karlovarské třídě. Vybudováním daného úseku se řidiči vyhnou též rekreační oblasti kolem Boleveckých rybníků.

Stavba je společným projektem Ředitelství silnic a dálnic České republiky, města Plzně a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Součástí II. etapy východního obchvatu Plzně, přeložky silnic I/20 a II/231 Plaská – Na Roudné – Chrástecká byly v dopravním uzlu těchto komunikaci dva železniční mosty.

SMP CZ a. s. postavilo v roce 2020 pro sdružení Eurovia CS a. s., Berger Bohemia a. s. a Swietelsky s. r. o. železniční mosty v rekordním čase.

Vzhledem k termínu a lhůtám výstavby, byly realizovány oba stavební objekty v souběhu. Zahájení demolic se odvíjelo především od zprovoznění objízdné trasy hlavní komunikace na ulici Jateční (pro SO 202) a od zahájení kompletní výluky železniční dopravy na trase Plzeň – Žatec (pro SO 201), která začala 30. 4. 2020 a skončila 11. 9. 2020.

SO 201 – OCELOBETONOVÝ MOST NA ŽELEZNIČNÍ TRATI PŘES UL. NA ROUDNÉ – „MALÁ BÍLÁ HORA V KM 3,262 TRATI PLZEŇ – ŽATEC

Nosná konstrukce o třech mostních otvorech s délkou přemostění 44,800 m byla navržena jako rámová integrovaná, desková se zabetonovanými svařovanými nosníky (ZBN), s horní mostovkou a s průběžným štěrkovým ložem. Rozpětí polí mostu je 16,5 + 13,0 + 16,5 = 46,0 m. Pilíře jsou situovány do středu řešené kruhové křižovatky.

Ocelovou část nosné konstrukce tvoří šestice hlavních nosníků tvaru nesymetrického I. Specifikace materiálu ocelové konstrukce pro hlavní nosné části je ocel S355N/NL. ŽB konstrukce je z betonu C35/45 – XC4, XD3, XF4, v podélném sklonu 0,7 %. Celková šířka nosné konstrukce 6,7 m. Vodorovné plochy desky mostovky jsou izolovány celoplošně dvěma vrstvami natavovaných asfaltových pásů z modifikovaných asfaltů. Tvrdá ochrana izolace je provedena ze středně zrnného litého asfaltu na bázi modifikovaných asfaltů MA 11 IV tl. 30 mm.

Nosná konstrukce je vetknuta do pilířů, které tvoří šikmé rámové stojky se společným základem. Před pilíři je na nosné konstrukci kruhový náběh. Na opěrách je nosná konstrukce uložena na ozub. Kapsa pro ozub je odizolována elektroizolačními deskami, elektroizolačním plastem a polymerbetonem. Opěry a pilíře jsou železobetonové založené hlubině na pilotách ∅ 1 200. Křídla opěr jsou rovnoběžná a jsou vytvořena z armované zeminy vyztužené geomřížemi, v líci s pohledovými betonovými tvarovkami.

SMP CZ, a. s.