CDE jako nadstavba nad správou dokumentů stavby

Práce s IFC modelem Práce s IFC modelem

Všichni tu situaci znáte: právě zakoupený mobilní telefon vám nabízí stovky nových funkcí, které možná nikdy nepoužijete, jen to telefonování je, alespoň z počátku, opět o něco složitější.

Pokrok nezastavíme. Původně jednoduché informační systémy staveb nám dnes umožňují zvládat čím dál více úkonů v různých oblastech. Na jedné straně nám usnadňují život a šetří čas – máme všechny informace na jednom místě. Na straně druhé se takové systémy stávají složitějšími a často i nepřehlednějšími.

Tento trend je patrný i v oblasti společných datových prostředí CDE (Common Data Environment), jejichž masivní použití na stavbách je akcelerováno, kromě obecného trendu digitalizace stavebnictví, v posledních dvou letech i výrazným tlakem na omezení přímých kontaktů mezi lidmi.

Kromě tradičních datových formátů CDE často obsahují i virtuální 3D modely staveb, ve kterých jsou informace navázány na příslušné grafické prvky (např. pomocí formátu IFC), což nám umožňuje alternativní způsob práce s daty staveb.

Výpočetní systémy nám výrazně pomáhají při plánování a kontrole činností vykonávaných na stavbě, při kontrole čerpání rozpočtu i při oběhu dokumentů mezi účastníky výstavby. Pomocí 3D modelů lze například řešit kolize v projektu i přípravu dat pro počítačem řízené stroje. Zvykáme si na obecně uznávané pojmy jako je BIM (Informační model stavby), ale i průmysl 5.0, 4D, 5D či dokonce 7D modely – pojmy, pod kterými je čím dál obtížnější si představit něco reálného.

Je zřejmé, že jednotlivá řešení, která jsou na trhu k dispozici, mají svou historii vzniku a vývoje. CDE vzešlá z CADovských aplikací vynikají v práci s grafickým modelem, jiná řešení obsahující již v základu databáze položek pro oceňování staveb, nezapřou původ v rozpočtářských programech.

Své jasné kořeny má i CADDS 3, CDE společnosti KUBITA s. r. o., vyvinuté jako nadstavba systému pro správu dokumentů staveb (CADDS), provozovaného na stavbách ŘSD ČR již více než 10 let.

Základem řešení je modul Agenda Dokumentů (obrázek 6), který umožňuje oddělení konceptů od schválených čistopisů, vše přehledně roztříděné do tematických bloků. CDE rozlišuje dva základní typy kategorií: kategorie týkající se stavby jako celku a kategorie podřazené jednotlivým stavebním objektům.

Každý dokument se může skládat z více souborů v různých datových formátech (představme si libovolnou dokumentaci, která kombinuje například PDF, Excel, Word, DWG apod.), umístěných v přehledné adresářové struktuře. Takový dokument může obsahovat uživatelem definovaná popisná data usnadňující vyhledávání, ale také umožňující vzájemné propojení dokumentů zcela mimo rámec jejich základního zatřídění do CDE (např. podklady ke změnovým řízením, claimy, reklamace apod.).

Aby systém usnadnil práci s množstvím souborových formátů, umožňuje je zobrazit přímo v prohlížeči bez nutnosti stahování či instalace dalšího software. Tyto soubory pak mohou uživatelé přímo v CDE anotovat (obrázek 1), čímž se výrazně zrychlují připomínková řízení.

V modulu „Reporty“ lze snadno sledovat počet nově přidaných dokumentů v jednotlivých kategoriích za uživatelem zadané období (nejčastěji za sledovaný měsíc).

Samozřejmostí je zajištění požadavků na bezpečnost při práci s dokumenty dle standardu ISO/IEC 27001 včetně auditování a plného verzování dokumentů a metadat. Veškeré operace v systému podléhají nastavitelnému oprávnění, a proto je CDE kompletně připraveno na využití v libovolném režimu libovolnými aktéry procesu.

Zatímco jednoduché ovládání a rychlá orientace v dokumentech tvoří první pilíř CADDS, druhým pilířem systému je zaměření na podporu procesů řízení stavby (tzv. Field Management) prostřednictvím modulu Úkonů (obrázek 2).

Úkony spojují dokumenty stavby s plnou procesní podporou, ať se jedná o schvalování, žádosti o vyjádření, předávání dokumentů mezi účastníky výstavby, řízení claimů nebo řízené předávání nejrůznějších informací a pokynů.

Úkony umožňují také jednotné nastavení postupů či pořizování nejrůznějších typů záznamů přímo ze stavby (např. vady a nedodělky).

Vzhledem k možnosti více typů oběhů dokumentů pak CDE dokáže namapovat i velice specifické procesní situace. Všechny úkony jsou snadno sledovatelné na systémové nástěnce a účastníci procesu se o svém zapojení dozví i notifikačním systémem, který umožní proklik přímo do fáze úkonu.

Třetím pilířem systému je plná podpora informačního modelu stavby tzv. BIM. V pojetí CADDS 3 se jedná o schopnost interaktivního propojení jednotlivých prvků 3D modelu s dokumenty, úkony, časovým harmonogramem a rozpočtem stavby.

IFC model, plně respektující standard SFDI (obrázek 3), může až na úrovni jednotlivých elementů obsahovat kódy položek oceňovací základny (např. OTSKP), jejich výměry a časový plán realizace těchto elementů, které následně CADDS 3 automaticky zpracuje. V rámci pilotních projektů SFDI byla tato funkčnost ověřena na IFC modelech zpracovaných pomocí SW RoadPAC společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

CDE podporuje jak fázi přípravy, kdy umožňuje generování podkladů pro tvorbu rozpočtu z modelu, tak fázi realizační, v rámci které je možné snadno sledovat stavbu až na úroveň detailního přehledu o stavu čerpání konkrétní rozpočtové položky (do úrovně tzv. Listů výkazu výměr).

Rozkliknutím záložky Harmonogram na položce je možné načtením dat z příslušného listu výkazu výměr porovnat plánovanou a skutečnou dobu příslušného technologického celku (reprezentovaného grafickým elementem) případně celé stavby po jednotlivých stavebních objektech.

Dalším samostatným již zmíněným modulem CDE je digitální verze listů výkazů výměr jednotlivých položek rozpočtu – modul Digitální kniha (obrázek 4). Tento modul umožňuje schvalování skutečně prostavěných množství na jednotlivých položkách rozpočtu na měsíční bázi, a to včetně evidence dokladů prokazujících tato množství a evidence provizorních, či neschválených položek.

Modul Digitální kniha jednoznačně demonstruje schopnost CDE a BIM sestoupit od vysokých hierarchických celků, jakými jsou bezesporu 3D modely nebo dokumentace stavby až na úroveň jednotlivých výměr a čerpání u položek rozpočtu stavby.

Komplexní prostředí pro řízení stavby pak završuje modul EDEN. Tento modul umožňuje sledování stavby na denní bázi. Mimo plnou funkcionalitu stavebního deníku (obrázek 5) umožňuje evidovat různé typy denních nákladů (včetně související dokumentace) navázaných na technologické celky (reprezentované v IFC modelu grafickými elementy). Z pohledu dodavatelské firmy tak lze například průběžně vyhodnocovat efektivitu stavby v členění dle technologických či stavebních celků.

Více než 20 let zkušeností společnosti KUBITA s.r.o. s vývojem aplikací zaměřených na podporu základních procesů při přípravě a realizaci staveb nás naučilo nezapomínat na to, že sebedokonalejší chytrý telefon se stovkami funkcí by měl umožnit uživateli především pohodlně telefonovat, a proto se snažíme, aby i systém CADDS zůstal především jednoduchý při ovládání funkcí podporujících standardní činnosti při řízení vaší stavby.

Ing. Jiří Kubita, MgA. Jan Kavan, Ph.D., Mgr. Pavel Herink
KUBITA s.r.o.

Související články