Hřebenové mostní závěry WP na dálnici D1 ve Hvězdonicích

Mostní závěry WP v provozu Mostní závěry WP v provozu

Společnost OK Třebestovice člen skupiny EUROVIA CS dokončila na podzim 2020 dodávku hřebenových mostních závěrů (MZ) Freyssinet WP pro stavbu D1 Modernizace – úsek 02 Exit 21 Mirošovice – Exit 29 Hvězdonice, SO 206 – most přes Sázavu, železniční trať a místní komunikace. Dodávka zahrnovala celkem 4 ks hřebenových MZ typu WP300 pro celkový posun 300 mm.

V zadávací dokumentaci modernizace dálnice byly původně navrženy lamelové mostní závěry. Ty jsou tvořeny krajovými profily ukotvenými v kapsách na nosné konstrukci (NK) a závěrné zídce (ZZ) a středovými profily uloženými kluzně na roznášecích traverzách. Tyto komponenty vyžadují po dobu životnosti MZ kontrolu a případné opravy či výměny. Šířka dilatační spáry mezi NK a ZZ byla v původním stavu cca 30 cm a kvůli celkové výšce neumožňovala kontrolu MZ ani jakékoli práce zespodu. Vzhledem k tomu, že stav stávajících závěrných zídek byl vyhodnocen jako dobrý bez nutnosti jejich časově (a finančně) nákladného bourání a nahrazování novými zídkami, byla naše společnost oslovena s poptávkou mostních závěrů, které by bylo možné udržovat z prostoru vozovky a nikoli z prostoru v opěře.

Hřebenové MZ jsou tvořeny dvojicí hřebenových desek uložených konzolově proti sobě. V inovovaném řešení jsou hřebenové desky uloženy na podkladní konstrukci, která slouží k usnadnění montáže, napojení izolace, uchycení odvodnění a bednicích plechů. Toto řešení neobsahuje žádné kluzné či vymezovací součásti, které by bylo nutné udržovat. Jedinou součástí s životností menší, než vlastní MZ, je systém odvodnění. Ten je však vyměnitelný z prostoru vozovky po sejmutí hřebenových desek. Výměnu odvodnění je možné provádět po etapách za částečného omezení dopravy. Hřebenové MZ jsou také prokazatelně závěry se sníženou hlučností. Díky těmto technickým výhodám jsme ve spolupráci se zhotovitelem stavby a rovněž na základě doporučení TDS získali od ŘSD ČR potřebné povolení pro změnu druhu MZ z lamelového na hřebenový.

Vlastní realizace probíhala ve dvou etapách v návaznosti na stavební etapy modernizace. V první etapě byly osazeny MZ na pravém mostě (směr Brno). V této fázi byl po provedení vozovek veškerý provoz D1 převeden na pravý most (srpen 2020) a následovala realizace na levém mostě. Vlastní osazení MZ proběhlo v říjnu 2020 a provoz na D1 byl plně obnoven v listopadu 2020.

Použito bylo opět řešení s podkladní konstrukcí. Díky ní je vyloučen dříve používaný přímopojížděný betonový přechodový proužek. Všechny mostní závěry byly osazeny vcelku a vozovkové souvrství bylo dotaženo až k hřebenovým prvkům. Most nemá žádný servisní chodník, revizní otvory pro čištění odvodnění tak musely být zřízeny přímo v krycím dilatačním plechu betonového svodidla.

V návaznosti na připravovanou aktualizaci TP86 a TKP23, které pro dálnice a silnice I. třídy předpokládají s požadavkem na únavovou životnost mostních závěrů 50 let bylo současně s realizací zakázky rozhodnuto o provedení průkazní zkoušky. Vzorek konstrukce hřebenových závěrů WP s podkladní konstrukcí byl v externí zkušebně Technického a zkušebního ústavu Praha, a.s., vystaven zatížení dle evropského předpisu EAD 120109-00-0107. Zkouška byla ukončena dne 21. 12. 2020 s vyhovujícím výsledkem; konstrukce MZ ani jeho kotvení nevykázala během zkoušky žádné změny a vyhovuje na kategorii životnosti 4, tj. 50 let. Zde je nutné podotknout, že se jedná o první MZ s posunem větším než 100 mm, který má prokázanou takto vysokou životnost.

Nově ověřené parametry budou zaneseny do certifikátu výrobku.

Marek Vachtl
OK Třebestovice, a.s.
(člen skupiny EUROVIA CS, a.s.)