Olbramovice se konečně dočkaly. Mají tříkilometrový obchvat.

Foto: M - SILNICE Foto: M - SILNICE

Obec Olbramovice na Benešovsku, která leží na velmi vytíženém tahu silnice I/3 z Prahy na České Budějovice, patří k dopravně nejvytíženějším obcím v České republice. Dosud obcí projíždělo až 30 000 motorových vozidel denně. O obchvatu obce za začalo uvažovat na konci 90. let, první projektová dokumentace byla zpracována v roce 1998. Výstavba ale byla zahájena po více než 20 letech, na podzim roku 2019. Na konci září letošního roku bude stavba „I/3 Olbramovice, přeložka“ spuštěna do předčasného užívání. 

V současné době prochází komunikace I/3 středem obce a rozděluje ji na dvě poloviny. Nově budovaný obchvat, který je dlouhý 3 420 m, má ulehčit obci nejenom od těžké dopravy, ale také zamezit velmi častým dopravním nehodám a nebezpečným situacím, které ohrožovaly chodce. Nová přeložka je vedena převážně po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, kdy tento systém přeruší a některé pozemky rozdělí.  Obchvat tvoří celkem 68 stavebních objektů, ke stěžejním patří především jedna úrovňová a jedna mimoúrovňová křižovatka, dále osm mostních objektů, dvě protihlukové stěny, tři vedlejší komunikace a několik polních cest.

Kaplička na obchvatu OlbramovicePráce na obchvatu byly zahájeny v dubnu 2021. Po skrývce ornice a provedeném archeologickém průzkumu byla zahájena realizace zemních prací, přeložky vodovodů a ostatních inženýrských sítí. Předpokládalo se, že bude vytěženo cca 180 tisíc m3 zeminy a horniny ze třech zářezů. Budované násypy byly zhruba stejné kubatury. Při odkopu spodní stavby v místě zářezů se vyskytovaly písčitohlinité zeminy, ale také velmi tvrdé skalní horniny. Skalní horniny byly odkopány především pomocí hydraulických kladiv. V místech těchto zářezů byl velmi vysoký přítok spodní vody, v některých místech se stavba nachází až 6 m pod hladinou podzemních vod. Z těchto důvodů bylo nutné prohloubit drenáže a zvětšit DN drenážního potrubí.

Při realizaci zemních prací stavba narazila na bývalou skládku. Tato dnes již nepoužívaná a přehrnutá skládka se nacházela na mnohem větší ploše, než bylo předpokládáno, a zasahovala až do hloubky 5 metrů pod stávajícím terénem. Zjištěný stav byl projednán s investorem a následně bylo nutné skládku odtěžit, provést její přetřídění, odpad a kontaminovanou zeminu odvézt. Po sanaci podloží byl proveden zpětný zásyp přetříděnou zeminou. Tato technologie byla vybrána jako nejvýhodnější jak z hlediska ekonomického, tak i časového, aby nedošlo k prodloužení doby výstavby.

Stavba se také musela vyrovnat s místní kapličkou, která měla být dle původního plánu o několik desítek metrů posunuta. Po menší úpravě projektu ale zůstala Boží muka zachována na původním místě a ke spokojenosti zdejších obyvatel navíc dostala novou fasádu a chodník.

Nosníky na obchvatu OlbramoviceNa obchvatu Olbramovic vyrostlo osm mostních objektů, které se vesměs nachází v místě vodotečí. Z těchto důvodů bylo zapotřebí po návrhu geotechnika a projektantů provést sanaci podloží (sanační polštáře), aby došlo k zajištění únosnosti základové spáry. Nacházely se zde především naplavené fluviální zeminy s velmi vysokou plasticitou a téměř žádnou únosností. Proto bylo nutné využít několik vrstev geotextilie, geomříží a vrstvy z drceného kameniva frakcí 32/63, 63/150 a lomový kámen. Na konci úseku (SO 203.5) byla stavební jáma zapažena štětovými stěnami a byl zde vytvořen provizorní obtok. Toto

opatření bylo navrženo především z důvodu obav, aby nedošlo k porušení stávajícího násypu a sesunu stávající komunikace I/3.

OBCHVAT O ŠEST MĚSÍCŮ DŘÍVE

Celková doba výstavby se podle smlouvy předpokládala v délce 23 měsíců. Vzhledem k akceleraci stavby ale byla doba výstavby zkrácena na pouhých 17 měsíců, kdy zhotovitel M – SILNICE a.s. po odsouhlasení objednatelem ŘSD ČR přistoupil ke změně projektu, a to především k úpravě technologie výstavby mostního objektu (SO 201) - nadjezdu, který přechází nově budovanou I/3 a napojuje centrum obce Olbramovice na nově vybudovaný obchvat. Tím došlo k výraznému urychlení výstavby celého obchvatu. Původní řešení mostovky podle zadávací dokumentace počítalo s monolitickým deskovým předpjatým mostem o třech polích, založeném na pilotách. Nové upravené řešení mostu je realizováno roštovou konstrukcí z tyčových prefabrikátů spřažených železobetonovou deskou. Projekt nového řešení zpracovala společnost  M – PROJEKCE s. r. o., Ateliér Liberec.

ZALOŽENÍ MOSTU

Z geotechnických podmínek vyplynulo, že v místě objektu jsou složité základové poměry. Hladina podzemní vody, která se měla vyskytovat v hloubkách 2,3 – 4,0 metru, zde byla naražena již v hloubce 1,3 – 2,0 m. Pod základy se nacházelo málo únosné zeminy tvořené převážně písčitými hlínami, únosnější podloží se nacházelo až v hloubce 6-8 metrů pod úrovní terénu. Ten je tvořen vrstvou eluvia granodioritu, který přechází v silně až mírně zvětralý granodiorit. Z tohoto důvodu bylo potřebné hlubinné zakládání na pilotách. Piloty byly navrženy jako železobetonové o průměru 1 000 mm. Vrty byly prováděny pod ochranou výpažnic a byly vetknuté do zvětralých hornin třídy R6.

CHARAKTERISTIKA MOSTU

Počet polí: 3
Délka přemostění: 48,96 m
Délka rozpětí pole: 14,70 m + 21,00 m + 14,70 m
Délka nosné konstrukce: 51,96 m
Délka mostu: 63,89 m
Výška mostu: 6,40 m
Volná výška pod mostem: 5,30 m

Opěru O1 tvoří monolitická železobetonová konstrukce sestávající ze základu, dříku, úložného prahu, ložiskových bloků, závěrné zídky, křídel rovnoběžných s osou komunikace a přechodové desky. Křídla jsou vetknutá do dříku opěry. Opěra O4 je navržena typově obdobně jako opěra O1, křídla jsou zalomená. U obou opěr jsou s ohledem na možnost sedání podloží násypu navrženy přechodové desky délky 5,0 m, tloušťky 0,30 m. Uložení přechodových desek na opěry je navrženo jako vybrání závěrné zídky dle VL4 302.01

NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce mostu je navržena jako spojitá třípolová roštová konstrukce z tyčových prefabrikátů spřažených železobetonovou deskou. Rozpětí jednotlivých polí je 14,70 + 21,00 + 14,70 = 50,40 m. V příčném řezu tvoří nosnou konstrukci 8 ks nosníků MS-I konstrukční výšky 0,80 m. Jedná se o tyčový prefabrikovaný nosník MS-I z předpjatého betonu ve tvaru obráceného písmene T od společnosti M – SILNICE a.s., závod PREFA Nový Bydžov. 

Podepření nosníků bylo provedeno kombinací systému PERI Rosett a vlastním systémem skruže MSS z dílny společnosti M - STROJÍRNY a.s.

Osová vzdálenost nosníků činí v prvním poli 1,192 m, ve druhém 1,20 m a ve třetím 1,220 m. Šířka nosné konstrukce je 9,60 m. Spřaženou desku tvoří ze spodní strany filigránové desky ztraceného bednění a monolitická deska, celková tloušťka spřažené desky je tak 250 mm.

V přírubě nosníku jsou lana s předem vneseným předpětím. Jedná se o lana ⌀15,7 mm ze sedmi drátů. Konce některých jednotlivých lan jsou separována pomocí umělohmotné trubky TR ∅25×1,8. Pro nosnou konstrukci mostu bylo provedeno dodatečné předpětí v podobě kabelů spojitosti. V každém nosníku je 9lanový kabel z lan Ø15,7 mm (150 mm2). Lana jsou v nosnících a příčnících vedena v ocelových kabelových kanálcích Ø 65/72 mm. Kotevní systém FREYSSINET, aktivní kotvy FREYSSINET 9C15.

Ačkoli stavba obchvatu probíhala převážně v extravilánu mimo stávající komunikaci 1/3, zejména závěr výstavby, kde se provádělo napojení nového úseku, výrazně ovlivnil dopravu v okolí Olbramovic. Řidiči i silničáři se museli obrnit trpělivostí. Nový obchvat obce významně zkrátí dobu jízdy a v obci dojde ke zlepšení životního prostředí, odklonem dopravy budou sníženy emise a hluk. Především se však zvýší bezpečnost chodců. Zkrácení výstavby o šest měsíců tak přinese prospěch nejenom obyvatelům Olbramovic, ale všem motoristům, kteří daným směrem jedou.