Poslední zahajovaný úsek „D1 modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice“

Finišer Vögele 2100-3i při pokládce AB vozovky Finišer Vögele 2100-3i při pokládce AB vozovky

Letošní rok bude pro všechny motoristy na dálnici D1 velmi náročný, především z toho důvodu, že bude v realizaci celkem sedm částí modernizace D1 od středočeských Mirošovic po Kývalku západně od Brna. Poslední, v letošním roce zahájený úsek 23, mezi exity 168 Devět křížů a 178 Ostrovačice, patří mezi úseky s nejvíce poškozeným původním cementobetonovým krytem, který bezpochyby potřebuje urychlenou opravu.

Modernizaci úseku 23 bude realizovat divize 4 společnosti Metrostav a. s. Jeho celková délka činí 10,3 km, navazuje na již opravený úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů, a předchází úseku 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka. V rámci projektu modernizace D1 patří k těm nejdelším. Stávající dálnice byla v tomto úseku zprovozněna v roce 1970 v kategorii D 26,5/120 s cementobetonovým krytem v jízdních pruzích a s asfaltovou vozovkou v odstavných pruzích.

Zahájení výstavby je dle harmonogramu plánováno na březen letošního roku. První práce se ponesou v duchu provizorních oprav před samotnou stavbou, na něž bude navazovat provizorní rozšíření komunikace v celkové délce zhruba 6 km ve směru na Prahu. Tyto činnosti jsou plánovány na duben 2020. Od května do srpna pak bude probíhat modernizace středního dělícího pásu, která spočívá ve výměně páteřní kanalizace, kabelového vedení a realizace středních dělících stojek a pilířů dálničních nadjezdů a nadchodů pro zvěř. Zhruba od poloviny srpna bude zahájena modernizace pravého jízdního pásu (ve směru na Brno) v celé jeho délce. Práce v letošním roce budou ukončeny v listopadu, kdy bude uveden do provozu pravý jízdní pás a dva dálniční nadjezdy. Po zimní technologické přestávce budou práce obnoveny v březnu 2021 a během tohoto roku provede Metrostav opravy v levém jízdním pásu (ve směru na Prahu), dokončovací práce ve středním dělícím pásu a nadchody pro zvěř. Rozšířením jízdních pásů bude úsek 23 odpovídat kategorii D 28,0/120.

Po převážnou dobu stavby, bude veřejná doprava vedena po již rozšířeném tělese v režimu 2+2, tzn. dva jízdní pruhy v každém směru. Výjimkou budou zejména krátkodobá omezení při provádění dálničních nadjezdů a přestavbách dopravních omezení mezi jednotlivými fázemi projektu.

Na zmíněném úseku se nachází celkem pět stávajících dálničních nadjezdů, které budou sneseny během dvou úplných nočních uzavírek dálnice. Při první uzavírce budou během jedné noci sneseny tři nadjezdy a v průběhu druhé pak zbylé dva. V rámci krátkodobých nočních uzavírek budou dále prováděny i montáže prefabrikovaných nosníků na dálničních nadjezdech. Po snesení nadjezdu ev. č. D1-207 bude pro zajištění dopravní obslužnosti po dobu výstavby nového dálničního nadjezdu využito mostní provizorium, jenž spojí obce Domašov a Javůrek. Zřízení tohoto provizorního přemostění, zcela prvního v rámci celé modernizace, proběhne při úplné noční uzavírce určené pro demolici prvních třech nadjezdů. Za jednu noc bude během pouhých 14 hodin provedeno snesení třech mostů a montáž jednoho nového. Součástí této modernizace je také vybudování zcela nových nadchodů pro zvěř v km 169,740 a km 175,611. Všechny nadjezdy i nadchody pro zvěř jsou naprojektovány v takovém podélném uspořádání, které umožní případné rozšíření dálnice o další jízdní pruh v každém směru.

U obce Ostrovačice budou vyměněny dvě protihlukové stěny v celkové délce 450 m. V celém úseku se nachází pouze jeden dálniční most na hlavní trase, který je navíc přesýpaný, což pro realizaci představuje značné ulehčení, především z hlediska manipulace s betonářskými finišery. Na trase se dále nachází dálniční most ev. č. D1-212, který byl zrekonstruován v rámci jiné zakázky a bude na něm provedena pouze výměna obrusné vrstvy z asfaltové směsi. Po modernizaci bude celý povrch dálnice pokrývat nový dvouvrstvý cementobetonový kryt tl. 270 mm. Pouze v místě mostu ev. č. D1‑212 a větví MÚK Devět křížů a Ostrovačice, bude nový povrch tvořen asfaltovým souvrstvím. Stavba konstrukčních vrstev vozovky pod novým cementobetonovým krytem je typická pro modernizaci D1, tj. SC 8/10 tl. 120 mm, RS ¾ tl. 120 mm a v místě rozšíření kraje vozovky dálnice ŠDa 0/32 tl. min. 250 mm.

Za zmínku stojí i fakt, že v rámci oprav úseku 23 budou vybudovány dvě nové retenční nádrže, včetně příslušných sedimentačních nádrží, jež budou využity pro kumulaci dešťových vod z povrchu dálnice s možností zachycení ropných látek. Stejně jako u ostatních úseků bude provedena modernizace objektů elektro, jako je kabelové vedení ve středním dělícím pásu, včetně kabelových šachet, hlásky a optické kabely SOS-DIS, sčítače dopravy, meteostanice, kamerový dohled dálnice a přeložky kabelů CETIN. Stavebními úpravami rovněž projdou elektrické závory v místě odpočívek Říčky a přeložka napájecího kabelu VN v místě km 168,800 v levém jízdním pásu. V neposlední řadě bude kompletně obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení, výměna bezpečnostních záchytných systémů, oplocení okolo dálničního tělesa a nový odvodňovací systém tvořený drenážemi, štěrbinovými žlaby, monolitickými rigoly a příkopy, včetně přídlažby.

Zakázku za více než 1,7 mld. Kč bude společnost Metrostav a.s provádět výhradně vlastními kapacitami s využitím pokročilých a moderních technologií. Jedná se především o pokládku cementobetonového krytu, asfaltových vrstev a cementových stabilizací. S ohledem na neobnovitelné zdroje surovin bude přistoupeno k recyklaci původních vrstev SC s přidáním cementu a jejich reprofilaci prováděné frézou s 3D naváděním. Vlastními kapacity budou provedeny veškeré zemní práce na rozšíření zemního tělesa, mostní objekty a protihlukové stěny.

Ing. Jiří Zapadlo
vedoucí projektu úseku 23
Metrostav a. s.