Projekt PPP na D4 – R7: Obchvat Bratislavy Mostní objekty pro biokoridory

Úsek R7 objekt SO207 – dokončovací práce na zásypech Úsek R7 objekt SO207 – dokončovací práce na zásypech

Cílem projektu dálnice D4 a rychlostní silnice R7 je vybudování jižní části nultého obchvatu Bratislavy a části jižní sítě rychlostních silnic spojujících západ a východ Slovenska. V článku jsou popsány základy konkrétní aplikace partnerství veřejného a soukromého sektoru, Public Private Partnership (PPP), při výstavbě významného projektu rozvoje dopravní infrastruktury.

ÚVOD

Dálnice D4 a rychlostní silnice R7 o celkové délce více než 59 kilometrů budou sloužit jako vnější obchvat hlavního města. Projekt zahrnuje výstavbu 14 křižovatek a 122 mostních konstrukcí, včetně nového mostu nad řekou Dunaj a viaduktu na úrovni podniku Slovnaft. Zadavatel, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky, podepsal v květnu 2016 s koncesionářem projektu – Zero Bypass Limited – koncesi na výstavbu a provoz jižní části dálničního obchvatu Bratislavy.

Realizace 27 km dlouhé dálnice D4 a 32 km dlouhé rychlostní silnice R7 výrazně pomůže i lokální dopravní obsluze dotčeného území, odlehčí okolním obcím a stávající silniční síti.

PŘÍPRAVA PROJEKTU

ABM Group se již několik desítek let specializuje na prefabrikované mostní objekty. V domácím teritoriu na Britských ostrovech nabízí kompletní portfolio různých mostních prefabrikátů, zahrnující například předepnuté nosníky typu W délky až 45 metrů a váhy přes 80 tun. Z působení na tomto trhu disponuje firma četnými zkušenostmi s projekty PPP, případně s projekty typu „vyprojektuj a postav“, tedy s projekty, které se řídí smluvními podmínkami „žluté knihy“ FIDIC. Na Slovensku v roce 2010 skupina ABM participovala na prvním PPP projektu v bývalém Československu, a to na rychlostní silnici R1 okolo Nitry.

První diskuse k projektu D47 – R7 zástupců firmy ABM se zástupci potencionálních koncesionářů začaly v polovině roku 2015. Ze zadávací dokumentace téměř osmdesáti mostních objektů bylo zkušeným týmem přípravářů firmy ABM Mosty s. r. o. a anglických kolegů z ABM Precast Solution Ltd. vybráno zhruba dvacet objektů k dalšímu variantnímu řešení, a to pomocí prefabrikovaných přesypaných kleneb a rámů.

Tyto varianty byly rozkresleny, naceněny a nabídky zaslány na všechna sdružení, která měla o daná variantní řešení zájem. Šlo o celkem čtyři sdružení, zastoupené místními firmami Eurovia, Strabag, Hochtief a Porr. Nabídky uvedených konsorcií se odevzdávaly v prosinci 2015. Koncesionář Zero Bypass předložil cenu 997 mil. eur, dobu výstavby 51 měsíců a roční splátku 57 mil. eur, která byla v únoru 2016 vyhodnocena jako nejvýhodnější.

PRŮBĚH DIALOGU S VÍTĚZNÝM KONCESIONÁŘEM

V květnu 2016 byla tedy podepsaná smlouva mezi Ministerstvem dopravy a výstavby Slovenské republiky a vítězným konsorciem Zero Bypass Limited. Zástupci ABM následně absolvovali několik schůzek se zástupci firmy Porr ve Vídni i Bratislavě, kde byly diskutovány návrhy až pro 36 mostních objektů, včetně možností nasazení speciálního mostařského know-how ABM, úspěšně uplatňovaného na Britských ostrovech, s využitím prefabrikovaných nosníků typu W a U. Ty jsou zabudovány jako integrované mosty s ohledem na nulovou údržbu takové technologie, což je pro projekty PPP klíčový faktor.

Počet možností se však časem zredukoval na přibližně pět dálničních mostů a pět zelených mostů. Během podzimu 2016 se začal přípravný tým (účelově zřízeného realizačního konsorcia D4R7 Construction s. r. o.) postupně rozrůstat o projektanty a inženýry ze Španělska, kteří preferují rychlou a bezrizikovou výstavbu pomocí prefabrikace více, než jejich kolegové z Rakouska.

Technická příprava a jednání probíhaly s krátkými přestávkami téměř rok! Do finálního vyjednávání s ABM se na konec dostalo pouze pět zelených mostů a v létě 2017 bylo konečně rozhodnuto, že budou zhotoveny jako prefabrikované. Varianta vlnitého plechu byla zamítnuta koncesionářem od samého počátku z důvodu problematické životnosti a s tím souvisejících případných oprav tenkých plechů, a také z důvodu rizik s nadměrnými deformacemi při zásypech těchto plechových konstrukcí.

Monolitická varianta byla pravděpodobně zavrhnuta s ohledem na masivnost návrhu, a tím nutnosti hlubinného založení. Proti této variantě hrála i další rizika a omezení při výstavbě, resp. časově náročná metoda s ohledem na koordinaci dodávek materiálu (panely pro skruž, přesuny samotného bednění, armatury a dodávky čerstvé betonové směsi). Nevýhodný se zdál i objem nutné pracovní síly v daném čase v porovnání s elegantnější prefabrikovanou technologií.

Zbývající část mostních objektů byla navržena co nejjednodušeji, a to převážně jako systém „opěra z armované zeminy a úložný práh osazený vodorovnou konstrukcí z klasických prefabrikovaných předepnutých nosníků“.

V průběhu podzimu roku 2017 probíhala obchodní jednání, završená v prosinci téhož roku podpisem subdodavatelské smlouvy. Nezanedbatelným faktorem pro rozhodnutí objednatele zadat zakázku firmě ABM Mosty byla i skutečnost, že sesterská firma ABM Precast Solutions Ltd. v nedávné minulosti dodávala prefabrikované nosníky pro firmu Ferrovial, a to konkrétně prozakázky v Anglii a Skotsku. Zásadním faktorem byla také plynulá znalost angličtiny celého týmu ABM. Na projekční činnost a přípravu výroby bylo vyčleněno sedm měsíců s tím, že zahájení výroby bylo naplánováno na polovinu září 2018.

PRŮBĚH PROJEKTOVÁNÍ, VÝROBY A MONTÁŽE

Po podpisu smlouvy začala skupina ABM v lednu 2018 s pracemi na výrobně-technické dokumentaci, a to v koordinaci s mezinárodním projekčním týmem generálního dodavatele. Prvním krokem je, v podobných případech, odsouhlasení dokumentu nazvaného Zásady statického výpočtu (Basis of Design – BoD). V rámci tohoto dokumentu se nastaví okrajové podmínky projektu, jako jsou například zatížení na konstrukci, zvláštní zatížení (náraz vozidla), délka objektu a křídel a podobně. Následně začaly práce na statických výpočtech a výkresech tvarů a výztuže prefabrikovaných dílců. Kompletní výrobní dokumentace byla předávána objednateli ke schválení postupně po objektech od července 2018. Se samotnou výrobou prefabrikátů se započalo začátkem října 2018. V listopadu proběhlo zkušební sestavení jednoho prstence ve výrobně prefabrikátů, a to z důvodu kontroly nastavení forem a správné geometrie sestavené „dvouklenby“, což je standardní procedura kontroly kvality u firmy ABM. Výroba i montáž objektů postupovala směrem k Bratislavě. Prvním objektem tedy byl most SO207 na úseku R7 Dunajská Lužná – Holice jehož montáž skončila pouhé tři dny před Štědrým dnem roku 2018 a celkem trvala pouhé dva týdny.

Délka objektu SO207 činí (včetně křídel) 75 metrů. Stejnou délku měly i další dva objekty SO204 a SO203. Další most v řadě byl SO210 na úseku R7 Prievoz – Ketelec s délkou 93 metrů včetně křídel a byl vyroben a smontován ve směrovém oblouku poloměru přibližně jeden kilometr. Prefabrikované klenbové dílce musely být upraveny do konického tvaru, které sestavení ve směrovém oblouku umožnily.

Posledními montovanými objekty byly SO204.1 a SO204.2 na úseku D4 Ivanka – Rača. Jedná se o dva objekty, dvouklenbu a jednoklenbu (pro převedení místní komunikace). Montáž proběhla od 11. listopadu do 12. prosince 2019 a každá nosná konstrukce včetně křídel dosáhla délky 100 metrů.

Montáž posledního objektu a praktické dokončení celého díla ze strany ABM Mosty skončilo tři měsíce před termínem uvedeným ve smluvním harmonogramu. ABM Mosty, jako subdodavatel, strávil na tomto PPP projektu celkem 4,5 roku.

ZÁVĚR

Využití prefabrikovaných systémů při výstavbě tzv. zelených mostů na PPP projektu obchvatu Bratislavy potvrdilo výhody této technologie. Došlo totiž ke zkrácení celkové doby výstavby a snížení rizik spojených s výstavbou. Důležitou vlastností prefabrikovaných mostů, kromě rychlosti výstavby, je velice dobrá kvalita provedení povrchů betonových ploch. S ohledem na krátkou dopravní vzdálenost čerstvé betonové směsi a betonáží v kontrolovaném prostředí výrobní haly, dosahují betony prefabrikátů výborné výsledky pevností a odolností proti mrazu a posypové soli. Díky jednoduché konstrukci a opakovanosti výroby je také dosaženo zaručené minimální krytí betonářské výztuže. Tyto skutečnosti bezesporu prodlužují celkovou životnost nových bezúdržbových přesypaných zelených mostů.

Ing. Pavel Bulejko
ABM Mosty s. r. o.
www.abmeurope.com

Další zdroje informací: www.D4R7.com, Technická zpráva, Projektová dokumentace