SaM – silnice a mosty na vašich cestách

Lávka Šébr přes Stožecké sedlo Lávka Šébr přes Stožecké sedlo

Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 12 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018. A rovněž certifikované výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, ocelové mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2. Skupina SAM realizovala v letech 2020–2021 několik novostaveb a rekonstrukcí mostních a silničních staveb.

LÁVKA ŠÉBR PŘES STOŽECKÉ SEDLO

Stavba se nachází v CHKO Lužické hory v oblasti Stožeckého sedla a fakticky propojuje Ústecký a Liberecký kraj. Jedná se o trvalý obloukový dřevěný most s horní mostovkou pro pěší a cyklisty. Hlavní pole je tvořeno trojkloubovým obloukem z lepeného lamelového dřeva s rozpětím 30 m, přičemž délka horní mostovky je 60,7 m. Mostovka je tvořena mostinami profilu 140/100 mm z dubového dřeva pevnostní třídy D30. Šířka mostu je 3,4 m, přičemž volná šířka je 3 m. Most je vybaven ocelovým zábradlím s výplní ze svařovaného pletiva 50/50/5 o výšce 1,5 m. Montáž konstrukce probíhala pouze za částečné uzavírky frekventované komunikace I/9 na připravené ŽB patky. Před uvedením lávky do provozu proběhla zatěžovací zkouška provedená experimentálním oddělením Kloknerova ústavu ČVUT Praha. V rámci stavby bylo také realizováno cca 600 m nových turistických stezek a mimoúrovňovým překonáním silnice I/9 došlo k výrazném zkvalitnění turistické infrastruktury v oblasti Stožeckého sedla.

 • Objednatel: Ústecký kraj (České Švýcarsko, o.p.s.)
 • Projektant: Projektová kancelář VANER s. r. o.
 • Realizace: 9/2020 – 8/2021
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s.

I/35 MÚK RÁDELSKÝ MLÝN

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající trubkovité křižovatky silnic I/35 a I/65 na rozštěpovou.

 • SO320 – Úprava Jeřmanického potoka – Otevřená část, kterou tvoří monolitické železobetonové koryto tvaru U délky 54,0 m.
 • SO202.1 – Most přes Jeřmanický potok tvořený železobetonovými prefabrikovanými rámovými prvky o světlosti 3,0 × 3,0 m délky 152 m. Most je vybaven revizní šachtou o průměru 1,0 m a výšce 6,50 m.
 • SO202.2 – Sanace mostu přes Jeřmanický potok. Po odbourání nosné konstrukce a výstavbě nové osazením železobetonových prefabrikovaných zákrytových desek a následnou přebetonávkou s izolací proti tlakové vodě byla provedena sanace opěr mostu. Celková délka je 107,5 m.

Stávající most na silnici I/35 byl demolován a nahrazen rámovým železobetonovým mostem. Most je přesypaný, rozdělený na 4 dilatační celky. Délka přemostění je 9,8 m, šířka mostu 43,11 m a výška 7,9 m. Součástí vybavení je zábradelní svodidlo se zádržností H3, délky 40,0 m osazené na železobetonové monolitické římse. Dále pak lankové zábradlí se sloupky z kompozitu v délce 42,0 m. Rekonstrukce probíhala ve dvou etapách v letech 2020 a 2021.

Nová sedmipolová estakáda převádí dopravu nad čtyřpruhem ve směru Liberec – Jablonec n. Nisou. Délka přemostění je 145,0 m, šířka 10,15 m a výška 13,0 m.

Opěry vč. tří pilířů jsou založeny na velkoprůměrových pilotách a zbylé tři pilíře založeny plošně. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová předepnutá deska rozdělená na tři takty, na opěrách a krajních pilířích je uložena na kalotových ložiscích a do zbývajících pilířů je vetknuta.

Izolace nosné konstrukce je tvořena pečetící vrstvou a natavenými asfaltovými pásy. Ochranu izolace tvoří litý asfalt, na který byla položena obrusná vrstva z asfaltobetonu SMA11S. Součástí vybavení mostu jsou povrchové lamelové mostní závěry na obou opěrách mostu. Zádržný systém je tvořen zábradelním svodidlem s výplní ze sítí se zádržností H3 v délce 154,0 m, mostním jednostranným svodidlem se zádržností H3 délky 166,0 m a mostním zábradlím v délce 165,5 m s výplní ze sítí. K vybavení komunikace na mostě patří systém plně automatizovaného postřiku vozovky solankou. Jeho aktivace je závislá na automatickém vyhodnocení povětrnostních podmínek.

 • Objednatel: ŘSD Praha
 • Projektant: VALBEK, spol. s r. o.
 • Realizace: 3/2020 – 11/2021
 • Zhotovitel: Sdružení Eurovia CS, SaM silnice a mosty a. s., Integra stavby, a. s.

SaM silnice a mosty a. s.