Výměna mostu na dálnici I-20/59 v Alabamě (USA)

Příspěvek pojednává o výměně mostu na komunikaci I-20/59 nad dálnicí McFarland Blvd. ve městě Tuscaloose v Alabamě (USA). Původní dvojice čtyřpolových železebetonových trámových mostů byla nahrazena a rozšířena jedním mostem o rozpětí 76 m a šířce 40 m (2×5 jízdních pruhů). Most je tvořen ocelovou roštovou konstrukcí spřaženou s železobetonovou deskou – v podélném směru tvoří rošt 7 hlavních komorových ocelových nosníků (Tub Girder) a v příčném směru 15 příčníků, přes které je celá konstrukce zavěšena na dvojici samostatně stojících ocelových komorových oblouků po stranách mostu (obr. 2). Aby bylo možné během výstavby zachovat provoz na mostě, byl most budován ve třech hlavních fázích při různém statickém uspořádání nosné konstrukce.

Společnost Finley Engineering Group (FINLEY) zpracovávala pro dodavatele mostu stavební firmu Brasfield & Gorrie prováděcí dokumentaci: návrh a kontrolu postupu výstavby (s uvažováním provozu v dočasných stadiích mostu), návrh středních provizorních podpor mostu, výpočet nadvýšení pro všechny ocelové prvky, postup montáže oblouků a projekt demolice původních mostů. Projektové práce začali na konci roku 2017 a v současné době se dokončuje výstavba mostu.

POSTUP VÝSTAVBY

Jako první byla osazena trojice středních komorových nosníků nové mostovky mezi stávající dvojici původních železobetonových čtyřpolových mostů a následně vybetonována příslušná část spřažené desky (obr. 3). Uprostřed rozpětí byla vybudována provizorní podpora, takže statické schéma nové části mostu během výstavby je spojitý nosník přes dvě pole. Doprava byla přesunuta na nově vybudovanou část a původní jižní most I-20/59 byl zdemolován.

Ve druhé fázi výstavby byly osazeny následující dva komorové ocelové nosníky v místě původního mostu a postaven jižní oblouk. Tento způsob bude potom zrcadlově zopakován na severní straně mostu. Po dokončení celé mostovky a instalaci závěsů bude popuštěna střední provizorní podpora a celý ocelobetonový rošt se přes příčníky zavěsí na krajní oblouky. Dva typické příčné řezy mostu během výstavby jsou na následujících obrázcích.

SPECIFIKA PROJEKTU – INTEGROVANÉ 3D MODELOVÁNÍ (BRIM)

Pro lepší koordinaci a efektivnější provádění projekčních prací bylo využito integrovaného 3D modelování. Nejprve byl vytvořen základní globální CAD geometrický model (obr. 1). Ten byl následně využit pro generování detailního kombinovaného prutovo-deskostěnového výpočetního MKP modelu (obr. 2).

Základní geometrický model byl dále použit pro tvorbu navazujícího 3D výkresového modelu konstrukce (obr. 5). V tomto modelu byly dále přesně dořešeny detaily všech provizorních konstrukcí (obr. 6 až 8) a byl použit jak pro generování detailních výkresů (obr. 7 a 9), tak pro přehledné zobrazení všech fází výstavby (obr. 11).

ZÁVĚR

Využitím pokročilých metod 3D modelování bylo dosaženo úspory při projektování prováděcí dokumentace relativně složité výměny a rozšíření dálničního silničního mostu. Díky propojenosti modelů se snížilo riziko vnesení chyb a bylo dosaženo větší přehlednosti všech výstupů při poměrně komplikovaném postupu výstavby. V současné době je dokončena zhruba polovina stavby (obr. 12).

Ing. Vojtěch Kolínský, Ph.D.
Patrick R. Noble, P.E., S.E.
Finley Engineering Group