Z Pardubic zmizelo úzké hrdlo na západě města

Vznikla klasická křižovatka deltovitého tvaru Vznikla klasická křižovatka deltovitého tvaru

V září 2021 byla uvedena do provozu stavba I/37 Pardubice – MÚK Palackého, dostavba. Jedná se o dostavbu stávající mimoúrovňové křižovatky na západním okraji Pardubic ze současného stavu do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

PRŮBĚH PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Již v roce 2007 byla na SUDOPU zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR+DSP). Následně byla dokumentace aktualizována a v roce 2013 bylo vydáno územní rozhodnutí. V roce 2015 byla vydána aktualizace DSP a v roce 2018 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS). V říjnu 2019 byla stavba zahájena a SUDOP PRAHA zde vykonával autorský dozor. Realizační dokumentaci stavby zpracovali kolegové ze SUDOP EU.

POPIS STAVBY

Účelem stavby byla úprava stávající mimoúrovňové křižovatky na západním okraji Pardubic ze současného stavu do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky. Jedná se především o dostavbu druhého jízdního pásu silnice I/37, čímž došlo k doplnění na směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci. Silnice I/37 je při průchodu MÚK Palackého navržena v kategorii MS4dck 24,5/70. Jedná se o místní sběrnou komunikaci, směrově rozdělený čtyřpruh s nezpevněnou krajnicí.

Dostavbou křižovatky byl tedy propojen stávající čtyřpruhový profil ve směru od Hradce Králové a čtyřpruhový profil ve směru na Chrudim dokončený nedávno v rámci stavby I/37 Pardubice–Trojice.

Začátek stavby je situován u mostu přes železniční trať Pardubice– Hradec Králové, kde se stavba napojila na stavbu I/37 Pardubice–Trojice a částečně se s ní překrývala vlivem drobných stavebních úprav a osazování definitivního tvaru svodidel. Trasa silnice I/37 pokračuje ve směru na Hradec Králové po stávajícím mostě, který byl doplněn o most nový, přes větev Centrum–Chrudim. Za mostem trasa klesá, přechází přes přesypaný objekt most a opět stoupá směrem k Hradci Králové. V konci trasy se komunikace napojuje na stávající čtyřpruhové uspořádání a končí před mostem přes Labe.

Stavba zahrnuje jak nově vybudovanou část komunikace, tak rekonstrukci stávajících komunikací. Způsob a rozsah úpravy stávajících vozovek byl stanoven na základě jejich diagnostického průzkumu, ale vzhledem k místním podmínkám doznal během stavby oproti dokumentaci některých změn.

Součástí stavby jsou celkem tři mostní objekty – rekonstrukce mostu přes větev Centrum–Chrudim, nový most souběžný se stávajícím a přesýpaný most přes místní komunikaci do prostoru řadových garáží a do oblasti Trojice.

Vzhledem k tomu, že stavbu bylo nutno uskutečnit za provozu bez možnosti objízdných tras, bylo třeba vcelku podrobně rozpracovat postup výstavby a dopravně-inženýrská opatření. Stavba byla rozčleněna do čtyř fází, z nichž každá zahrnovala ještě 1 až 3 podfáze. Jak už to ovšem bývá, realita šla jinou cestou a vzhledem k zahájení stavby na podzim dodavatel postup výstavby upravil zcela podle svého.

V rámci stavby byly provedeny přeložky inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, elektrická a sdělovací vedení) včetně přípravy stožárů pro trolejbusové trakční vedení. Rozpočtované stavební náklady (bez DPH) činily v PDPS cca 160 mil. Kč.

Jiří Řehoř
SUDOP PRAHA a. s.