D11 v úseku Hradec Králové – Smiřice míří do finiše a Středisko asfaltových vozovek Metrostav Infrastructure jede na plný výkon

Pokládka asfaltových vrstev vozovky na dálnici D11 Pokládka asfaltových vrstev vozovky na dálnici D11

Na jaře roku 2018 byla zahájena výstavba dálnice D11 1106 v úseku Hradec Králové – Smiřice, který měří bezmála 15,5 km a společnost Metrostav Infrastructure a.s. realizuje více než 7,5 km z této délky. Stavba je navržena v kategorii D 27,5/120 a nachází se na ní dvě mimoúrovňové křižovatky, 11 dálničních mostů a 7 mostů nad dálnicí. V letošním roce bude celý úsek uveden do provozu, proto v těchto dnech intenzivně probíhají práce týkající se pokládky asfaltových vrstev vozovky. Stavba navazuje na již zprovozněný úsek D11 1105/2 v MÚK Kukleny a pokračuje navazujícím úsekem D11 1107 Smiřice –Jaroměř, který bude uveden do provozu současně s D11 1106 Hradec Králové – Smiřice.

Předně je třeba zdůraznit, že dálnice D11 se staví na „zelené louce“, což znamená, že firma Metrostav Infrastructure začínala nejprve skrývkou a odvozem ornice a končí zde nejen pokládkou asfaltových směsí, ale i dalšími nezbytnými pracemi směřujícími k bezpečnému zprovoznění dálnice. Prvky zádržného systému jsou již připraveny ke své montáži a vše bude zakončeno umístěním dopravního značení. V současné době jsou již provedeny hrubé zemní práce na tělese dálnice, dokončeny jsou také nosné konstrukce mostů a většina odvodnění. Středisko asfaltových vozovek momentálně usilovně pracuje na pokládce konstrukčních vozovkových vrstev. V průběhu realizace konstrukčních vrstev vozovky se nejprve pokládá vrstva ze štěrkodrti o tloušťce 20 cm, poté přichází na řadu vrstva mechanicky zpevněného kameniva (MZK), rovněž o tloušťce 20 cm. Výrobu této směsi si zajišťuje Metrostav Infrastructure pomocí vlastní mobilní betonárky umístěné přímo v lomu v okolí stavby. Na vrstvu MZK jsou později pokládány 2 vrstvy VMT v celkové tloušťce 12 cm a kompletní vozovkové souvrství pokračuje ložnou vrstvou z ACL v tloušťce 8 cm. K dnešnímu dni je položeno více než 3 km této vrstvy. Pokládka obrusné vrstvy SMA v tloušťce 4 cm je naplánována na měsíce srpen a září. Živičné směsi jsou na stavbu dodávány převážně z obalovny Chvaletice, podílově vlastněné Skupinou Metrostav. Stěžejní část prací při této výstavbě zajišťuje Středisko asfaltových vozovek (SAV) pomocí vlastních zaměstnanců a nejmodernějšího technologického vybavení, jenž patří k naprosté špičce v oboru. Jde o technologicky velice náročné práce k jejichž realizaci je nutné přistupovat s maximální péčí a profesionalitou. Pokládka MZK (mechanicky zpevněné kamenivo) se provádí jedním finišerem VÖGELE SUPER 2100-3I (4f) nastaveným na šířku 6 m ve dvou pruzích a ve dvou vrstvách po 10 cm. Celková šířka položeného pásu je tedy 12 m. Finišer je naváděn 3D nivelací pomocí totálních stanic, což je nejmodernější a velmi přesné vedení stroje. Vrstva je dále hutněna válci, které využívají „chytrého“ softwarově řízeného hutnění. Jakmile je investorovi předána tato část prací, přichází na řadu pokládka asfaltového souvrství. Finišer, přestavěn díky demontáži základní lišty o šířce 6 m a nasazení pevné lišty, jenž dokáže položit asfaltové vrstvy vozovky najednou až do šířky 12 m, je připraven na novou etapu své jízdy. I zde je využito nejmodernějších technologií, 3D navádění, softwarově řízeného hutnění a postupně jsou takto zhotoveny vrstvy VMT 22 tl. 12 cm, ACL 22 tl. 8 cm a závěrečné „obrusné“ SMA 11 tl. 4 cm.

Hlavní náplní práce Střediska asfaltových vozovek je realizace dálničních vozovek, nicméně stavbaři Metrostavu Infrastructure kromě velkých projektů běžně provádějí konstrukční vrstvy vozovek na regionálních zakázkách při realizaci silnic nižších tříd a dále i na drobnějších zakázkách, jako jsou např. polní cesty, parkoviště, místní komunikace a silnice.

Po celou dobu výstavby D11 v úseku Hradec Králové – Smiřice se stavbaři museli vyrovnat s nedostatkem materiálových a výrobních zdrojů v regionu. Ve východních Čechách jsou v současné době ve výstavbě 4 dálniční úseky – 2 úseky D11 (Hradec Králové – Smiřice, Smiřice –Jaroměř) a 2 úseky D35 (Opatovice – Časy, Časy – Ostrov). Díky využití vlastních výrobních kapacit, včasné alokaci zdrojů a zejména enormnímu pracovnímu nasazení jak zaměstnanců na straně zhotovitele Metrostav Infrastructure, tak i zaměstnanců na straně objednatele díla ŘSD ČR, mohl být zkrácen termín zprovoznění téměř o půl roku. To je výsledkem skvělé souhry a týmové spolupráce, bez které by se projekty tohoto typu a významu určitě neobešly.

Ing. Petr Hejdrych
Rostislav Kameník
Metrostav Infrastructure a.s