Historické a novodobé využití litiny ve stavebnictví

Mostní odvodňovač labe® – vizualizace Mostní odvodňovač labe® – vizualizace

Slévárenství je proces – řemeslo, jehož vznik je prokázán již v době 2 000 až 2 500 před naším letopočtem. Vznik výroby odlitků byl podmíněn objevem kovů s nízkou teplotou tavení. Na území Čech se dochovalo svědectví z doby 600 až 800 let před naším letopočtem v Moravském krasu.

Pod pojmem „litina“ rozumíme slitiny železa s uhlíkem, křemíkem, manganem a dalšími prvky. Litiny nejsou až tak starým konstrukčním materiálem, i když první stopy litinových odlitků pocházejí z Číny již 700 let před naším letopočtem. Odlitky z litiny bylo možné vyrábět ve větší míře až poté, kdy se zavedením dmychadel poháněných vodní energií byla dosažena tak vysoká teplota ve vysokých pecích, že se železo redukované z rudy vysoce „nauhličilo“. To vedlo k tomu, že se snížil bod tavení natolik, aby bylo možno vypouštět železo z pece v tekuté podobě.

PRVNÍ LITINOVÉ VÝROBKY

V Evropě představují první známé litinové odlitky dělové koule z roku 1372 vyrobené v Augsburku. Výroba litiny přetavením surového železa byla známa již v letech 1450 až 1500 v Německu a Itálii. V roce 1794 John Wilkinson v Anglii vyřešil přetavování železa pro lití v kuplovnách a od té doby se litina stává významným stavebně-konstrukčním materiálem. Z počátku se litina používala pro výrobu dělových hlavní a dělových koulí a až později i pro mírové účely, převážně jako materiál pro umělecké odlitky.

Největší rozvoj výroby litiny nastal počátkem 19. století. S tím nastává průmyslová revoluce, neboť litina v různých formách a strukturách umožňovala vyrábět stavební i konstrukční prvky dosud nebývalé kvality. Litina nejenže ovlivnila dopravní stavitelství možností realizace dosud nevídaných mostů, ale zapříčinila i vývoj železniční dopravy. Odlitky z litiny umožnily řešit zvýšené požadavky na hromadnou poptávku po různých technických zařízeních vyvolaných růstem měst. Bylo nutné urychleně řešit budování vodovodů, což předpokládalo kilometry vodovodního potrubí. Nedílnou součástí jak litinové vodovodní sítě, tak i kanalizačních stok, byly i kryty vstupů do tohoto podzemního labyrintu. Litinové kryty, vpusti a poklopy z litiny zůstávají v různých variantách a provedení nepostradatelné i dnes.

UPLATNĚNÍ LITINY

Rozvoj městské infrastruktury výrazně ovlivnil výrobu litinových komponentů pro sloupy nádražních stanovišť, kandelábrů, fontán, zahradního nábytku, zábradlí, laviček ale i sakrálních segmentů, např. plastiky sv. Jana Nepomuckého. Jako unikátní byly vybudovány litinové lázeňské kolonády nebývalé krásy. Rozmach využití litiny v městské architektuře nastal v 19. stol., od kdy se do dnešní doby dochovala celá řada unikátních děl z litiny, která inspirují architekty i výrobce dodnes. Dokonce jeden z prvních mostů, Coalbrook v Anglii z roku 1779, byl vyroben celý z litiny. I na území tehdejšího Rakousko-Uherska byl vyroben celolitinový most, jehož torzo je k vidění na nádvoří bývalé slévárny v Breznu (Slovensko).

K nejvýznamnějším metalurgickým vynálezům posledních 70. let v oblasti litiny patří způsob získání kuličkového grafitu ve struktuře litiny již v průběhu tuhnutí. Litině s kuličkovým grafitem se říká tvárná litina. Vznikl tak materiál s mechanickými vlastnostmi oceli a vlastnostmi slévárenských výrobků ze šedé litiny. V dnešní době si lze těžko představit, že by se rozvody vody obešly bez litinového potrubí či armatur. A to i přesto, že sílí snaha litinové systémy na vodu nahradit novými plastovými materiály.

V 19. a 20. století vznikaly ve střední Evropě desítky a stovky malých i větších sléváren pro výrobu litinových segmentů, a to nejen pro občanskou vybavenost, ale i pro
průmyslovou výrobu, železnice a pro válečné potřeby. Jednou z nich byla i slévárna litiny
v Plzni poblíž Hlavního nádraží, vyrábějící převážně odlitky pro železniční vagony. V objektu původního plzeňského nákladního nádraží byla v polovině 19. století vybudována slévárna pro komponenty vagónů, převážně kličky oken a dveří, ale hlavně pro brzdové špalky železničních kol.

VZNIK SPOLEČNOSTI VLČEK

Tato výroba přežila více jak 100 let, kdy na počátku nového tisíciletí slévárnu odkoupila firma VLČEK Plzeň. Ta začala v této staleté slévárně vyrábět odlitky pro kompletní systém odvodnění komunikací a mostů. Kapacita však nebyla dostačující a výroba se musela rozšířit do dalších sléváren.

Od založení společnosti VLČEK uplynulo v letošním roce 28 let. Tehdy činila roční výroba těchto odlitků několik stovek tun, v současné době činí roční potřeba litinových odlitků pro odvodnění komunikací a mostů několik tisíc tun. Již téměř třicet let jsou dopravní stavby, nejen v Česku a na Slovensku, odvodňovány profesionálními systémy VLČEK, které se staly synonymem v oblasti dopravního inženýrství.

Portfolio společnosti aktuálně zahrnuje desítky typů vpusti, poklopů, mříží a lapačů. Tyto produkty si zaslouženě získaly oblibu u investorů, realizačních firem i projektantů, a to nejen pro svoji účinnost, konstrukční jednoduchost, operativnost v dodávkách, ale i profesionální servis při návrhu a realizaci.

Pilířem firemního portfolia je odvodnění mostů. To je trvale předmětem neustálé inovace a přizpůsobování se požadavkům nových i rekonstruovaných mostních objektů.

Radek Vlček
ředitel společnosti VLČEK SOLUTION s. r. o.

Ing. Petr Vlček
autor knihy „100 staletých mostů“