Modernizace železničního uzlu v Pardubicích jede naplno

Celkový pohled na prostor nástupišť. Aktuálně probíhá výstavba 1. a 2. nástupiště a zastřešení Celkový pohled na prostor nástupišť. Aktuálně probíhá výstavba 1. a 2. nástupiště a zastřešení

Kompletní modernizace železničního uzlu v Pardubicích byla zahájena v září roku 2020. V rámci největšího projektu tohoto druhu v moderní historii dojde k rekonstrukci železniční stanice Pardubice, včetně napojení na stávající traťové úseky. Modernizací projde také železniční svršek a spodek, stávající nástupiště, včetně výstavby nového ostrovního nástupiště v liché části kolejiště a k němu budou prodlouženy oba podchody pro cestující. Nově budou vystavěny dva technologické objekty, zrekonstruovány stávající provozní budovy, vybudován nový kabelovod a lávka pro pěší, včetně výtahů a eskalátorů, která propojí oddělené části města. V neposlední řadě dojde k rekonstrukci sedmi mostních objektů, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakčního vedení a silnoproudých technologií.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Název projektu: Modernizace železničního uzlu Pardubice
  • Investor: Správa železnic
  • Zhotovitel: Společnost Pardubice (EUROVIA CS, Chládek a Tintěra Pardubice, Elektrizace železnic Praha, GJW Praha)
  • Doba výstavby: 08/2020 – 10/2024

Stavba je klíčová v tom, že bude řešit i konstrukční připravenost pro následnou realizaci navazující zapojení trati „Výstavba Ostřešanské spojky“. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Práce běží na plno. Aktuálně se pracuje na 1. a 2. nástupišti, probíhá montáž nového zastřešení, rekonstrukce příjezdového a odjezdového podchodu, montáž kolejí č. 8, 10, 12, 18, kolejiště Českých drah, probíhá výstavba nového kabelovodu, rekonstrukce podchodu na ulici Sladkovského, výstavba nové technologické a provozní budovy, nové lávky pro pěší, pokračují přeložky kanalizací, vodovodů, úprava trakce a rekonstrukce trafostanic. Současně pokračují práce na úseku Pardubice hl. n. – Rosice n. Labem a Pardubice-závodiště – Rosice n. Labem, kde probíhá výstavba nových opěrných zdí, mostních objektů, železničního spodku a svršku.

NOČNÍ MONTÁŽ TŘÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

V rámci kompletní modernizace proběhla v noci na konci srpna letošního roku za dočasné výluky provozu na trati montáž tří samostatných ocelových konstrukcí, a to mostního provizoria přes silnici II. třídy – ulici Jana Palacha a lávky pro pěší. Celková hmotnost montovaných konstrukcí činila 177 tun (92 tun železniční most, 23 tun kabelová lávka a 62 tun železniční mostní provizorium). Ocelová konstrukce mostu byla sestavena na montážní ploše za opěrou v kompletním stavu včetně definitivní PKO, hotové izolace mostovky, namontovaného odvodňovacího systému a ložisek.

Ocelová konstrukce lávky byla kompletně vystrojena v OK Třebestovice a dopravena na stavbu a montována přímo z dopravního prostředku. Mostní provizorium pak bylo naloženo na dopravní prostředek v areálu člena sdružení v Záboří nad Labem a dopraveno na stavbu a montováno z dopravního prostředku přímo na ložiska. Nakládky i montáže se zhostil mobilní jeřáb o nosnosti 550 tun.

NOVÝ MOST SE PO KOLEJÍCH PŘESUNUL NA MÍSTO MODERNIZACE

Na začátku října došlo také k netradičnímu přesunu nově zhotoveného mostu. Ocelová konstrukce vážící 240 tun byla k mostnímu otvoru dopravena po kolejích lokomotivou. Celý proces výsuvu a následného osazení trval několik dní. Most byl s ohledem na časové a prostorové možnosti montován na letišti. Kromě komfortní plochy přístupné pro dlouhé návěsy a pro postavení jeřábu, na něj navíc vede železniční vlečka. Díky tomu, že je málo využívaná, bylo možné svařovat konstrukci přímo nad koleji, po které se následně převážela. Po dopravení mostu na mostní předpolí následovalo osazení na dráhy a nejprve příčný přesun a poté podélný výsuv přes koridorovou trať a na závěr jeho uložení na ložiska.

Přepravovaný železniční most je jednokolejný o jednom poli. Jeho nosná konstrukce je tvořena dvěma hlavními ocelovými příhradovými nosníky s dolní ortotropní mostovkou. Délka ocelové konstrukce je 45 metrů, šířka včetně lávky je 8,7 metrů, výška 5,3 metrů. Celková hmotnost pak 240 tun. O tuto akci se postaral člen ve sdružení společnost Chládek a Tintěra Pardubice.

V těsné blízkosti železničního uzlu v Pardubicích probíhá rovněž oprava výpravní budovy, a to v rámci samostatné zakázky, kterou realizuje Společnost rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Pardubice (Chládek a Tintěra Pardubice, EUROVIA CS) pro Správu železnic.

Projekt zahrnuje zpracování projektové dokumentace, žádostí o potřebná stavební povolení a zajištění jejich vydání a vlastní realizaci stavby. To vše za 34 měsíců.

Rekonstruovány budou veškeré vnitřní rozvody elektroinstalace, slaboproudu, zdravotechniky, vzduchotechniky a vytápění. Vyměněny budou fasádní výplně a původní keramický fasádní obklad bude nahrazen novým. Střešní krytina bude rovněž nová včetně zateplení a hromosvodu. Stávající výtahy budou nahrazeny novými a k nim budou nainstalovány i nové tak, aby byla zajištěna bezbariérovost všech veřejně přístupných prostor. Z důvodu koordinace se stavbou „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ budou v rámci 1. etapy dodány a namontovány nové eskalátory do haly vč. potřebných stavebních prací. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí – Fond soudržnosti, národní financování zajišťuje SFDI.

EUROVIA CS, a. s.