Negrelliho viadukt po třech letech opět v provozu

Letecký pohled na Negrelliho viadukt Letecký pohled na Negrelliho viadukt

Po rozsáhlé rekonstrukci, která komplexně řešila nevyhovující stav mostních konstrukcí, železničního spodku a svršku, zabezpečovacího, sdělovacího, silnoproudého zařízení a trakčního vedení, byl Negrelliho viadukt dne 1. 6. 2020 při příležitosti 170 let od svého prvního otevření opět uveden do zkušebního provozu.

Rekonstrukci viaduktu provádí Společnost Negrelliho viadukt, jedná se o sdružení firem HOCHTIEF CZ (Správce Společnosti), Strabag Rail a AVERS. Objednatelem je Správa železnic, státní organizace. Zdroj financování EU je z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF), národní spolufinancování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Hlavním důvodem rekonstrukce mostu byl špatný technický stav mostních konstrukcí, po téměř 170 letech provozu bez jakýchkoli větších oprav byly konstrukce již v kritickém stavu, a to zejména kvůli stavu oblouků. Vlivem poruch izolace a odvodnění a následného zatékání vody do konstrukce vykazovaly klenby řadu poruch a vyžadovaly sanaci zdiva nebo výměnu zdicích prvků. Bylo nutné vyměnit a obnovit systém odvodnění mostu a provést zesílení vybraných základů pilířů a zpevnění zdiva injektáží. V některých případech bylo vzhledem k rozsahu poškození zdiva nutné klenby kompletně rozebrat, vyřazené kameny nahradit novými a klenby znovu vyzdít. Mosty ve stávajícím stavu nesplňovaly požadavky na prostorové uspořádání pro volný schůdný a manipulační prostor a minimální osovou vzdálenost kolejí, což odporuje normám. Stávající rychlost na mostě byla 30 – 50 km/h, na spojovacím viaduktu směrem do Libně pouze 20 km/h, což způsobovalo nízkou propustnost trati. Zrekonstruovaný viadukt, se širší mostovkou a větší vzdáleností mezi kolejemi, umožní zavedení rychlosti 60 km/h a přispěje ke zvýšení plynulosti dopravy a počtu vlaků. Cílem projektu bylo také zajištění závazných parametrů modernizované trati. Jednalo se především o prostorovou průchodnost GC, traťovou třídu zatížení D4, úpravy geometrických parametrů koleje odstraňující lokální omezení rychlosti, zajištění dostatečné kapacity dráhy, dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, nahrazení nevyhovujících konstrukcí a zařízení. Rekonstrukce železničního spodku a nový železniční svršek se odrazí na kvalitě cestování v podobě klidné a plynulé jízdy. Projekt je součástí rozsáhlejšího programu modernizace železniční trati Praha – Kladno, kterou umožňuje následně realizovat (zejména navazující úsek Bubny – Výstaviště) a zahrnuje nové plánované železniční spojení centra hlavního města s mezinárodním letištěm v Praze.

Viadukt, který je pojmenován po jednom ze svých tvůrců, rakouském inženýrovi Aloisi Negrellim, patří mezi nejstarší dopravní projekty v Praze. Most byl budován od roku 1846, dokončen roku 1849, uveden do provozu 1. června 1850 jako součást severní státní dráhy a dodnes spojuje Masarykovo nádraží s pražskou čtvrtí Bubny na opačné straně Vltavy. V roce 1873 byl postaven tzv. spojovací viadukt pro trať Hrabovka – Karlín z cihelného zdiva se dvěma ocelovými příhradovými mosty a vznikla tak odbočka do Libně. Negrelliho viadukt je tvořen 15 samostatnými mostními objekty, jedná se celkem o 100 kleneb z pískovcového, žulového nebo cihelného zdiva a 5 polí neklenbových mostních konstrukcí. Jeho celková délka je cca 1 430 m. Zajímavostí je, že se jedná o druhý nejstarší most v Praze, kdy ho o prvenství připravil všem známý Karlův most. Do roku 1910 byl Negrelliho viadukt dokonce nejdelším mostem Evropy.

Od předání staveniště v dubnu 2017 probíhá za úplné kolejové a trakční výluky kompletní rekonstrukce Negrelliho viaduktu podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří SUDOP PRAHA. Viadukt je nemovitou kulturní památkou, proto byl návrh rekonstrukce už od počátku projektových prací konzultován s orgány památkové péče. Podrobně byly řešeny a projednány detaily říms, odvodnění, trakčních stožárů a zábradlí. Památkový dohled provádějí pracovníci NPÚ i při realizaci a každá nutná změna je s nimi konzultována. Podle předběžných průzkumů stavu zdiva a statického přepočtu kleneb byly v projektu navrženy ke kompletnímu přezdění, případně i s pilíři, konstrukce 9 cihelných a 5 kamenných kleneb. Tento návrh byl průběžně upřesňován doplňujícím podrobným průzkumem, který se v rámci rekonstrukce prováděl. Na jeho základě bylo z důvodu zjištěných rozsáhlých poruch na rubu kleneb a v pilířích navrženo k rozebrání a přezdění oproti návrhu projektu dalších 7 kleneb. U 2 cihelných kleneb, původně určených k nahrazení novými, na spojovací větvi viaduktu směrem do Libně, bylo naopak na základě jejich zjištěného uspokojivého stavu doporučeno jejich zachování. Podrobnou doplňkovou diagnostiku na 20 % zdicích prvků prováděl Kloknerův ústav ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT, na dalších 80 % kleneb prováděla diagnostický průzkum společnost AVERS, pod metodickým vedením a kontrolou KÚ a FSv ČVUT. Nové konstrukce byly v rámci rekonstrukce Negrelliho viaduktu navrženy pouze tři, most přes ul. 1. Pluku, most přes ul. Křižíkovu a na začátku viaduktu u Masarykova nádraží – most přes bývalou uhelnou kolej, dnes neprůjezdný otvor, a nahradily stávající konstrukce, které byly již technicky a provozně nevyhovující.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je výjimečnou stavbou, která se svým rozsahem a polohou naprosto vymyká většině dnes prováděným rekonstrukcím dopravních staveb. Realizace vyžaduje velmi častý kontakt se zpracovatelem projektové dokumentace. Významným specifikem této rekonstrukce je množství změn během výstavby, které znamenaly posunutí termínu zprovoznění o 10 měsíců. Přes veškeré komplikace způsobené polohou stavby v centru hlavního města, komplikovaným přístupem, nepřetržitým provozem na autobusovém nádraží Florenc, značným množstvím přeložek inženýrských sítí, dopravně-inženýrských opatření a výluk tramvajové trati, se podařilo uvést Negrelliho viadukt do zkušebního provozu oproti smluvnímu harmonogramu o 30 dnů dříve. Toho bylo docíleno velmi konstruktivním přístupem všech zainteresovaných, kteří se na této rekonstrukci podílejí.

V současné době se dokončují restaurátorské práce, ochranné nátěry zdiva, stavební úpravy komunikací a povrchu pod viaduktem včetně zpětného přesunutí autobusových stání na autobusovém nádraží Florenc. Dokončení stavebních prací na Negrelliho viaduktu se předpokládá v listopadu 2020, samotné předání stavby v květnu 2021.

V budoucnu se také počítá se zasklením boků některých kleneb a využitím prostor pod oblouky pro kulturní a komerční účely, které zatím není předmětem této zakázky. Viadukt se tak pravděpodobně po dlouhé době, kdy byly boky kleneb zazděny a tvořil spíše bariéru v ulicích Karlína, stane živou součástí města, tak jak je tomu u obdobných viaduktů v jiných evropských metropolích.

Martin Ředina
Ředitel stavby
HOCHTIEF CZ a. s.

Související články