OHLA ŽS se podílí na prodloužení tramvajové trati na Nové Sady v Olomouci

Montáž stožárů trolejového vedení v posledním úseku trati v ulici Schweitzerova Montáž stožárů trolejového vedení v posledním úseku trati v ulici Schweitzerova

Prodloužení tramvajové trati ze současné konečné zastávky v ulici Trnkově na Nové Sady v Olomouci začalo v březnu loňského roku a probíhá v několika uzávěrách kvůli zachování dopravní obslužnosti sídliště. Součástí zakázky je výstavba nejen další části tramvajové trati, ale i okolních komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovacích stání, zastávek MHD a semaforů či pokládka inženýrských sítí. Tyto stavební práce provádí za společnost OHLA ŽS, která je lídrem sdružení „TT Nové Sady – Povel II“, realizační tým Divize Morava, Oblast Olomouc. Dokončení a zprovoznění trati je naplánováno na podzim letošního roku, kdy budou moci obyvatelé z centra hanácké metropole cestovat přímo do středu početného sídliště.

POPIS STAVBY A DOTČENÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

V rámci stavby bude zrealizována dvoukolejná tramvajová trať v délce cca 1 180 m se třemi obousměrnými zastávkami. Trať navazuje na konec řešení I. etapy výstavby při ulicích Rooseveltova–Trnkova. Dva páry zastávek jsou navrženy jako sdružené a budou sloužit jak pro tramvajovou, tak pro autobusovou dopravu.

Stavební práce zahrnují také opravu přilehlých silnic. Rekonstrukce komunikací na ulici Zikova, jež slouží jako dopravní tepna pro sídliště Nové Sady a zajišťuje dopravní obslužnost pro navazující tři ulice městského sídliště, má délku cca 750 m a respektuje stávající dopravní uspořádání: obousměrná dvoupruhová místní komunikace funkční skupiny C s návrhem podélných parkovacích stání. Kolem vozidlové komunikace jsou navrženy chodníky. Vybudovány budou i cyklostezky, které jsou navrženy buď jako samostatné, nebo jako součást jízdního pruhu s barevným odlišením. Součástí prací je provedení rekonstrukce stávajících inženýrských sítí včetně zbudování nových sítí s napojením na stávající infrastrukturu sídliště.

V dotčené lokalitě dojde rovněž ke zvýšení dopravní bezpečnosti. Bude doplněno světelné signalizační zařízení na křižovatky Rooseveltova– Zikova, Zikova–Schweitzerova a Rooseveltova–Trnkova, přičemž je navržen posun ulice Trnkovy do průsečného uspořádání s ulicí Jeronýmovou. Na uvolněných plochách jsou navržena dvě parkoviště pro 26 parkovacích stání pro vozy individuální automobilové dopravy.

VLASTNÍ PRŮBĚH STAVEBNÍCH PRACÍ

Ihned po převzetí staveniště došlo k zabezpečení úseku v ulici Rooseveltova–Trnkova, kde nejprve probíhala demolice rodinných domů čp. 86 a 88 a části pozemní komunikace v ulici Trnkova v délce cca 35 m. Následující stavební práce se zaměřily na výstavbu prvních úseků sdruženého kabelovodu, přeložky vodovodu, přeložky telekomunikačních sítí, výstavbu veřejného osvětlení, základových patek a stožárů trolejového vedení a na samotnou spodní a vrchní stavbu tramvajové trati. Po vybudování nové komunikace v ulici Trnkova s napojením na křižovatku ulic Rooseveltova–Jeronýmova byly vytvořeny parkovací plochy z obou stran, čímž došlo k vytvoření plánovaných 26 nových parkovacích míst. Práce na tomto úseku byly v červnu loňského roku zakončeny kolaudací komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. Tyto stavební objekty jsme posléze uvedli do plného provozu, což umožnilo zajistit obslužnost sídliště Nové Sady v pozdějších fázích výstavby.

Po dvou měsících od zahájení stavby začala rekonstrukce ulice Zikova. Téměř polovinu této ulice jsme nejprve zabezpečili oplocením a zároveň jsme vytvořili náhradní pěší a dopravní trasy, aby mohlo dojít k přípravě území. Tyto stavební práce zahrnovaly mimo jiné demontáž stávajících zastávek, reklamních ploch a chodníků a frézování komunikace.

VÝSTAVBA NOVÉHO KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE V ULICI ZIKOVA

V dubnu 2021 jsme začali práce na novém kanalizačním sběrači, jenž představuje jeden z nejdůležitějších překládaných stavebních objektů v ulici Zikova a táhne se po celé její délce, tj. cca 720 m. Důvodem jeho výstavby, která trvala dohromady devět měsíců, byla nedostatečná únosnost stávajícího sběrače. Z důvodu zastižení vyšší hladiny podzemní vody bylo zřízeno 28 hydrovrtů pro snížení hladiny spodní vody pod úroveň výkopu. Práce byly navíc prováděny při zachování hlavní funkce sběrače, jež spočívá v zajištění retence vod závislé na odlehčovací komoře při nátoku do řeky Moravy a sběrném potrubí při nátoku do ČOV Olomouc. Ostatní stavební postupy byly podřízeny kontinuitě výstavby tohoto sběrače, který je specifický svými velkými rozměry. Jedná se o betonové roury o DN 1 800 mm, jež byly ukládány na armovaný podkladní beton v hloubce výkopu až 6 m, ve vzdálenějších úsecích se jejich velikost zmenšila na DN 1 400 mm a 1 200 mm. Stávající sběrač byl po dokončení sběrače nového zalit zálivkovou směsí Poroflow. V uzavřené oblasti také probíhala výstavba patek a stožárů trolejového vedení, rozvodů veřejného osvětlení a sdruženého kabelovodu.

Další důležité přeložky v ulici Zikova se prováděly na stávajícím horkovodním vedení společnosti Veolia Energie ČR a trvaly přibližně pět měsíců. Přeložky vedení od DN 80 mm po DN 300 mm se řídily důležitými pravidly pro přesnost provedení a následnou kontrolu. Tyto práce musely být plánovány několik měsíců předem včetně odstávek překládaných úseků s minimálním dopadem pro zásobování teplou vodou občanům sídliště. V této ulici byly dále provedeny přeložky metalických a optických sítí.

V srpnu 2021 došlo k rozšíření pracovního záběru do ulice Schweitzerova, veškeré činnosti zde skončí až v srpnu letošního roku. Stavební práce začaly skrývkou ornice na zelených plochách a přilehlém poli, kde byla kvůli mohutnější orniční vrstvě zjištěna neúnosná zemní pláň tramvajové trati (TT), proto se muselo přistoupit k její sanaci. Vyřešení tohoto problému zabralo přibližně dva týdny, avšak nedošlo k ohrožení konečného termínu. Pracovníci naší společnosti zahájili výstavbu sdruženého kabelovodu a patek pro stožáry trolejového vedení a poté se realizoval kolejový spodek a svršek TT.

V lednu 2022 jsme po několikatýdenním plánování objízdných tras mohli uzavřít křižovatku ulic Schweitzerova–Zikova–Jeremiášova a zahájit její celkovou rekonstrukci. Od 10. ledna do konce května jsme na této křižovatce provedli poslední přeložky optických sítí a přeložky přípojek kanalizace. Dále jsme zrealizovali rozvodnou síť veřejného osvětlení, rozvody a stožáry stálého světelného zařízení. Následovalo vybudování pevné jízdní dráhy skrze celou křižovatku až po ulici Zikova, na kterou jsme napojili nové komunikace, chodníky a cyklostezky. Po kolaudaci jsme uvedli křižovatku do provozu a mohli se plně pustit do dokončení prací v ulici Zikova.

Od letošního května se navázalo na provedené práce v ulici Rooseveltova a pokračovalo přes celou ulici Zikova až po hotové koleje na rozhraní ulic Zikova a Schweitzerova, kde se celá trať propojila. V návaznosti na to jsme prováděli výstavbu komunikace Zikova včetně podélných parkovacích stání, chodníků a cyklostezek. Provedli jsme výstavbu stožárů trolejového vedení včetně montáže trolejí. Novinkou v technickém řešení veřejného osvětlení je zavěšení svítidel na ocelových lanech mezi jednotlivými stožáry trolejového vedení, což umožňuje snížit množství stožárů v již tak obsazené ulici.

ZÁVĚR

Důvodem realizace předmětné stavby je zlepšení dopravní obslužnosti sídliště Nové Sady v Olomouci nově vzniklou tramvajovou tratí, která dokáže lépe a ekologičtěji přepravit obyvatele. Jsme rádi, že se společnost OHLA ŽS může podílet na tomto zajímavém a přínosném projektu prováděním přeložek všech důležitých infrastruktur, vytvořením nových parkovacích míst, vybudováním nových tramvajových zastávek a zvýšením dopravní bezpečnosti. Cestující tak na podzim letošního roku pohodlně dojedou z Trnkovy přes Zikovu a Rožňavskou až na zastávku U Kapličky, kde bude druhá etapa tramvajové trati ukončena kolejovou úvratí.

Ing. Martin Kutěj
vedoucí projektu
Divize Morava, Oblast Olomouc
OHLA ŽS, a. s.