Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC jako součást rekonstrukce 1. tranzitního koridoru

Vizualizace nového mostu SO 04-19-08 Vizualizace nového mostu SO 04-19-08

Stavba Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC je stavbou krajského a celostátního významu. Význam stavby spočívá v zachování provozuschopnosti traťového úseku, který je součástí důležitého 1. tranzitního koridoru a mezinárodních koridorů RFC 5 a RFC 7. Trať je zároveň začleněna do mezinárodní sítě TEN-T.

Stavba je realizována v rámci výzvy Evropské investiční banky „Blending call“ a spolu s dalšími navazujícími stavbami „Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov“ a „Adamov – Blansko, BC“ tvoří významný projekt rekonstrukce železničního koridoru mezi Brnem- Maloměřicemi a Blanskem. Realizace všech tří staveb zlepší technický stav a parametry trati, umožní zvýšit rychlost vlaků a zajistí vyšší bezpečnost a spolehlivost provozu, včetně bezbariérového přístupu k nástupištím.

Stavba Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC byla vysoutěžena za 2,4 miliardy korun bez DPH sdružením s názvem „MALADA“, které je tvořeno firmami Subterra a. s. (leader sdružení), STRABAG Rail a. s. a Elektrizace železnic Praha a. s. Objednatelem stavby je Správa železnic, státní organizace. Zpracovatelem projektové dokumentace je Společnost SUBO-PRODEX o. s. pro DSP+AD „Brno- -Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“.

Stavba o délce 9,398 km se nachází převážně v extravilánu v údolích řeky Svitavy. Malá část stavby pak prochází intravilánem měst Bílovice nad Svitavou a Adamov. Rekonstrukce dvojkolejné trati se konkrétně týká úseku od staničního úseku 161,685 po 171,083. Společnost STRABAG Rail a. s. má v rámci svého podílu na stavbě svěřen úsek o délce 5,795 km ve staničním úseku od 161,685 po 167,480.

Účelem stavby je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zlepšení technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění splnění požadavků platné legislativy.

V rámci stavby budou zrekonstruovány dvě železniční zastávky – Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou, a bude vybudována také nová Odbočka Svitava, která pomůže k udržitelnosti plynulého provozu dráhy na relaci Brno – Česká Třebová. Dále bude kompletně vyměněn železniční svršek. Nový železniční spodek bude vybudován v rozsahu železničních zastávek, nové odbočky a v úseku zvýšení polohy koleje před Adamovem. V Zastávce Bílovice nad Svitavou bude vybudován nový podchod a v celém úseku zrekonstruováno 8 mostů, 12 propustků a 17 opěrných a zárubních zdí. V Bílovicích nad Svitavou a v Adamově dojde k výstavbě protihlukových zdí. Úpravy se také týkají technologických profesí jako je trakční vedení, silnoproud, zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení.

Společnost STRABAG Rail a. s. má na této stavbě významný podíl na provádění těchto prací:

 • Výstavba železničního svršku dvoukolejné tratě
 • Výstavba železničního spodku dvoukolejné tratě
 • Rekonstrukce pozemních komunikací
 • Výstavba protihlukové stěny v Bílovicích nad Svitavou
 • Rekonstrukce nástupiště v Bílovicích nad Svitavou
 • Výstavba nového podchodu v Bílovicích nad Svitavou
 • Vybudování 7 nových železničních propustků
 • Rekonstrukce 9 opěrných či zárubních zdí
 • Rekonstrukce či výstavba 7 nových železničních mostů
 • Sanace a stabilizace skalních zářezů
 • Rekonstrukce 2 pozemních objektů budov
 • Výstavba nové technologické budovy
 • Výstavba 3 návěstních krakorců
 • Příprava území a kácení

SO 03-15-01 ODBOČKA SVITAVA, TECHNOLOGICKÁ BUDOVA

Zajímavým objektem v rámci stavby je výstavba nové technologické budovy, která bude sloužit pro technologii silnoproudu, zabezpečovacího zařízení a sdělovacího zařízení. Technické a dispoziční řešení vychází z rozsahu instalovaného zařízení a jeho nároků na provoz tak, aby byly dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

Jedná se převážně o přízemní prefabrikovaný objekt s plochou střechou a kabelovým prostorem. Část budovy bude mít i 2. nadzemní podlaží, které bude umístěno nad částí kabelové komory. Půdorysný rozměr přízemí objektu je 5,64 × 30,26 m, druhé patro má půdorysný rozměr 2,98 × 2,98 m. První nadzemní podlaží se skládá z 11 místností, které budou sloužit pro umístění technologického zařízení (trafokomora, rozvodna VN, rozvodna NN, místnost DŘT, sdělovací zařízení, zdroje ZZ, stavědlová uzávěra a kabelová komora). Druhé nadzemní podlaží pak bude sloužit pro pracovníky úseku řízení provozu.

Objekt se skládá z 19 kusů prostorových buněk, které jsou vyrobené technologií „zvonového lití“ z vodotěsného betonu SCC55/67 – XF1-F4. Při výrobě jsou odlity všechny čtyři stěny, včetně dna najednou (pokud je betonová podlaha), čímž vzniká bezespárý odlitek, jenž je v konečné fázi nepropustný (vodotěsný i olejotěsný), odolný proti vnější agresivní vlhkosti, mechanickému poškození a nárazům, odolný proti požáru a prohoření.

Z důvodu minimalizace přeložek inženýrských sítí, a především omezení trvalých záborů soukromých vlastníků bude nově vybudována opěrná zeď. Ta umožní postavení prefabrikované technologické budovy před lícem zdi. Nosná železobetonová monolitická konstrukce opěrné zdi je tvořena základem, dříkem a římsou v okrajových částech.

SO 04-19-08 MOST V KM 170,052

Vzhledem k hraniční životnosti původního mostu, jehož spodní stavba je z roku 1857 a nosná konstrukce se blíží stáří 70 let, a mnoha dalším důvodům, jako je například významný zdvih nivelety koleje o 1 393 mm, bude původní most zdemolován a postaven nový.

Druh nosné konstrukce nového mostu je tvořen ocelovou konstrukcí typu „Langerův trám“ s dolní ortotropní mostovkou. Spodní stavbu včetně křídel budou tvořit ŽB opěry založené na pilotách a zavěšená rovnoběžná křídla.

Rozpětí nosné ocelové konstrukce je 57 m, šířka 12,9 m a výška 11,275 m. Celková délka ocelové konstrukce je 58,08 m. Základními nosnými prvky jsou: hlavní nosník otevřeného průřezu vyztužený obloukem uzavřeného průřezu a s připojenými plnými kruhovými táhly d = 100 mm. Mostovka je ortotropní s podélnými a příčnými výztuhami otevřeného průřezu. Ztužení oblouků zajišťuje příčné trámové ztužení uzavřeného průřezu. Krajní ztužení oblouků ponese konstrukci závěsů trakčního vedení. Konstrukce pro zavěšení vedení pevně spojená s ocelovou konstrukcí je součástí SO mostu.

SO 02-19-05 PODCHOD V KM 164,369

Účelem výstavby nového podchodu v železniční zastávce Bílovice nad Svitavou je zlepšit komfort cestujících zkrácením docházkové vzdálenosti od autobusové zastávky ke koleji č. 1 a do výpravní budovy. Přístup je řešen schodištěm, bezbariérový přístup je zajištěn mostem v km 164,461.

Nosnou konstrukci a spodní stavbu podchodu tvoří uzavřený železobetonový monolitický rám. Výška rámu je 3,6 m s náběhem na straně autobusové zastávky kvůli dodržení podchodné výšky. Na konstrukci podchodu navazuje schodiště se železobetonovou monolitickou rámovou konstrukcí tvaru „U“. Základová spára „U“ rámu kopíruje výškový průběh schodiště. Železobetonová konstrukce podchodu i schodiště bude provedena v hydroizolační vaně.

Veškeré viditelné plochy budou z pohledového betonu. Vnitřní stěny podchodu budou opatřeny grafickou výzdobou.

Předání stavby zhotoviteli proběhlo 30. srpna 2021. Hlavní práce na stavbě probíhají za výluky provozu, jež byla zahájena 12. prosince 2021. Opětovný železniční provoz na nových kolejích bude zahájen 9. prosince. Závěrečné podbití kolejí bude realizováno v březnu příštího roku.

Ing. Václav Přehnal
STRABAG Rail a. s.
Stavební technik