Orlík překlene největší železobetonový oblouk v Česku

Foto: Metrostav, a.s. Foto: Metrostav, a.s.

Nový železobetonový železniční most na trati z Tábora do Písku, jenž překlene u obce Červená nad Vltavou vodní nádrž Orlík, bude s rozpětím oblouku 156 metrů jedním z největších v Česku. Nahradí starý most, který již přesluhuje, ale zůstane v limitovaném provozu až do léta 2024, kdy společnosti Metrostav a Metrostav TBR plánují stavbu nového mostu dokončit. Investorem projektu je Správa Železnic.

Starý most z roku 1889 je ovšem již za hranicí své životnosti, která byla v návrhu stanovena na 100 let. Nevyhovuje ani současnému železničnímu provozu už proto, že vlaky zde mohou jezdit rychlostí pouze 30 km/hod.  

NOVÝ MOST V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ 

Nový železobetonový železniční most na trati z Tábora do PískuNový most je budován v odsunuté poloze zhruba 10 m severním směrem (přesně 9 750 mm v osách mostů). Zajistí bezpečnou dopravu pro veškeré vlaky osobní i nákladní přepravy a bude splňovat parametry pro traťovou třídu D4 bez omezení. Z důvodu navazujících směrových oblouků bude ovšem rychlost na mostě omezena na 70 km/hod. Mostní konstrukce umožňuje výhledově uskutečnit také elektrizaci tratě. 

„Nově budovaný objekt je železniční jednokolejný most s průběžným kolejovým ložem. Hlavní mostní otvor je navržen jako železobetonový oblouk komorového průřezu o rozpětí 156 m a vzepětím 34,7 m. Délka přemostění je 296,8 m a délka mostu je 316,3 m. Mostovku bude tvořit spojitá dvoutrámová konstrukce z předpjatého betonu o 12 polích. Spodní stavba je taktéž železobetonová s plošným založením na skalním podloží, základové patky oblouku jsou navrženy na březích vodní nádrže,“ popisu- je mostní konstrukci vedoucí projektu Milan Špička. „Blízkost stávajícího mostu je sice limitující při dimenzování technologií pro letmou betonáž oblouku a betonáž mostovky, ale tím, že k demolici stávajícího mostu mělo dojít až po dokončení nového, je to pro nás situace, se kterou jsme již předem počítali.“  

PREMIÉROVÉ ODTĚŽENÍ PO HORNICKU 

Práce zahájené v létě 2022 probíhají dosud podle schváleného harmonogramu. V současnosti jsou dokončeny výkopy všech jam pro základy pilířů včetně zajištění skalních stěn a sanace základových spár pilířů P3 a P9. Kompletně dokončeny jsou opěry OP1 a OP2 a také pilíře P1, P2, P10 a P11. Nyní probíhá betonáž žb plomb, podkladních betonů a základů pilířů P3 a P9, které jsou zároveň základovými patkami oblouku.  Do konce roku budou dokončeny základy pilířů P3 a P9 a zahájena betonáž samotných pilířů.  „Letos zahajujeme práce na zárodku oblouku a nosné konstrukci,“ přibližuje budoucí práce Milan Špička. Technicky by průběh prací neměly komplikovat žádné významné problémy, očekávat ovšem lze třeba nepříznivé klimatické podmínky, jako jsou silné mrazy. Nejnáročnější práce stavbaře čekaly v případě jámy 3. pilíře, kdy bylo potřeba odtěžit zhruba 9 000 m³ horniny z přibližně 30 m vysoké, téměř svislé skalní stěny.

OTÁZKA PRO MILANA ŠPIČKU: 

Co vás osobně na stavbě nového mostu přes Orlík zaujalo nejvíc? 

Velmi stručně jsou to tři věci. Rozpětí oblouku 156 m znamená, že jde o největší železobetonový oblouk v celé České republice. Dále je to těžko přístupná, ale krásná lokalita a pak mě zajímá technická záležitost, založení mostu na strmých skalních březích ramena Vltavy. 

„Samotné odtěžení tohoto množství horniny z pohledu zemních prací není nic ohromujícího. Spíše jde o to, v jakém terénu a jakým způsobem jsou takové práce prováděny. Hornina z příkré skalní stěny byla v tomto případě postupně ‚pod sebou‘ odtěžována za pomoci trhacích prací, jeřábu a malé techniky limitované nosností jeřábu až na základovou spáru. Tímto v podstatě hornickým způsobem jsme zemní práce. prováděli poprvé. Přestože tato činnost byla z našeho pohledu asi největší ‚neznámá‘, práce proběhly podle plánu a bez významných komplikací.“ 

DOKONČENÍ SE OČEKÁVÁ V LÉTĚ 2024

Stavba nového železobetonového železničního mostu na trati z Tábora do PískuZe stavebního hlediska bude zajímavá také výstavba obloukové konstrukce nového mostu, která bude probíhat systémem letmé betonáže s postupným vyvěšováním. Tento postup si stavbaři z Metrostavu vyzkoušeli už při stavbě mostního díla vedoucího přes Oparenské údolí na dálnici D8: „Kromě příkré skalní stěny byly podmínky podobné, jen místo vodní plochy jsme překonávali chráněné údolí se zákazem stavební činnosti v něm. Rozpětí oblouků bylo sice menší, jen 135 m, ale celkově se jednalo o dva mosty s nosnou konstrukcí dálničních parametrů,“ dodává Milan Špička.  

Vzhledem k průběhu prací lze předpokládat, že termín dokončení v létě 2024 Metrostav splní. Není jen zcela jasný další osud starého mostu. Původně měl být zbourán, ale v roce 2019 jej ministerstvo jako unikátní stavbu nechalo zapsat na seznam památek. Podle dostupných informací v současné době jedná dnešní majitel, Správa železnic, se spolkem „Viadukt“ o budoucím převodu mostu do jeho vlastnictví.