Práce na železnici nejsou jen velké investiční projekty

Oprava traťového úseku Přerov – Chropyně, strojní linka ASP 08-275 3S a SPZ5 Oprava traťového úseku Přerov – Chropyně, strojní linka ASP 08-275 3S a SPZ5

Opravné a údržbové práce na železničních tratích jsou pro mnohé stavební firmy zdánlivě neatraktivní, přesto jsou pro udržení provozuschopnosti dráhy naprosto zásadní a klíčové. TOMI – REMONT a. s., dceřiná společnost OHL ŽS, a. s., je jednou z firem, která na tomto poli v České republice dlouhodobě úspěšně působí.

Většina investic Správy železnic, státní organizace je směřována do zajišťování rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty. Jedná se o velké projekty v různých oblastech spadajících do činností Správy železnic.

Mezi definované priority patří:

 • modernizace čtyř železničních koridorů,
 • modernizace vybraných železničních uzlů,
 • interoperabilita,
 • elektrizace,
 • investice do majetku železniční dopravní cesty, zejména budov,
 • zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech,
 • příprava realizace vysokorychlostních tratí.

Tyto priority jsou v zájmu významných stavebních společností působících na trhu v České republice.

Další oblast působnosti Správy železnic je zajišťování údržby a opravy železniční dopravní cesty. Zajištění provozuschopnosti dráhy spočívá v dlouhodobém komplexním udržení bezpečné a kapacitní železniční dopravní cesty. Ta je tvořena jak vlastními stavebními objekty infrastruktury (železničním svrškem, spodkem, stavbami železničního spodku atd.), tak technologickými objekty sdělovací a zabezpečovací techniky, elektrickými a energetickými zařízeními.

Jedná se o následující vybrané činnosti:

 • správcovská, dohlédací a kontrolní činnost,
 • plánování a zajištění údržby a oprav,
 • operativní, technické řešení mimořádností a mimořádných událostí,
 • zajištění provozuschopnosti dráhy v zimním období,
 • zajištění bezpečnosti na železničních přejezdech.

Plánování těchto činností pokrývají jednotlivá oblastní ředitelství (dále OŘ) Správy železnic, která zajišťují provozuschopnost tratí správou a údržbou železniční dopravní cesty. Nejedná se však pouze o dopravní cestu samotnou, ale taktéž o správu veškerého majetku, včetně pozemních staveb, přidružených inženýrských sítí, pozemků bytového fondu a podobně. Tato správa je pak regionálně rozdělena do sedmi oblastí – OŘ Praha, OŘ Plzeň, OŘ Ústí nad Labem, OŘ Hradec Králové, OŘ Ostrava, OŘ Olomouc a OŘ Brno.

Činnosti v rámci opravných a údržbových prací se vyznačují svými vysokými nároky na operabilitu a odbornost a vyžadují vysokou míru koordinace v rámci krátkých časových úseků, ve kterých musejí být realizovány, tak aby nedocházelo k omezování provozu na delší dobu, než je nezbytně nutné. Vše zmíněné pak klade značné nároky na odbornost všech článků jak na úrovni investora, tak na úrovni zhotovitelských firem, které pro dosažení potřebných výsledků musí mít silné regionální ukotvení související s nutností rychlé dostupnosti vlastních kapacit, ať již se jedná o lidské zdroje či potřebné strojní vybavení.

PŮSOBNOST A VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI TOMI – REMONT

Společnost TOMI – REMONT disponuje širokou škálou drážní techniky a mechanizace, tzn. kolejovými jeřáby, dvoucestnými i kráčejícími bagry, automatickými strojními podbíječkami kolejí i výhybek, pluhy pro úpravu štěrkového lože, vozy pro přepravu kusového i sypkého materiálu, minibagry a nakladači, automobilní technikou a veškerou nutnou drobnou mechanizací umožňující realizaci všech typů prací na železničním svršku, spodku, umělých stavbách a v neposlední řadě i na budovách nejenom v majetku Správy železnic. Vlastní technické vybavení, odborně vyškolená a erudovaná obsluha strojů, společně s kvalitními a zkušenými techniky a ostatním personálem dávají předpoklady společnosti TOMI – REMONT být významným poskytovatelem služeb a opravných a údržbových prací.

Práce na železnici nejsou jen velké investiční projekty. Za tímto tvrzením si opravdu stojíme a mluví z nás naše vlastní zkušenost. TOMI – REMONT a. s. působí na trhu již 27. rokem a na železnici se podílí na různých typech projektů, ať to jsou investiční stavby v řádech stovek milionů, či stavby v rámci opravných nebo údržbových prací pro jednotlivá oblastní ředitelství Správy železnic. Opravné práce se mohou zdát menšího rozsahu, neboť se co do výše plnění pohybují v řádech jednotek, maximálně desítek milionů korun. Jejich četnost během stavební sezóny je však významně vyšší než u velkých projektů.

Opravy železničního svršku a spodku celých traťových úseků, staničních kolejí, zhlaví včetně zřízení bezstykové koleje, opravy nástupišť, budování gabionů, opravy protihlukových stěn, či zřizování nových přejezdových konstrukcí jsou jen některé příklady z celého portfolia prací, které se během stavební sezóny realizují. V oblasti mostů, propustků a tunelů se opravné práce týkají především sanací, obnovy železničního svršku na mostech, výměny mostnic a pozednic. U ocelových mostů jsou to pak mimo jiné práce na protikorozní ochraně, opravy nebo výměny plechů či roštů, kabelových žlabů, opravy revizních lávek, přestavby klenbových propustků na trubní.

V posledních letech je kladen velký důraz na oblast pozemních staveb. V majetku správce se nachází obrovské množství pozemních objektů, z nichž mnohé jsou již ve špatném technickém stavu či nevyhovují aktuálním potřebám provozu na železnici. Na základě koncepce rozvoje osobních nádraží jsou zpracovány projekty na jejich obnovu, rekonstrukci, zlepšení technických parametrů, vše s ohledem na budoucí využití objektů. Mnohdy je řešením částečné odbourání budovy, vybudování nové dispozice jednotlivých místností, zateplení budovy, zřízení nové střechy, rekonstrukce sociálních zařízení, opravy podlah, omítek a úprava ploch. 

ROZDÍL MEZI INVESTIČNÍMI A OPRAVNÝMI STAVBAMI

Opravné stavby se mnohdy realizují na základě technické zprávy, tedy bez zpracované projektové dokumentace. Je proto na zhotoviteli, aby měl technicky zdatný personál, který zná platné normy a předpisy, aby hotové dílo nevykazovalo žádné nedostatky tohoto charakteru. Investiční stavby běží zpravidla delší dobu, nezřídka několik let, opravné či údržbové práce několik dnů či týdnů. Výluky trvající dva měsíce jsou u opravných prací považovány za „dlouhou stavbu“. Opravné práce se soutěží během celého roku a zhotovitel samozřejmě netuší, u kterých zakázek bude úspěšný. Z toho vyplývá další podstatný rozdíl mezi těmito stavbami, a to významně složitější logistika včetně veškerého operativního i střednědobého plánování, ať už se jedná o plány cash flow, lidských zdrojů, mechanizace, nákupu materiálů apod.

Na rozdíl od investičních staveb se neustále znovu projednávají plochy zařízení staveniště, objednává se vytyčení inženýrských sítí, stavbyvedoucí opakovaně zpracovávají harmonogramy a sepisují požadavky na zajištění staveb, podle kterých se plánuje nasazení mechanizace, nakupuje materiál, rozdělují technici, dělníci atd. Vždy je velmi napínavé a vzrušující seřadit si požadavky ze všech souběžných staveb, které probíhají v daném termínu, a vymýšlet, plánovat a kombinovat jak je pokrýt, tzn. jak dopravit materiál, jak skloubit převozy strojů s převozy mobilních kanceláří a skladů apod.

Při výlukách trvajících pět či deset dnů se denní prodleva neodpouští. V plné sezóně se konkrétně u naší společnosti jedná až o několik desítek staveb, kterým je potřeba se souběžně věnovat.

Troufneme si tvrdit, že firma, která chce být úspěšná, chce odvádět kvalitní práci a být považována za spolehlivou, musí mít dostatek technických pracovníků, kvalitní zaměstnance v dělnických profesích a musí být dostatečně vybavena kolovou a kolejovou mechanizací i přepravními prostředky. Střední management, podílející se na přípravě, zajišťování a realizaci staveb, musí být dostatečně operativní a odolný vůči stresu. Ve všech fázích je nutno brát zřetel na aspekty v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v neposlední řadě na efektivitu a rentabilitu prováděných prací.

Pro lepší představu uvádíme několik staveb realizovaných naší firmou v rámci opravných prací v uplynulých měsících.

OPRAVA TRATI V ÚSEKU SUCHDOL NAD ODROU – NOVÝ JIČÍN MĚSTO

Hlavní činnosti této zakázky spočívaly v provedení opravných prací na železničním svršku a spodku v celém rozsahu umístění stavby, třinácti propustcích a mostu, nástupišti a čekárně v zastávce Šenov u Nového Jičína, sedmi úrovňových přejezdech a třech úrovňových přechodech. Nepřetržitá výluka trvala 57 dnů. V rámci železničního svršku a spodku došlo k osazení 78 ks zajišťovacích značek, pročištění štěrkového lože, snesení cca 4 km kolejových polí, rozšíření železniční pláně v délce cca 100 m pomocí gabionové zdi, pokládce zpevněných příkopových tvárnic, opravě 2 ks výhybek, pokládce kolejových polí technologií PA Robel, pokládce v ose v úsecích s Y ocelovými pražci – cca 1 000 ks a osazení cca 730 ks pražcových kotev.

Byla zřízena bezstyková kolej a GPK byla provedena metodou APK. Vytržená kolejová pole byla demontována. V Šenově u Nového Jičína došlo k odstranění původního nástupiště a zřízení nového z L prefabrikátů v délce 60 m. Rovněž proběhla oprava osvětlení. V celém úseku byla zřízena nová výstroj trati. Ze 13 propustů se 4 zrušily, u následujících bylo provedeno jejich pročištění, přespárování, sanace, nadbetonování říms a předláždění. U mostu v km 7,989 došlo k odstranění stávající izolace a zřízení nové, k demontáži zábradlí, nadbetonování stávajících říms a k sanaci pohledových ploch. V rámci spodní stavby byly provedeny výkopy pro zřízení izolací přechodových oblastí a odvodnění rubu opěr.

Dále byla zřízena gabionová zeď jako přechod mezi pochozí plochou stezky a římsovou zídkou. Plochy opěr byly očištěny, přespárovány, kamenné kužely byly rozebrány a zpětně zřízeny. V Šenově u Nového Jičína došlo ke změně vzhledu budovy ubouráním venkovního schodiště na JV straně, částečnému zazdění otvorů, výstavbě nového schodiště na SV straně a výstavbě rampy jako bezbariérového přístupu do čekárny. Byla vyměněna dřevěná okna za plastová a budova byla zateplena. Rovněž bylo změněno dispoziční řešení uvnitř budovy. Všechny činnosti, ať už se týkaly železničního svršku a spodku, umělých či pozemních staveb, jsme realizovali vlastními kapacitami.

OPRAVA MOSTŮ V ÚSEKU DAČICE – TELČ

Jednalo se o opravu mostů v km 58,031 a v km 61,201 za nepřetržité výluky v délce 20 dnů. V rámci opravy byl v km 58,031 vybudován nový most ze tří prefabrikovaných železobetonových rámových dílců s rovnoběžnými železobetonovými křídly. Díly se skládaly na novou železobetonovou desku. Izolace byla provedena asfaltová modifikovaná plnoplošně spojená s podkladem s tvrdou ochrannou vrstvou. Snesená kolej byla vrácena do původní geometrické polohy. Most byl přístupný pouze po koleji. V rámci opravy mostu v km 61,201 byla rovněž provedena izolace asfaltová modifikovaná plnoplošně spojená s podkladem s tvrdou ochrannou vrstvou, dále proběhlo otryskání opěr včetně křídel, hloubkové přespárování a zainjektování. Trhliny v opěrách byly staženy pomocí nerezové výztuže.

OPRAVA STANIČNÍCH KOLEJÍ V ŽST. PETROVICE U KARVINÉ

Na této zakázce došlo k opravě dvou staničních kolejí v žst. Petrovice u Karviné v délce 350 m a 366 m. Investor dodal užitý materiál, který jsme do Petrovic navezli z určených lokalit. Koleje byly vytrženy, zřízen byl železniční spodek z vrstvy štěrkodrti a pokládky geotextilie. Kolej byla položena v ose, došlo ke svaření koleje a zřízení BK, GPK byla zřízena metodou APK. Zároveň proběhla oprava zabezpečovacího zařízení. Na všechny práce jsme měli pouhých 15 dnů nepřetržité výluky.

OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Předmětem stavby byly stavební úpravy výpravní budovy v železniční stanici Valašské Meziříčí. Práce, které byly provedeny v interiéru, zahrnovaly rekonstrukci vestibulu, modernizaci čekárny (nová podlaha, výmalba), celkovou rekonstrukci zasedací místnosti a zbudování nového WC pro zaměstnance.

Větší část prací probíhala vně budovy. Rekonstrukce ploché střechy spočívala v demolici horních vrstev původní střechy a následného vyrovnání a vyspádování konstrukčních vrstev. Byla položena tepelná izolace a nová střešní krytina. Na závěr byly kompletně vyměněny klempířské prvky atiky a instalován nový hromosvod a vyhřívání svodů.

K dalším provedeným pracím patřila výměna plastových oken, včetně nových parapetů a dveří. Byla opravena vnější fasáda budovy a celá rekonstruovaná část byla opatřena novým nátěrovým systémem. Mimo jiné byl částečně zmodernizován orientační systém pro cestující. V neposlední řadě proběhla rekonstrukce rozvodů elektroinstalace slaboproudu i silnoproudu.

Ing. Břetislava Vyhlídalová
Ing. Martin Dokoupil
TOMI – REMONT a. s.