Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou

Pohled na stanici ŽST Lhotka n. Bečvou Pohled na stanici ŽST Lhotka n. Bečvou

Cílem stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“ byla rekonstrukce více než deseti kilometrů železniční trati, jež prochází krajem Zlínským a Olomouckým a nachází se na trati č. 280 Horní Lideč státní hranice – Hranice na Moravě. V rámci stavby došlo k rekonstrukci železničního spodku a svršku, včetně odvodňovacích zařízení v celém rozsahu. Rekonstrukcí prošly zároveň mosty, propustky, přejezdy, podchody a také nástupiště v ŽST Lhotka nad Bečvou. Rekonstrukce se dále týkala trakčního vedení a ukolejnění, sdělovacích, zabezpečovacích a silnoproudých zařízení a rozvodů včetně osvětlení. Stavba byla zahájena dne 1. 6. 2019 a ukončena dne 30. 4. 2021.

Zhotovitelem stavby byla „Společnost Hustopeče“ zastoupená vedoucím účastníkem STRABAG Rail a. s. a společníkem Elektrizace železnic Praha a. s. Investorem stavby pak byla Správa železnic, Stavební správa východ, a generálním projektantem společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

Celková délka stavby je 10,10 km a délka kolejových úprav byla 8,276 km. Z technologického hlediska stavba začíná výměnou stávající kabelizace k úsekovým odpojovačům na trakčních stožárech 43, 44 v km 14,895. Kolejově stavba začíná směrovou a výškovou úpravou na kolejových spojkách v Hustopečích nad Bečvou na zhlaví Valašské Meziříčí v km 15,962. Konec stavby je z hlediska profese zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v ŽST Valašské Meziříčí v km 24,995. Kolejově stavba končí úpravou vjezdového oblouku do stanice Valašské Meziříčí, před silničním přejezdem P8052 v km 24,238.

Důvodem této rekonstrukce byla modernizace stávajícího zařízení a infrastruktury, které již nevyhovovaly nárokům moderní železniční dopravy. Zároveň došlo k navýšení rychlosti na části dvoukolejné železniční trati č. 280 z 80 km/h na 140 km/h (po zavedení ECTS až 160 km/h).

Stavba byla rozdělena na čtyři stavební postupy, které vyplývají z náročnosti celé stavby.

ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

Práce na železničním svršku byla rozdělena na tři stavební objekty: SO 02-17-01 t. ú. Hustopeče n. Bečvou – Lhotka n. Bečvou, SO 03-17-01 ŽST Lhotka nad Bečvou a SO 04-17-01 t. ú. Lhotka n. Bečvou – Valašské Meziříčí + SO 05-17-01 výstroj trati na celém úseku. Celkově tak došlo na tomto úseku k rekonstrukci 19,2 km kolejí na betonových pražcích, obnově 23 ks výhybek, zřízení kolejového lože o objemu 54 075 m3 a broušení kolejnic v délce 20,75 km.

SO 02-17-01
Stávající železniční svršek byl v obou kolejích tvaru S49 na betonových pražcích SB6 s rozdělením „e“. Upevnění kolejnic bylo tuhé na žebrových podkladnicích. Nově se zřídil kolejový rošt z kolejnic 60 E2 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním – B91. Koleje jsou svařeny do bezstykové koleje. Rekonstruovaný úsek železničního svršku začíná v koleji č. 1 v km 16,000 a končí v km 20,421. V koleji č. 2 začala rekonstrukce žel. svršku v km 16,040 a končí v km 20,421. Předmětem tohoto stavebního objektu je úprava směrového vedení kolejí za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků. Konstrukce žel. svršku je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu 22,5 t pro třídu zatížitelnosti D4.

SO 03-17-01
Tento stavební objekt se nachází ve stanici Lhotka nad Bečvou. Předmětem tohoto objektu byly rekonstrukce hlavních kolejí (1, 2) a kolejí předjízdných (3, 4) v celé délce – km 20,421 až 21,877, vztaženo ke koleji č. 1, rekonstrukce obou kolejových zhlaví včetně přípojů do navazujících dopravních a manipulačních kolejí (6, 8, 10, 5, 7, 4a,14). Na meziříčském zhlaví byla dvojitá kolejová spojka nahrazena kolejovými spojkami JKS 1-2 a JKS 3-5, stávající křižovatkové výhybky č. 11 a 13 byly odstraněny, konstrukce obou zhlaví byla navržena s jednoduchými výhybkami. Nově byla vložena křižovatková výhybka č. 11 pro zaústění vleček DEZA a ČD. Koleje č. 5 a 7 jsou řešeny jako kusé manipulační se zapojením do meziříčského zhlaví. Kolej č. 5 je ukončena zarážedlem v km 20,957, kolej č. 7 v km 21,204. Obě rekonstruovaná zhlaví mohou být pojížděna rychlostí 50 km/h do předjízdných a ostatních dopravních kolejí, v manipulačních kolejích je rychlost 40 – 50 km/h.

Ve staničních kolejích č. 1 a 2 je kolejový rošt tvořen kolejnicemi 60 E2 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Ostatní rekonstruované staniční koleje jsou tvořeny kolejnicemi 49 E1 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Koleje jsou svařeny do bezstykové koleje.

Nově vložené výhybky v hlavních kolejích č. 1 a 2 jsou tvaru 60 E2 na betonových pražcích, v ostatních dopravních kolejích pak tv. 49 E1 2. generace na betonových pražcích. Koleje i výhybky jsou svařeny do bezstykové koleje. Ve stávajících kolejích č. 8, 10, 5, 7, 4a jsou kolejnice tvaru T na betonových pražcích.

Konstrukce žel. svršku je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu 22,5 t pro třídu zatížitelnosti D4.

SO 04-17-01
Kromě rekonstrukce koleje došlo i ke směrové a výškové úpravě stávajících kolejí. Tento stavební objekt navazuje na úsek SO 03-17-01 a je definován staničením v koleji č. 1 od KV2 v km 21,810 do km 24,231, v koleji č. 2 od ZV1 v km 21,877 do km 24,239. Vlastní rekonstrukce proběhla v koleji č. 1 v km 21,877 až 24,043 a v koleji č. 2 od km 21,877 do km 24,046. Kolejový rošt je tvořen kolejnicemi 60 E2 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Koleje jsou svařeny do bezstykové koleje. Konstrukce železničního svršku je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu 22,5t pro třídu zatížitelnosti D4.

ŽELEZNIČNÍ SPODEK

I zde došlo ke stejnému rozdělení stavebních objektů, jako v případě železničního svršku, jedná se tak o objekty: SO 02-16-01 t. ú. Hustopeče n. Bečvou – Lhotka n. Bečvou, SO 03-16-01 ŽST Lhotka nad Bečvou a SO 04-16-01 t. ú. Lhotka n. Bečvou – Valašské Meziříčí.

V rámci těchto objektů došlo k odtěžení zeminy do potřebné výšky, zřízení železničního spodku, zřízení odvodnění, přístupových cest a dalších prací. Práce na železničním spodku kopírují staničení prací na železničním svršku. Zemní pláň byla navržena v oboustranném sklonu 5 %, směrem k odvodňovacímu zařízení. Nová konstrukce pražcového podloží byla navržena jako typ 2 – zahrnující konstrukční vrstvu ze štěrkodrti frakce 0/32 tl. 250 mm uloženou na přehutněné zemní pláni nebo typ 3 – s využitím konstrukční vrstvy ze štěrkodrti frakce 0/32 tl. 300 mm vyztužené geomříží a uložené na přehutněné zemní pláni nebo typ 6 – zahrnující konstrukční vrstvu ze štěrkodrti frakce 0/32 tl. 300 mm uloženou na zlepšené zemní pláni tl. 420 mm. Tyto konstrukční vrstvy byly navrženy na základě geotechnických průzkumů.

NÁSTUPIŠTĚ A PODCHOD V ŽST LHOTKA NAD BEČVOU

V rámci stavby prošlo rekonstrukcí také stávající ostrovní nástupiště s podchodem. Jedná se o dva samostatné stavební objekty: SO 03-16- 02 ŽST Lhotka nad Bečvou, nástupiště a SO 03-19-01 ŽST Lhotka nad Bečvou, železniční most v km 20,815 – podchod.

Jedná se o nové mimoúrovňové nástupiště ostrovního typu mezi kolejemi č. 1 a 2. Nástupištní hrana je umístěna ve vzdálenosti 1 670 mm od osy přilehlých kolejí a její výška je 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště je tvořeno za pomoci nástupištních bloků H130. Délka nástupiště o šířce 6,66 m zůstala zachována v délce 140 m. Příčný sklon nástupiště je střechovitý 2 %, ale není umístěn v ose nástupiště z důvodu rozdílné výšky kolejí č. 1 a 2.

Stávající podchod převáděl cestující pod staničními kolejemi č. 1, 3, 5, 7 a zajišťoval tak mimoúrovňový přístup cestujícím (nikoliv imobilním) na ostrovní nástupiště. Stávající podchod o délce 28 m pocházel z roku 1965 a byl v nevyhovujícím stavu, a to zejména z důvodu nefunkčního odvodňovacího systému a odhaleným izolacím. Nově zřízený podchod splňuje požadavky na interoperabilitu a zabezpečuje mimoúrovňový přístup z prostoru před výpravní budovou na nové ostrovní nástupiště. Nový podchod je tvořen železobetonovým uzavřeným rámem, jehož tubus má světlou šířku 3,0 m a světlou výšku 2,8 m. Délka tubusu je 12,65 m a prochází pod kolejemi č. 1, 3.

MOSTY, PROPUSTKY A NÁVĚSTNÍ LÁVKY

Součástí stavby byly demolice a výstavba tří železničních mostů a jednoho silničního nadjezdu. Nově byl zřízen železniční most, který bude v budoucnu sloužit jako podjezd pro cyklostezku a došlo také k rekonstrukci jednoho stávajícího železničního mostu. Z důvodu nízké podjezdní výšky silničního nadjezdu na trati došlo k jeho demolici a výstavbě nového silničního mostu. V rámci stavby bylo zdemolováno a nově vystavěno 10 propustků a 8 jich bylo zrušeno bez náhrady. Dále byly v ŽST Lhotka nad Bečvou zřízeny dvě návěstní lávky.

Železniční most v km 16,313 nad bezejmenným vodním tokem byl původně postaven již v roce 1932 jako jednokolejný. V roce 1936 byl most rozšířen a nově koncipován jako dvoukolejný, v následujících letech na něm již nebyly prováděny žádné další úpravy. Beton spodní stavby byl popraskaný a rozrušený až do hloubky 140 mm, opěrami prosakovala voda a vystupovaly výluhy pojiva. Beton nosné konstrukce byl místy vydrolený až do hloubky 60 mm. Jelikož stávající stav byl značně nevyhovující, tak došlo k demolici stávajícího mostu a výstavbě nového. Nový železniční most sestává z železobetonového rámu s rovnoběžnými zavěšenými křídly s rozpětím mostu 3,30 m a šířkou mostu 10,88 m. Výška mostu nad dnem je 3,14 m (8,84 m nad bermou) a volná výška pod mostem je 1,99 m (nad dnem). Zároveň byla provedena výšková úprava koryta vodního toku pod mostem.

Železniční most v km 17,577 překonávající potok Mřenku pochází z roku 1936. Vzhledem k jeho špatnému technickému stavu (nízká pevnost betonu v tlaku ve spodní stavbě, beton byl nehomogenní a značně pórovitý, rekonstrukce nebyla doporučena) byla navržena jeho demolice. Nově zřízená konstrukce je železobetonový polorám založený plošně s rovnoběžnými zavěšenými křídly. Rozpětí mostu je 7,15 m, výška mostu 3,397 m, šířka 11,00 m a délka 14,80 m. Součástí nového mostu je protihluková stěna umístěna na levé římse u koleje č. 2. V místě římsy má protihluková stěna průhlednou výplň a je vysoká 1,5 m nad temenem kolejnice.

Nově byl zřízen také železniční most v km 19,406. Tento most byl vystavěn na základě požadavku obce Lešná, která zde plánuje vést cyklostezku mezi obcemi Lešná – Choryně a bude tak sloužit jako podjezd pod tratí. Konstrukce podjezdu je tvořena uzavřeným monolitickým železobetonovým rámem. Kolmá světlost je 2,5 m, délka přemostění 2,5 m a šířka mostu 10,82 m.

Železniční most v km 21,847 překonává Jasenický potok a pochází z roku 1964. Jelikož původní řešení bylo bez výhybky na mostě a bylo nutné most rozšířit na vyhovující prostorovou průchodnost, muselo dojít k jeho demolici. Nový most je z železobetonového polorámu založeného na velkoprůměrových pilotách, kde je dilatační spára mezi kolejemi nahrazena pracovní spárou. Osová vzdálenost kolejí se v tomto úseku trati rozšiřuje z 4,0 m na 4,75 m a je zde přidána nová kolejová spojka (rovněž je na mostě část výhybky). Rozpětí mostu je nově 8,80 m, šířka 11,57 m a výška mostu 3,92 m (nad dnem). Součástí obou říms jsou náběhy pro ukotvení dvou stožárů trakčního vedení.

Železniční most v km 23,037 překonávající Černý potok byl opravován již v roce 2007, kdy byl rozšířen a sanován. V rámci této stavby tak byla realizována hydroizolace včetně příčné drenáže a jejího vyústění, dále přechodové zídky za římsami a sanace pohledových betonových ploch.

Silniční nadjezd v km 17,302 byl postaven v roce 1940, jednalo se o železobetonový monolitický rámový most o 3 polích s délkou přemostění 30,4 m. Jelikož měl stávající most nedostatečnou podjezdní výšku, pro trolejové vedení, byl tento most zdemolován a nahrazen mostem novým, který vyhovuje požadavkům na průjezdní profil. Tento most je jednopolový o délce přemostění 25,0 m, čímž došlo k navýšení nivelety silnice o přibližně 1 m. Nosná konstrukce mostu je ocelová, trámová prostá se dvěma plnostěnnými hlavními nosníky s dolní mostovkou. Průběh horního pásu hlavního nosníku je parabolický. Rozpětí mostu je 26 m, šířka mostu 8,2 m a volná výška otvoru 6,34 m. Vozovka na mostě je dvoupruhová s šířkou vozovky 6,0 m a je bez chodníku.

TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V rámci trakce došlo k zavěšení 29 km trolejového vedení a zřízení 350 ks trakčních podpěr z 3 000 m3 betonu. Položeno bylo celkem 61 km silnoproudých kabelů, zřízena nová rozvodna NN a 6 kV. Postaveno bylo zároveň 10 osvětlovacích věží.

V rámci realizace zabezpečovacích zařízení bylo zřízeno elektronické staniční a traťové zabezpečovací zařízení. Byla upravena stávající reléová staniční zabezpečovací zařízení a připraveno dálkové zabezpečovací zařízení. V rámci celé stavby bylo instalováno 53 ks návěstidel a 16 ks počítačů náprav. Dále došlo k instalaci 4 ks pohonů závorových břeven na přejezdy a byly zde umístěny 4 ks výkolejek. Byly nataženy traťové, metalické a optické kabely v desítkách kilometrů.

POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY, PROTIHLUKOVÉ STĚNY A OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

V rámci stavby došlo ke stavebním úpravám na výpravní budově v ŽST Lhotka nad Bečvou, úpravě oplocení, zpevněných ploch a chodníků. Dále došlo k výstavbě 1 364 m protihlukových stěn, z toho 1 105 m v ŽST Lhotka nad Bečvou. Součástí podchodu je nové zastřešení a zřízení zastávkového přístřešku na nástupišti. Rekonstrukcí prošly dva přejezdy, na nichž byly použity celopryžové panely a instalována nová přejezdová zabezpečovací zařízení. Navíc došlo k rekonstrukci nebo novému vybudování 4 ks zasakovacích objektů pro dešťové vody, položení 595 m PVC kanalizace a 142 m vodovodního potrubí.

Ing. Zbyněk Hoferek
ředitel stavby
STRABAG Rail a. s.