Modernizace dálnice D1 pod taktovkou Metrostav Infrastructure a. s.

Pokládka cementobetonového krytu – dálnice D1 úsek 06 Pokládka cementobetonového krytu – dálnice D1 úsek 06

Modernizace dálnice D1 probíhá již několik let a Metrostav Infrastructure a.s. se na ní podílí celkově pěti úseky. Dva z nich byly dokončeny v minulých letech a další tři jsou v realizaci. Letos byla zahájena také modernizace posledního úseku mezi exity 168 Devět křížů a 178 Ostrovačice. V těchto místech byl původní cementobetonový kryt nejvíce poškozen a pro společnost to byla velká výzva.

V roce 2016 uvedla společnost Metrostav Infrastructure a. s. do provozu svůj první modernizovaný úsek 03 mezi exity 29 Hvězdonice a 34 Ostředek. V následujícím roce byl zprovozněn i druhý úsek 06, nacházející se mezi exity 49 Psáře a 56 Soutice. V současné době jsou realizovány úseky 16 (EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín), 19 (EXIT 141 Velké Meziříčí východ – EXIT 146 Velké Meziříčí západ) a v neposlední řadě již zmíněný, letos zahájený úsek 23 (EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice). Celková délka úseků, na kterých se Metrostav Infrastructure a. s. podílí, představuje více než čtvrtinu z celkových 161 km dálnice mezi středočeskými Mirošovicemi a Kývalkou východně od Brna.

Zhotovitelem stavby na úseku 16 je sdružení s názvem „Společnost D1 modernizace – úsek 16“, složená z firem Strabag a. s. (správce společnosti, podíl na stavbě 34 %), Eurovia a. s. (společník, 33 %) a Metrostav Infrastructure a. s. (společník, 33 %). Metrostav Infrastructure a. s. má v dikci kompletní práce v km 119,3 – 124,35. Stavba byla zahájena 1. dubna 2019 a v loňském roce byly nejprve provedeny nezbytné opravy vozovky před stavbou, vybudovalo se provizorní rozšíření levého jízdního pásu dálnice, modernizoval se střední dělicí pás, proběhla rovněž demolice starého nadjezdu (mostu převádějícího přes D1 krajskou silnici) v km 120,2 a následně byl postaven a zprovozněn nový nadjezd ve stejném místě. V letošním roce proběhlo zahájení stavebních prací v březnu a ukončení 6. září. Po tuto dobu probíhala modernizace pravého jízdního pásu, včetně dálničních mostů a nájezdových a sjezdových větví mimoúrovňových křižovatek (exitů), a oprava odpočívky Jamenský potok v km 121,8. Pro rok 2021 je zde plánováno zahájení stavebních prací na duben a bude se provádět modernizace levého jízdního pásu, včetně dálničních mostů a nájezdových a sjezdových větví mimoúrovňových křižovatek (exitů). Proběhnou i dokončovací práce ve středním dělicím pásu. Zprovoznění je předpokládáno na podzim 2021. V tomto úseku dálnice D1 pak již nebudou žádná další dlouhodobá dopravní opatření.

Úsek 19 má pod taktovkou pouze Metrostav Infrastructure a. s., stavební práce byly v letošním roce zahájeny 7. března a uvedení do provozu celého úseku se předpokládá na podzim 2020. V roce 2019 zde proběhly nejdříve nezbytné opravy vozovky před stavbou, poté došlo k provizornímu rozšíření části pravého a části levého jízdního pásu dálnice. Následovalo rozšíření nosné konstrukce a vozovky pravého mostu Vysočina za úplné uzavírky trvající neuvěřitelně krátkých 70 dnů, dále modernizace středního dělicího pásu, modernizace části pravého a části levého jízdního pásu dálnice, včetně nájezdových a sjezdových mimoúrovňových křižovatek (exitů) a demolice starého nadjezdu (mostu převádějící přes D1 místní komunikaci) v km 145,5. Následně pak stavba a zprovoznění nového nadjezdu ve stejném místě. V letošním roce se provedla modernizace zbývajících částí pravého a levého jízdního pásu dálnice, včetně nájezdových a sjezdových větví mimoúrovňových křižovatek (exitů) a rozšíření nosné konstrukce a vozovky levého mostu Vysočina. Současně byly zahájeny práce na provedení protikorozní ochrany vnější části nosné konstrukce levého mostu Vysočina. V roce 2021 zbývá již jen provést protikorozní ochranu nosné konstruk- ce pravého mostu Vysočina a poslední dokončovací práce. Tyto práce však budou prováděny bez dlouhodobého omezení dopravy na dálnici.

Benjamínkem celé modernizace je již několikrát zmíněný úsek 23, který se nachází mezi exity 168 Devět křížů – 178 Ostrovačice. Práce na tomto úseku začaly v březnu letošního roku a předpokládané zprovoznění je plánováno na podzim roku 2021. Start nebyl vůbec jednoduchý, zejména s příchodem pandemie koronaviru. Pro společnost Metrostav Infrastructure a. s. to byla další výzva, které musela během jarních měsíců čelit. Na stavbách všeobecně docházelo k úbytku pracovních sil ze zahraničí a musely se dodržovat přísná hygienická opatření. Celkově se díky náročné situaci zpomalilo zaběhnuté tempo a firma se snažila ze všech sil co nejvíce zmírnit dopad do plánovaných termínů. Před samotnou stavbou zde byly nejprve provedeny provizorní opravy v pravém jízdním pásu ve směru na Brno. Následovalo provizorní rozšíření v levém jízdním pásu ve směru na Prahu o 0,75 m. Zmíněné provizorní rozšíření bylo realizováno především z důvodu možnosti vedení dopravy v levém jízdním pásu v režimu 2+2, kdy bude prováděna modernizace pravého jízdního pásu. Během dvou víkendů byla také zcela uzavřena dálnice D1 mezi kilometry 168 a 178, a to kvůli snášení celkem pěti stávajících nadjezdů a montáži mostního provizoria mezi obcemi Domašov a Javůrek. Ihned byly zahájeny práce na výstavbě nových opěr dálničních nadjezdů. Poté následovala modernizace středního dělícího pásu jeho odkopem, odstranila se stávající kanalizace, středové drenáže a kabelové vedení. Proběhla ukládka nové páteřní kanalizace, ukládka nových středových drenáží a realizace nových napájecích a sdělovacích kabelů ve středním dělícím pásu. Současně s těmito pracemi byly provedeny jak zemní, tak i betonářské práce na výstavbě středových pilířů nových dálničních nadjezdů. Po provedení středových pilířů a krajních opěr proběhla také montáž prefabrikovaných nosníků na třech dálničních nadjezdech. V úseku 23 jsou plánovány také 2 nadchody pro zvěř, a proto byla provedena i montáž středních dělících stojek. V letošním roce budou ještě provedeny výkopové práce na opěrách nadchodů pro zvěř, ovšem za lokálního omezení provozu. Dále budou probíhat práce mimo omezení na dálničním tělese jako např. realizace kanalizace u obce Ostrovačice, včetně odlučovače ropných látek a retenční nádrže. Letos na podzim byly uvedeny do provozu také dva dálniční nadjezdy D1-207 a D1-211 a za úplné noční uzavírky proběhla demontáž mostního provizoria. V příštím roce by měly být zahájeny práce na modernizaci úseku 23 v únoru a předpokládané zprovoznění je plánováno na podzim 2021. Během tohoto období bude provedena kompletní modernizace pravého a levého jízdního pásu, zrealizují se definitivní přejezdy ve středním dělícím pásu a proběhne také montáž nového zádržného systému.

Po modernizaci bude celý povrch dálnice pokrývat nový dvouvrstvý cementobetonový kryt tl. 270 mm. Pouze v místě mostu ev. č. D1-212 a větvě MÚK Devět křížů a Ostrovačice, bude nový povrch tvořen asfaltovým souvrstvím. Stavba konstrukčních vrstev vozovky pod novým cementobetonovým krytem je navržena typicky pro modernizaci D1, tj. SC 8/10 tl. 120 mm, RS ¾ tl. 120 mm a v místě rozšíření kraje vozovky dálnice ŠDa 0/32 tl. min. 250 mm. Zároveň budou během příštího roku dokončeny všechny nové dálniční nadjezdy a nadchody pro zvěř.

Mgr. Pavlína Mertl
Ing. Jiří Salava
Metrostav Infrastructure a. s.