Na stavbě brněnského městského okruhu se v úseku Tomkovo náměstí a Rokytova podílí OHLA ŽS

Vizualizace rampy Nová Dukelská – změna během výstavby. Zdroj: ŘSD ČR. Vizualizace rampy Nová Dukelská – změna během výstavby. Zdroj: ŘSD ČR.

Výstavba Velkého městského okruhu Brno je dlouhodobým projektem, který má vést k významnému odstranění dopravní zátěže z několika hlavních ulic jihomoravské metropole. V červnu loňského roku byla zahájena jeho další stavba v úseku Tomkovo náměstí a Rokytova. Zakázku za téměř 2,4 miliardy korun provádí sdružení firem, jehož členem je také společnost OHLA ŽS, která na okruhu úspěšně realizovala již některé z předchozích staveb.

DOPRAVNÍ DŮLEŽITOST OKRUHU A NÁROČNOST JEHO VÝSTAVBY

Velký městský okruh (VMO) Brno, jehož výstavba se připravuje již několik desítek let, je projektován a stavěn jako čtyřproudová rychlostní komunikace I. třídy s mimoúrovňovým křížením. Umožní nejrychlejší spojení vnějších i vnitřních městských částí a blízkého okolí tohoto druhého největšího města v Česku. Nadto je funkčně napojen na dálniční síť formou radiál na Prahu, Vídeň, Bratislavu, Ostravu a Svitavy.

Ze stavebního hlediska se jedná o velmi náročný projekt, který je rozdělen do několika samostatných staveb v jednotlivých úsecích, jež se nacházejí v různých fázích přípravy, stavební realizace či dokončeného díla. Společnost OHLA ŽS se výrazně podílí na výstavbě celého městského okruhu od samotného počátku jako dodavatel ať už kompletních úseků, nebo dílčích speciálních technologií nutných k realizaci díla. Za její účasti byl vůbec jako první uveden do provozu Husovický tunel v roce 1998, v roce 2005 to byla mimoúrovňová křižovatka Hlinky, v roce 2012 se jednalo o Dobrovského tunel a Svitavskou radiálu. Zaměstnanci OHLA ŽS se rovněž podílí na aktuálně probíhající stavbě VMO Žabovřeská, kde Divize Železnice provádí kompletní výstavbu nové tramvajové trati, a ve spolupráci s Divizí Technologie realizuje silnoproudé provozní a stavební objekty včetně trakčního vedení. Navíc dceřiná společnost TOMI – REMONT zde intenzívně pracuje na výstavbě pevné jízdní dráhy W-tram systému ve stavebně již dokončeném tramvajovém tunelu.

I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova

Aktuálně probíhající výstavba VMO Brno v úseku Tomkovo náměstí a Rokytova, kterou za společnost OHLA ŽS realizuje tým Oblasti Silnice Divize Morava, má výrazně zlepšit dopravní situaci v přetížených ulicích Svatoplukova a Rokytova spolu s křižovatkou ulic Provazníkova a Karlova. V rámci projektu, jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR a statutární město Brno a jehož realizace by měla trvat do konce roku 2024, dojde k vybudování čtyřproudové směrově rozdělené komunikace, která povede od začátku portálu husovického tunelu až po ulici Karlovu. Zde bude navazovat na stavbu VMO Rokytova, která se po své realizaci stane významným řešitelem obtížné průjezdnosti městskou částí Židenice, odkud doprava směřuje na sídliště Vinohrady a Líšeň.

Součástí úseku Tomkovo náměstí a Rokytova, jehož délka činí 1 249 m, je vybudování čtyř třípólových mostů, dvou mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny o celkové délce 2 355 metrů. Velké mostní objekty přes řeku Svitavu a Tomkovo náměstí budou napojeny na více než půlkilometrovou mostní estakádu přes maloměřické seřaďovací nádraží, která bude tvořena ze 40 polí a 37 pilířů. Hlavní křižovatka bude situována na Tomkově náměstí, které okruh překoná po jednom z nových mostů. Jeho realizace bude zahájena v první polovině roku 2023 po přemístění provozu na nově vybudovanou komunikaci Provazníkova, která bude odsunuta mimo hlavní trasu VMO.

Používané technologické postupy

Společnost OHLA ŽS využívá na této stavbě celou řadu technologických postupů. K dominantním patří pokládka asfaltových vrstev, směsí stmelených cementem či konstrukčních vrstev štěrkodrti za pomoci finišeru do požadovaného sklonu a rovinatosti. Dalším příkladem je budování násypů nových ramp ze směsi recyklovaných materiálů zemin a drcených betonů, které se budou zapírat do monolitických úhlových zdí, do nichž budou zakotveny protihlukové stěny. Důvodem je šetrnost k životnímu prostředí.

Vlastní průběh stavebních prací

Na začátku stavby probíhala převážně příprava území, která zahrnovala odstraňování původních konstrukčních vrstev vozovek, chodníků a křovin. Byly prováděny demoliční práce budov a části mostu vedoucího přes řeku Svitavu pro uvolnění staveništního prostoru k výstavbě mostu nového. V současné době je provoz veden přes mostní provizorium a přes část stávajícího mostu pouze s rychlostním omezením kvůli hlučnosti ve vztahu k přilehlým nemovitostem a jejich obyvatelům.

V průběhu stavby již došlo k několika změnám v projektu. Jednou z nich je výstavba monolitické opěrné úhlové zdi, při níž musela být navržená realizace poupravena z důvodu nevyhovujících výsledků dodatečných geologických průzkumů. Dosavadní největší výzvou bylo vybudování kanalizací včetně přípojek nemovitostí a založení vodovodních potrubí na ulici Dukelská za úplné výluky tramvajové dopravy včetně rozebrání a obnovení kolejiště v krátkém časovém horizontu.

V záboru stavby dochází rovněž k výstavbě nových tras všech inženýrských sítí. Při těchto pracích není možné omezit zásobování pitnou vodou a odvodnění odpadních či dešťových vod nebo napájení dopravní infrastruktury. Bylo proto vytvořeno více než 200 m provizorních obtoků, přeložek a tras kabelů kvůli křížení se stávajícími sítěmi, což umožnilo vybudování velkoprůměrových vodovodů, které již vedou lávkou přes Svitavu a monolitickým podchodem pod budoucí rampou Nová Dukelská – VMO.

Během výstavby vznikl požadavek investora k zapracování změny tvaru a rozsahu této nájezdové rampy na velký městský okruh. Její nové projektové řešení je již zhotovené a k zahájení realizace dojde v nejbližší době. Termín dokončení rampy Nová Dukelská zásadně ovlivňuje organizaci výstavby. Pro další postup prací je nutné na ní převést provoz, který již bude pokračovat přes novou část zbudovaného mostu přes Svitavu. Současně s tím bude možné provést demolici zbývající části stávajícího mostu a zahájit realizace mostů přes Tomkovo náměstí.

Aktuálně jsou dokončovány práce na kanalizaci v ulici Provazníkova a probíhá příprava na realizaci základů další opěrné zdi. Celkem je naplánována výstavba osmi zdí, přičemž dvě jsou již téměř dokončeny od ulice Dolnopolní až po ulici Karlovu.

Stavební práce doposud probíhají v souladu s naplánovaným harmonogramem. Investorem požadovaná změna rampy Nová Dukelská bude mít mírný dopad do celkového termínu dokončení díla. Realizace hlavní trasy VMO a pokládky konstrukčních vrstev komunikací z Husovického tunelu přes mostní estakádu až na ulici Rokytovu včetně rekonstrukce silnice, tramvajového kolejiště a chodníků na Tomkově náměstí jsou plánovány na rok 2024.

ZÁVĚR

Realizace Velkého městského okruhu Brno v úseku Tomkovo náměstí a Rokytova je dalším významným milníkem pro jeho kompletní dostavbu a vytvoření nejdůležitějšího prvku silniční části dopravního systému města. Společnost OHLA ŽS je hrdá, že se může na této obrovské a velmi přínosné stavbě podílet a zapsat se tak navždy do historie jako její zásadní zhotovitel.

Jiří Petrla
vedoucí projektu
Divize Morava, Oblast Silnice
OHLA ŽS, a. s.