„Nejsme vědci v bílých pláštích, většinu práce děláme v terénu,“

Jiří Prokop Jiří Prokop

říká v rozhovoru pro Silnice železnice Jiří Prokop, jednatel společnosti SQZ, s. r. o., která se zaměřuje na aplikovaný výzkum a technologie v oblasti stavebních materiálů. „Jsme jedna z největších laboratoří na trhu a v současné době zaměstnáváme více než 100 pracovníků. Máme stabilní pokrytí ve všech regionech České republiky, pracujeme na Slovensku a přijímáme zahraniční zakázky našich klientů. Za více než 20 let působnosti na trhu spolupracujeme s velkou částí klientely ve stavebnictví.“

Dlouhodobý nedostatek materiálů všeho druhu vede logicky ke snahám o recyklace a využití odpadů na inženýrských stavbách, jak je v tomhle směru Česko daleko a co vše dokážete nabídnout jako akreditovaná laboratoř?
Běžně se v České republice užívá stavební demoliční odpad anebo se provádí recyklace na místě. Pozitivním přínosem je skutečnost, že lze využít původního již dříve zabudovaného materiálu. Nicméně z pohledu dlouhodobého chování R materiálu v konstrukci není mnoho zkušeností i z hlediska ekonomických celkových nákladů a dopadů na životní prostředí. Otázkou také zůstává, jak se budou tyto materiály chovat při jejich vícenásobném užívání.

Zaměříme-li se na sféru zkoušení, testování recyklovaného materiálu, nabízíme služby akreditovaného zkoušení a návrhu receptury směsi, dále také posuzujeme vhodnost použití materiálu v konstrukci dle zadání projektové dokumentace nebo objednavatele. V praxi se ověřují konkrétní zkoušené vlastnosti recyklovaných materiálů, které musí odpovídat vlastnostem materiálů přírodních.

Laboratoř může být vnímána jako „skupina lidí, co koukají pod mikroskop“, ale máte přesah i do terénu a můžete pomoci přímo na stavbách?
Často si nás nejen laická veřejnost plete s laboratoří „s bílými plášti“. Činnost laboratoří v terénu představuje cca 80 % z celkového objemu prací. Na stavbách i v laboratořích pracujeme s několikanásobně objemnějšími a těžšími vzorky, přesto provedení zkoušek musí být provedeno precizně a do detailu. Podle umístění zkoušek lze naši činnost rozdělit následovně. Laboratoře: průkazní zkoušky materiálů, návrh směsí/receptur, kontrolní zkoušky na vzorcích odebraných na stavbách. Kamenolomy, obalovny a betonárny: kontrola výroby směsí a vstupních materiálů. Stavby – řekněme terénní zkoušky: odběry a kontrola materiálů, diagnostika vozovek a betonových konstrukcí, nedestruktivní zkoušky, měření fyzikálních veličin životního prostředí, kamerové zkoušky kanalizací, běžné prohlídky mostů a mostních konstrukcí aj.

Na stavbách zajišťujeme také konzultační a poradenskou činnost specialistů v souvislosti s řízením kontroly kvality staveb zejména betonových konstrukcí a asfaltových konstrukcí vozovek.

Jak často se liší jednotlivé „várky“ betonu či živičných směsí? Je těžké uhlídat standardní kvalitu?
Požadované parametry betonových a asfaltových směsí jsou prověřovány průběžně od výroby směsí, před samotným zabudováním do konstrukce a také z odebraných vzorků z již hotové konstrukce, a to v požadovaných četnostech. Konkrétní vlastnosti lze sledovat také pomocí nedestruktivních měření. Nicméně existuje celá řada faktorů, ovlivňujících parametry směsí a působících třeba i komplexně před samotnou pokládkou, nebo pak také po zabudování směsí do konstrukce. Pokud dojde k výraznějšímu rozptýlení výsledků požadovaných parametrů směsí, je potřeba provést jejich podrobnější sledování a co možná nejdříve hledat řešení k jejich odstranění.

Našim úkolem je provedení akreditovaných zkoušek a předání výsledků měřených parametrů pro další rozhodování. Případné změny pak hodnotí technolog, kvalitář stavby, nebo stavební dozor a navrhuje řešení.

Jsou některé směsi trendem jako býval svého času tichý asfalt?
Z hlediska hlučnosti lze zmínit například úpravu povrchu cementobetonového krytu s obnaženým kamenivem, tzv. kartáčovaný, vymývaný beton, která má dobré akustické a protismykové vlastnosti. V oblasti hlučnosti povrchů vozovek se provádí dlouhodobé sledování a hodnocení vybraných úseků pozemních komunikací pomocí metody CPX.

Naše laboratoře se snaží přizpůsobit novým trendům a v této oblasti nabízíme měření hluku z dopravy a jiných zdrojů v okolí pozemních komunikací v obcích (tvorba akustických studií modelováním hluku, sledování účinnosti některých technických opatření vedoucích ke snižování dopravního hluku v okolí staveb). Ověřujeme, zda jsou splněny hygienické limity hlukové zátěže v nejbližší obytné zástavbě.

Jak úzká je spolupráce soukromého stavebního sektoru a univerzit v oblasti materiálů a podílíte se na výzkumných projektech?
Ve spolupráci s partnery se podílíme na zakázkách generovaných z výzkumných projektů v rámci služeb. Oslovují nás především zhotovitelé, univerzity, nebo výzkumné instituce.

Mezi některé významnější zakázky patří např. podrobné testování vzorků v problematice nárůstu pevnosti v tlaku betonu v čase, zkoušení a návrh receptury vysokopevnostního betonu UHPC, návrhy receptur vysokopevnostních předepnutých betonů pro silniční betonová svodidla New Jersey, zkoušení a návrh směsí s recyklovaným kamenivem do cementobetonových krytů vozovek, testování dílčích úloh v oblasti ověřování aplikací nedestruktivních měření.

Jak dokážete pomoci investorům či projektantům ve fázi přípravy staveb?
Pro projektanty se podílíme na přípravě návrhu a posouzení konstrukcí/vozovky v rámci diagnostických a průzkumných prací v oblasti vozovek, letištních ploch, hal a zemních těles. Dílčí činností je také průzkum železobetonových konstrukcí, např. také doplnění informací o poloze hlavní a předpínací výztuže dílčích konstrukčních prvcích. Dle zadání připravujeme hlukové studie v okolí pozemních komunikací.

Jak vnímáte debatu kolem praskání betonových desek na dálnicích?
Debata probíhá nejen mezi odbornou veřejností, ale částečně i v médiích. Obecně se popraskání desek projevuje u staré generace cementobetonových krytů bez kluzných trnů a kotev. Jedná se o starší úseky před rekonstrukcí, u kterých dochází k závažnějším poruchám u nás i v zahraničí. Bohužel v nedávné době došlo také k vystřelení desek lokálně u jednoho z úseků z důvodů extrémních teplotních deformací (poruchy vznikají většinou v místě lokálních oslabení) a je otázkou, jestli se tomu dalo zabránit.

Ze zkušeností víme, že příčinami poruch bývá většinou souhra několika faktorů, které se v jejich kombinaci působení dříve či později projeví. Můžeme také hovořit o mnoha odborných úhlech pohledu a názorů na věc. Je zcela jednoznačné, že se na některých novějších úsecích projevily méně závažné lokální poruchy po jednoročním/dvouletém jejich používání a pokud se tyto vady co nejdříve neodstraní, dojde po čase působením vnějších vlivů na konstrukci k jejich zhoršení stavu – degradaci povrchu vozovky, nebo k závažnějším poruchám, vedoucím ke změnám v životním cyklu vozovky a předčasnému plánování návrhu údržby a oprav vozovky.

Existují směsi, které jsou odolné vůči extrémnímu počasí a dávají ekonomický smysl?
Ano, návrh možnosti využití nových/specifických směsí řeší technolog stavby anebo je použití speciální směsi obsaženo již v zadání investora. Ekonomická řešení vyplývají z možností využití zdrojů/materiálů v blízkosti staveb.

Jste součástí Skupiny Metrostav, jakou část byznysu vám tvoří podpora skupiny a pracujete i pro další klienty?
Spolupracujeme v rámci zakázek s dceřinými společnostmi Skupiny Metrostav, což je zhruba polovina našeho obratu. Soutěžíme a získáváme zakázky i od jiných subjektů za tržní ceny. Nabízíme služby ve stavebnictví – dopravní infrastruktura, pozemní a podzemní inženýrské stavby. Dílčí spolupráce probíhá také s univerzitami a výzkumnými institucemi v oblasti služeb.

Máte volné personální a zkušební/technologické kapacity pro další byznys?
Snažíme se rozšiřovat sortiment nabízených zkoušek a přizpůsobujeme se požadavkům objednatele u specifických zkoušení, anebo změnám u zkoušek dle aktualizací norem a předpisů. Pravidelně investujeme do nových destruktivních i nedestruktivních zařízení. Volné i nové kapacity většinou vyplývají z aktuální poptávky služeb. Dlouhodobě také podporujeme odbornou kvalifikaci našich zaměstnanců.

Kolik lidí aktuálně zaměstnáváte a jaké máte regionální pokrytí v rámci ČR?
Jsme jedna z největších laboratoří na trhu a v současné době zaměstnáváme více než 100 pracovníků. Stabilně zajišťujeme zakázky z našich poboček/laboratoří a individuálně v regionech hledáme nové zaměstnance, nebo krátkodobě vysíláme zaměstnance k větším stavbám. Máme stabilní pokrytí také na Slovensku a přijímáme zahraniční zakázky našich klientů. Za více než 20 let působnosti na trhu spolupracujeme
s velkou částí klientely ve stavebnictví.


PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SQZ, s. r. o.
Jsme společností zabývající se kvalifikovaným prováděním laboratorních prací i zkoušením na stavbě v oblastech zejména dopravního a inženýrského stavitelství. Laboratoře jsou vybaveny moderní přístrojovou, lisovou, vrtnou a měřičskou technikou. Pracují v nich odborníci s mnohaletou praxí a zkušenostmi z velkých staveb doma i v zahraničí. Působíme na trhu více než 20 let a aktivně se zapojujeme do činností některých sdružení a asociací v oblasti výstavby silnic a jejich zkoušení.