Stav mostů v České republice

Ocelový příhradový most v Roudnici nad Labem na silnici II. třídy z roku 1910. Ocelový příhradový most v Roudnici nad Labem na silnici II. třídy z roku 1910.

Mosty jsou součástí železniční nebo silniční cesty. Bez dopravy by nemohla společnost fungovat. Dopravní cesta musí být bezpečná a spolehlivá. To platí zvláště pro mosty. V médiích se v různé intenzitě objevují zprávy o špatném stavu nějakého konkrétního mostu, jak je ohrožena bezpečnost provozu na mostě nebo pod ním. Veřejnost si proto klade následující otázky:

1. Jaký je stav mostů v ČR?

2. Jaké jsou důvody současného neuspokojivého stavu?

3. Existuje řešení na zlepšení současného stavu?

Na tyto otázky se příspěvek snaží dát odpovědi.

1. Vlastníci mostů 

Železniční mosty vlastní stát zastoupený Správou železnic, státní organizací. Mosty na dálnicích a silnicích I. třídy jsou ve vlastnictví státu, správu vykonává Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Mosty na silnicích II. a III. třídy jsou ve vlastnictví krajů, správu vykonávají příslušné Krajské správy a údržby silnic. Mosty na místních komunikacích jsou ve vlastnictví měst a obcí, které si zajišťují správu samy nebo prostřednictvím technických správ komunikací v daném městě.

2. Počty a stav mostů:

V železniční síti je evidováno 6 728 mostů. Stav železničních mostů je klasifikován stupni 1 až 3. Most ve stupni 3 vyžaduje stavební zásah většího rozsahu, rekonstrukci nebo úplnou přestavbu, přestavbu opěr nebo výměnu nosné konstrukce, popř. jen opravu nebo výměnu některých částí, jejichž stav může být příčinou omezení provozu. Hodnocení stupněm 3 nemusí zavdávat okamžitou příčinu na změnu podmínek provozuschopnosti. Ve stupni 3 je v současné době 255 mostů, tj. 3,8 % z celkového počtu železničních mostů.

Stav mostů na pozemních komunikacích se klasifikuje do sedmi tříd označených I až VII. Za neuspokojivé jsou považovány stavy: stav špatný – V, stav velmi špatný – VI a stav havarijní – VII. Počty a stav mostů na dálnicích a na silnicích I. třídy uvádí tabulka 1. Počty a stav mostů na silnicích II. a III. třídy tabulka 2.

Tab. 1 Mosty na dálnicích a silnicích I. třídy ([1] stav k 1. 7. 2022)
  dálnice I. třída D + I. třída
počet mostů   1,879 3,269 5,148
ve stavu
V + VI +VII
počet 114 402 516
% 6.1 12.3 10

 

Tab. 2 Mosty na silnicích II. a III. třídy ([1] stav k 1. 7. 2022)
 

II. třída

III. třída

II. + III. třída

počet mostů   4 555 8 095 12 650
ve stavu
V + VI +VII
počet 808 2 021 2 829
% 17,7 25,0 22,4

 

Na místních komunikacích, tj. ve městech a obcích, neexistuje centrální evidence mostů. Pouze se odhaduje, že počet mostů na místních komunikacích v celé České republice je vyšší než 18 000. O jejich stavu se také nic neví. Ve velkých městech, jako např. v Praze, Brně apod., evidence existuje a tam je také znám stav evidovaných mostů.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že mosty, které jsou ve vlastnictví státu, jsou v podstatně lepším stavu než mosty ve vlastnictví krajů. Bohužel se nejedná o nové zjištění. Jedná se o stav, jenž je neměnný již řadu let. Příspěvek se dále zabývá vývojem a stavem stavu mostů na silnicích II. a III. třídy.

3. Vývoj stavu mostů na silnicích II. + III. třídy

Počátkem roku 2001 došlo k převodu silnic II. a III. třídy do vlastnictví krajů. Spolu s tím došlo i k převodu finančních prostředků na správu silnic II. a III. třídy. Kraje se tak staly vlastníky mostů na silnicích II. a III. třídy. Celkový počet mostů od roku 2004 do současnosti se nepatrně zvyšoval. Podstatně se však zvyšoval relativní počet mostů v neuspokojivých stavech V, VI a VII (viz tab. 3). U mostů na silnicích II. třídy se zvyšoval z hodnoty 10,1 % na hodnotu 17,9 %, u mostů III. třídy z hodnoty 13,0 % na hodnotu 24,9 %. V posledních šesti letech však došlo k mírnému poklesu mostů Předpjatý letmo betonovaný most přes Vltavu na silni II. třídy z roku 1962 (foto J. Vítek).v neuspokojivých stavech V, VI a VII. To bylo dáno také tím, že kraje dostaly prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury od státu na údržbu a opravy silnic II. a III. třídy mimořádné finanční příspěvky v řádu několika milionů korun. Skutečnost je ale taková, že na silnicích III. třídy je 25 % mostů v neuspokojivém stavu, a to je alarmující. Pravděpodobnost vzniku havarijní situace je poměrně vysoká.

Tab. 3 Počet a stav mostů na silnicích II. a III. třídy v letech 2004 až 2022
(stav vždy k 1. 1. daného roku)

Rok Mosty na silnicích II. třídy Mosty na silnicích III. třídy
celkový počet mostů počet ve stavech V+VI+VII % celkový počet mostů počet ve stavech V+VI+VII %
2004 4,486 454 10.1 8,030 1,041 13
2006 4,481 527 11.8 8,039 1,178 14.7
2008 4,488 575 12.8 8,018 1,313 16.4
2010 4,500 717 15.9 8,046 1,671 20.8
2012 4,519 751 16.6 8,074 1,725 21.4
2014 4,531 775 17.1 8,085 1,787 22.1
2016 4,553 890 19.5 8,063 2,102 26.1
2018 4,533 871 19.2 8,061 2,060 25.6
2020 4,522 836 18.5 8,071 2,026 25.1
2022 4,542 811 17.9 8,083 2,009 24.9

 

Na silnicích II. třídy (viz tab. 4 sloupec 5) je nejhorší stav mostů v kraji Středočeském (26,8 %) a v kraji Libereckém (26,3 %). Na silnicích III. třídy je nejhorší stav mostů v kraji Jihomoravském (36,7 %), Libereckém (35,1 %), Středočeském (32,8 %) a v kraji Olomouckém (32,4 %). Na silnicích II. třídy se v posledních letech zhoršil stav mostů zejména v kraji Středočeském, na silnicích III. třídy je dlouhodobě nejhorší stav mostů v kraji Jihomoravském.
 

Tab. 4 Stav mostů podle krajů ([1] stav k 1. 7. 2022)
1 2 3 4 5 6 7
kraj třída silnice celkový počet mostů mosty ve stavu V+VI+VII
počet % plocha m2 náklady mil. Kč
Středočeský II 693 186 26.8 47,817 3,826
III 1,157 380 32.8 26,647 2,132
Jihočeský II 401 44 11 6,379 510
III 666 105 15.8 7,852 628
Plzeňský II 375 57 15.2 7,918 633
III 592 132 22.3 8,319 666
Karlovarský II 151 5 3.3 965 77
III 320 16 5 2,497 200
Ústecký II 288 48 16.7 10,653 852
III 624 131 21 17,647 1,412
Liberecký II 171 45 26.3 7,457 597
III 476 167 35.1 10,200 816
Králové-
hradecký
II 314 43 13.7 3,835 307
III 569 88 15.5 4,961 397
Pardubický II 267 37 13.9 5,863 469
III 565 123 21.8 6,412 513
Vysočina II 382 56 14.7 3,623 290
III 499 86 17.2 4,982 399
Jihomoravský II 478 110 23 18,267 1,461
III 668 245 36.7 18,938 1,515
Olomoucký II 374 67 17.9 5,366 429
III 720 233 32.4 12,897 1,032
Zlínský II 218 41 18.8 5,230 418
III 516 146 28.3 12,442 995
Moravsko-slezský II 443 69 15.6 11,645 932
III 723 169 23.4 17,380 1,390
CELKEM II 4,555 808 17.7 135,017 10,801
III 8,095 2,021 25 151,172 12,094

 

Řetězový most u obce Stádlec na silnici III. třídy z roku 1848 přes Vltavu, v roce 1975 přesunut přes Lužnici.Celkový počet mostů 12 650 na silnicích II. a III. třídy představuje obrovský majetek, o nějž se musíme starat, musíme zajišťovat jeho údržbu a opravy. Vyčíslit náklady potřebné pro údržbu a opravy mostů, aby nedocházelo k postupnému zhoršování stavu mostů, není jednoduché. Jsou mosty velké nebo malé, jsou z různých materiálů, mají různé stáří, jsou různého konstrukčního uspořádání, mají různou přístupnost pro provádění údržby nebo opravy, možnosti výluk a jistě další parametry, které mohou ovlivnit náklady na údržbu a opravy. Pro odhad nákladů se používá jednotková cena na 1 m2 půdorysné plochy mostu. Pro odhad nákladů na opravy a rekonstrukce mostů ve stavech V, VI a VII je v tomto příspěvku použita hodnota, která vychází ze zprávy NKÚ „Opravy a údržba mostů“ z roku 2020 [2]. Jednotkové ceny oprav, resp. rekonstrukcí mostů se v kontrolovaných projektech pohybovaly v širokém rozmezí od 3 812 Kč/m2 do 161 260 Kč/m2. Zde je použita hodnota 80 000 Kč/m2. V tabulce 4 ve sloupci 7 jsou vyčísleny žádoucí finanční náklady v mil. Kč podle krajů na opravy a rekonstrukce mostů v neuspokojivých Ocelový obloukový Tyršův most v Plzni přes Radbuzu z roku 1932.stavech V, VI a VII, aby se dostaly aspoň do stavu dobrého – tj. stavu IV. Uvedené hodnoty je nutno chápat jako zcela orientační, řádově dávají odhad potřeb financí jednotlivých krajů, resp. státu na opravy a rekonstrukce mostů. Je důležité si všimnout, že potřebné finanční částky v jednotlivých krajích se až řádově liší. K těmto nákladům je nutné ještě připočítat náklady na údržbu všech mostů a dále zvýšení cen stavebních prací od roku 2020. Ve zprávě NKÚ je dále uvedeno, „že při stávajícím tempu oprav a rekonstrukcí silničních mostů a počtech mostů ve špatném až havarijním stavu není reálné rychlé dosažení výrazného zlepšení jejich celkového stavu“. Abychom zlepšili bezpečnost mostů na silnicích II. a III. třídy, je nutné zvýšit náklady na jejich opravy a rekonstrukce v jednotlivých krajích, ale i v celé České republice.  

4. Návrhy na zlepšení stavu mostů na silnicích II. a III. třídy:

 • Zajistit plnění zákonné povinnosti vlastníků mostů. Zákonnou povinností vlastníka je vést evidenci, zajišťovat údržbu a opravy mostů.
   
 • Zlepšit práci státních dozorů na úrovni krajů, které kontrolují Krajské správy a údržby silnic ve výkonu evidence mostů, zajišťování údržby a oprav mostů, investorské přípravy a realizace staveb.
   
 • Obsadit funkci vrchního státního dozoru na Ministerstvu dopravy, jenž kontroluje státní dozory v krajích, že vykonávají svoji práci důsledně, a provádí vyhodnocování o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v celé České republice, které předkládá ministrovi dopravy.
   
 • Zintenzivnit činnost komise pro mosty na Ministerstvu dopravy ve věci stavu mostů. Komise má působnost pro mosty železniční a pro mosty na všech pozemních komunikacích. Komise dohlíží na důsledné využívání systému péče o mosty a systému pro evidenci a kontrolu stavu mostů.
   
 • Projednávat stav mostů na silnicích II. a III. třídy na komisi Rady Asociace krajů České republiky pro dopravu. Zajistit, aby zástupce komise pro mosty na MD byl pravidelně zván na zasedání Rady AKČR a aby problematika mostů a silnicích II. a III. třídy byla zařazována do programu jednání.
   
 • Zajistit navýšení finančních prostředků na údržbu a opravy mostů na silnicích II. a III. třídy podle akutních potřeb jednotlivých krajů.
   
 • Kontrolovat vynaložené finanční prostředky na údržbu, opravy a rekonstrukce mostů v jednotlivých krajích za uplynulé období.
   
 • Zajišťovat včasnou investorskou přípravu projektů pro opravu a rekonstrukci mostů ve stavech V, VI a VII v jednotlivých krajích.
   
 • Plánovat a zajišťovat potřebné finanční prostředky na opravy a rekonstrukce mostů pro nejbližší roky.
   
 • Zajišťovat expertizní činnost pro způsob výběru mostů na opravy a rekonstrukce a pro rozhodování mezi rekonstrukcí nebo novostavbou mostu.

 

Autor: Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

 


Literatura
[1] Přehledy z informačního systému o silniční a dálniční síti ČR. Ředitelství silnic a dálnic, Odbor silniční databanky a NDIC. 
[2] Opravy a údržba silničních mostů. Kontrolní závěr z kontrolní akce 19/20. Nejvyšší kontrolní úřad, 2020.