Mosty Pražského Semmeringu

Před zahájením rekonstrukce Před zahájením rekonstrukce

Jedná se o dvojici kamenných mostů převádějící trať Praha Smíchov – Hostivice přes Prokopské údolí, které přemosťují Dalejský potok, ulici Hlubočepskou, Na Srpečku a jednokolejnou trať Praha Smíchov – Rudná – Beroun. Mosty jsou součástí souboru památkově chráněných objektů Buštěhradské dráhy tzv. Pražský Semmering a oba jsou zapsány jako nemovitá kulturní památka, tudíž jsou památkově chráněné. Nosnou konstrukci mostů tvoří v jednom případě kamenné půlkruhové klenby a v druhém pak kombinované kamenno-cihlové půlkruhové klenby. V poli č. 5 jednoho z mostů je nosná konstrukce tvořena ocelovou konstrukcí. Mosty byly postaveny v letech 1870 – 1872 a následně uvedeny do provozu. V průběhu let na nich proběhlo několik oprav během životnosti mostů včetně výměny ocelové konstrukce v r. 1923.

Na začátku září 2018 byla zahájena rekonstrukce obou mostů za účelem udržení chátrající technické kulturní památky a zvýšení bezpečnosti provozování drážní dopravy.

Samotná rekonstrukce je rozdělena do dvou etap: „ve výluce“ a „po výluce“.

V první etapě – během provozní výluky – která byla naplánována na 90 dní, byl kompletně snesen kolejový svršek na obou mostech a stará ocelová konstrukce, která již nevyhovovala technickým parametrům.

Dále se v této fázi odtěžily přesypy kleneb, provedlo se kompletně nové odvodnění rubů kleneb a zhotovil se nový hydroizolační systém. Jak se předpokládalo, starý systém odvodnění se ukázal jako nefunkční a proto docházelo k sycení klenbového a poprsního zdiva vodou, dále pak k průsakům a degradaci klenbového zdiva. Pro nový systém hydroizolací bylo použito natavovaných pásů a systémového potrubí z nerez oceli protaženého skrze stávající kamenné chrliče.

Pro osazení nové ocelové konstrukce byl vybudován nový úložný práh včetně úložných podložiskových bločků, který je spřažen s kamenným zdivem. Během výstavby úložného prahu bylo nutné provést sanaci spodní stavby u pilířů (P4 a P5), na které se ukládá nová nosná konstrukce. Samotná sanace spočívala v očištění pilířů tlakovou vodou, odstranění degradovaného spárování do hloubky až 100 mm a následné přespárování novou výplňovou maltou. Poté se provedly injektážní vrty délek 1,3 m až 2,2 m v rastru 600 × 600 mm respektive 300 × 300 mm s ohledem na šetrnost provádění byly směřovány do stykování stávajících spár a následně byla provedena nízkotlaká injektáž do 0,2 bar cementovou suspenzí. Po provedení sanace spodní stavby byla osazena nová ocelová konstrukce z plnostěnných nosníků s horní zapuštěnou prvkovou mostovkou a uložena na hrncová ložiska.

Po ukončení prací na hydroizolacích byl proveden zpětný zásyp rubů kleneb až po úroveň železničního svršku a byly zahájeny práce na úpravách a opravách kamenného, atypického ocelového zábradlí. Ocelové prvky zábradlí byly kompletně vyrobeny nové, jelikož staré zábradlí nevyhovovalo výškou, stupněm koroze a místy již i jeho absencí. Nová zábradlí jsou replikou starého zábradlí s novými technickými parametry. Kamenné části zábradlí byly omyty tlakovou vodou, dozděny na požadovanou úroveň, posunuty do správné polohy včetně úprav na kamenných římsách. Vzhledem k tomu, že na mostě je úzký průjezdný průřez, tak byla důsledně sledována geometrická poloha sloupků pro dodržení limitních rozměrů dle stavebního povolení. Následně byly sloupky kamenicky zapraveny a zaspárovány.

Po vybudování nového železničního svršku a usazení do správné geometrické polohy koleje se dne 17. prosince 2018 uskutečnily hlavní mostní prohlídky a zatěžovací zkouška nosné ocelové konstrukce s kladným výsledkem a 18. prosince 2018 se trať opět zprovoznila.

V těchto úpravách byl taktéž zrekonstruován přejezd mezi mosty na ulici Slivenecká včetně nového zabezpečovacího zařízení. Tím se ukončila etapa stavby „ve výluce“.

Druhá etapa spočívá v kompletní sanaci spodní stavby. Ta se zahájí v klimaticky vhodných podmínkách na jaře 2019. V této fázi se mosty kompletně vyčistí od vegetace, degradovaného spárování a zdiva. Následně se provede přespárování jak kamenného, tak cihelného zdiva s výměnou vytipovaných poškozených kamenných prvků. Poté zahájíme vrty pro injektáže kleneb a pilířů a provedeme injektáže. Kamenné zdivo se kompletně injektuje cementovou suspenzí, cihelné zdivo pomocí polyuretanové pryskyřice. Po provedení všech úkonů na sanaci se mosty opět očistí tlakovou vodou a zataví se případné kosmetické vady na ústí vrtů a spárování. Veškeré práce se provádějí z ochranného lešení, které bude následně demontováno. Provedeme terénní úpravy a předáme stavebníkovi do konce června 2019 dle harmonogramu prací.

S ohledem na to, že mosty jsou kulturní technickou památkou, tak spolupráce mezi zhotovitelem, projektantem a stavebníkem probíhá za neustálého dozoru Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Praze.