Optimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice Vršovice

Nová kolej č. 102 v úseku Praha Zahradní Město – Praha Vršovice Nová kolej č. 102 v úseku Praha Zahradní Město – Praha Vršovice

Od poslední zprávy o dění na stavbě v současnosti největší pražské železniční zakázky již uplynulo pár měsíců, co se tedy během jara vybudovalo a kde se nyní odehrává největší stavební ruch?

Stavba je rozdělena na dva stavební úseky – první začíná za stanicí Praha-Hostivař a končí před stanicí Praha-Vršovice, druhý úsek pak tvoří část zahrnující zmíněnou stanici Vršovice až k portálům vinohradských tunelů. Nově vzniknou v lokalitě bývalého seřaďovacího nádraží stanice Praha-Zahradní Město, zastávka Praha-Eden a zcela přebudována bude železniční stanice Praha – Vršovice, stávající zastávka Praha-Strašnice včetně trati bude zrušena.

Ale vraťme se k průběhu projektu. Během loňských přípravných prací jsme stavěli převážně v prvním stavebním úseku. V oblasti bývalého seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice došlo k uvolnění staveniště a vybudování jedné ze čtyř nových kolejí (č. 102) v rozsahu z Edenu do Zahradního Města. S tím souvisela realizace objektů železničního spodku, části mostních objektů v Edenu a přes ulici V Korytech, dále stavba trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Nicméně tato kolej mohla být uvedena do provozu až na konci stavebního postupu č. 1, který nám přízeň počasí dovolila provést v únoru, o dva měsíce dříve, než předpokládal původní harmonogram.

Letos byla konkrétně snesena stávající kolej č. 10 umožňující železniční provoz směrem do Malešic, následně kolej 102 provizorně zapojena do čekacích kolejí před ulicí Průběžnou a do stávajících kolejí v Edenu. Obdobně bylo v oblasti Edenu dočasně zapojeno odstavné nádraží Jih a Depo kolejových vozidel. Dále bylo mimo jiné úspěšně zprovozněno provizorní zabezpečovací zařízení na Zahradním Městě a v obvodu Eden. To vše nám naplno umožnilo snést zbývající části původního kolejiště mezi Zahradním Městem a Edenem a rovněž zahájit práce na nově vznikající stanici Praha-Zahradní Město nad Průběžnou ulicí. Zde proběhlo hlubinné založení mostu a nyní realizujme betonové konstrukce u hostivařské opěry. U druhé opěry jsme bohužel byly nuceni práce pozastavit z důvodu komplikací při realizaci přeložky plynu vyvolané požadavky správce. Nyní je našich mostařích, aby čtyř-měsíční zpoždění, kdy nemohli pracovat, co nejvíce zkrátili. Tento mostní objekt je a bude nesmírně zajímavý, protože v sobě zahrnuje částečně nástupiště a přístupy na ně, tedy rampy, schodiště, eskalátory a výtahy, dále i zastřešení a trakční podpěry. Na spodní stavbu mostu také těsně navazuje objekt pro odbavení cestujících. V budoucnu zde vznikne důležitý přestupní uzel mezi železniční a městskou hromadnou dopravou.

Po demontážích železničního svršku byly sneseny zbývající části mostů přes ulice V Korytech a U Vršovického hřbitova, kde se následně rozběhly práce na druhých polovinách mostů. V případě mostu v Edenu proběhne sanace úložných prahů a zhotovení nové nosné konstrukce.

Kromě zmíněných mostů v lokalitě Zahradního Města pokračovaly práce na železničním spodku a svršku, nástupištích, kabelovodu, kanalizaci a přeložkách inženýrských sítí, dále byla zahájena výstavba objektů nové trakční měnírny a technologické budovy.

Stejně tak byly obnoveny práce na další části nového podchodu v budoucí zastávce Praha-Eden a již zmíněného mostu přes ulici U Vršovického hřbitova, na nástupištích, základech pro přístřešky, kabelovodu a kanalizaci.

Již od jara jsme se ale připravovali na hlavní letošní úkol, zahájení přestavby jednoho z nejkomplikovanějších pražských uzlů, stanice Vršovice. V rámci přípravných prací jsme prováděli přeložky kabelizace, byly připravovány nové základy a podpěry pro převěs trakčního vedení a zahájena výstavba kabelovodů. Naši kolegové ze společnosti Swietelsky Rail postupně vytrhali nepoužívané části liché kolejové skupiny, následně bylo možné začít se zemními pracemi pro budoucí přístupovou komunikaci do podchodu směrem z Nuslí. Tím bude po dokončení stavby umožněna chůze do Vršovic a lidé už snad nebudou klopýtat přes koleje. Proběhla příprava mostních objektů přes ulici Bartoškovu, Otakarovu a sousední Botič. V neposlední řadě bylo třeba upravovat stávající zabezpečovací zařízení.

Na začátku května byly vyloučeny zbývající koleje liché skupiny od třetího nástupiště směrem k Nuslím. Tím jsme zahájili již výše zmíněný náročný první stavební postup. Proběhla demontáž trakčního vedení a vytržení vyloučených kolejí, v uvolněném prostoru se ihned rozeběhla výstavba nové části podchodu. Byla snesena část nosné konstrukce mostu přes Bartoškovu ulici a zdemolovány opěry. Provedli jsme demolici 3. nástupiště a demontáž jeho přístřešku. Byly demontovány prvky zabezpečovacího zařízení, ohřevů výhybek či osvětlení nebo rozhlasů.

Ti, co místem projíždějí, si nemohli nevšimnout množství vytěžené zeminy a vybouraného betonu. Veškerý materiál co nejdříve odvážíme vlakovými soupravami, jinak by nás to v omezeném prostoru doslova zavalilo.

Čas pro realizaci je neúprosný. Harmonogram jsme plánovali téměř na hodiny. V uvolněném místě letos do Vánoc ještě kromě podchodu budou postaveny dvě ostrovní nástupiště, konkrétně třetí a čtvrté. Požadavek na čtvrté nástupiště vznikl dodatečně po jednáních koncem minulého roku a je to pro všechny zúčastněné, od investora a projektanta až po nás zhotovitele, velký závazek, aby úpravy projektu neovlivnily včasné a kvalitní předání díla. Změny se dotýkají též povrchů nástupišť, zastřešení či zábradlí. Je snahou nás všech, aby nové stanice byly pro cestující příjemným místem.

Hned několika kritickými místy jsou mostní objekty, jejichž výstavba podmiňuje úspěšné zprovoznění nových kolejí a nástupišť ke konci roku. Všechny jsou prováděny komplikovaně po částech, most přes Bartoškovu ulici bude nově spojitý tří-polový, se zabetonovanými nosníky. V Otakarově ulici nyní probíhá demontáž nosné konstrukce části mostu z 60. let, ta bude sanována a vrácena zpět. U mostu přes Botič je stávající železobetonová nosná konstrukce částečně rozřezávána a snášena, následně budou železobetonové desky znovu vybetonovány. V méně zatěžované části mostu již proběhla sanace nosné konstrukce. 

Po dokončení bude úsek zaústění IV. tranzitního železničního koridoru sloužit jako součást nově vznikajícího systému PID, s nadsázkou řečeno „Pražský S – Bahn“.

Jen pro upřesnění, projekt je realizován týmem lidí ze společností Metrostav a. s., Swietelsky Rail CZ a SMP CZ. Dokončení je plánováno na říjen 2021.

Ing. Jan Tesař
Ing. Ladislav Šabach
Metrostav a. s., divize 5