Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Pohled z karlovarské opěry Pohled z karlovarské opěry

V článku je popsána lávka přes Ohři. Jedná se o nový objekt v místě bývalého mostu, ze kterého nebyla použita žádná jeho část. Lávka z oceli, dřeva a betonu slouží především turistům a cyklistům, protože je součástí místní cyklostezky. Visutá konstrukce je ocelová s dřevěnou mostovkou z dubu a modřínu. Pro spodní stavbu byl použit beton a pro obklady opěr kámen. Elegantním vizuálním prvkem je dřevěné zábradlí z modřínu ve tvaru ondřejských křížů. Ondřejský kříž je šikmý kříž, který svým tvarem připomíná písmeno „X“ a podle legendy byl právě na kříži tohoto tvaru ukřižován svatý Ondřej. Celková délka přemostění je 61,5 metru a díky moderní konstrukci mohou v případě nutnosti lávku použít i záchranáři.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:

  • Objednatel: Karlovarský kraj
  • Zpracovatel dokumentace: PONTIKA s.r. o
  • Generální zhotovitel: Metrostav a.s., divize 5

LOKALIZACE

Přemostění bylo navrženo v místě původního mostu přes Ohři (lokalita Pionýrské nad Ohří), který převáděl přes řeku cestu z Karlových Varů do Lokte. Z původního mostu je zachován v současné době jen pilíř v řece a zbytky pilíře a opěry na levém břehu.

Stavba se nachází v hlubokém kaňonu řeky Ohře mezi Loktem a Doubím u Karlových Varů. Lávka je v blízkosti turisticky atraktivní lokality Svatošské skály (chráněný přírodní útvar vzniklý v Karlovarském žulovém masivu). Stavba prochází stávajícím rekreačním areálem. Přivedením cyklistů a turistů do areálu tak dojde k jeho dalšímu výraznému zhodnocení.

Lokalita lávky byla jasně daná historickým přemostěním, ke kterému byly dohledány i mapy a fotografie původního mostu (věšadlové konstrukce), poškozeného povodní s ledovými jevy v roce 1928, a dokumentace z následných oprav jeho dvou polí přes řeku.

Cyklostezka

Stávající cyklostezka (pro pěší a cyklisty) nyní vede po stávající lávce, vzdálené 500 metrů po toku od nové lávky. Cyklostezka v tomto úseku není bezbariérová, protože v nástupní části má schodiště. V místě stávající lávky je také zvýšený provoz pěších, je zde občerstvení pro vodáky a dále tudy prochází značené turistické cesty.

Po výstavbě lávky byla cyklostezka převedena na tu novou. Provoz pěších je dále veden i po stávající lávce, i když i zde bude potřebná rekonstrukce. Nová lávka tedy situaci výrazně zlepšila, protože bude bezbariérová včetně přístupu na lávku. Po nové lávce lze mimořádně přejet sanitkou o hmotnosti do 3,5 tun.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Lávka byla navržena jako visutá konstrukce s lanem tvaru řetězovky, na kterém je pomocí svislých tyčových závěsů zavěšena mostovka s vrcholovým obloukem ve tvaru oblouku. Základní konstrukce mostovkového roštu, tvořená dvěma hlavními nosníky a příčníky po 2,5 metru, je ocelová. Na příčníky jsou uloženy modřínové podélníky a dubové mostiny. Ocelové pylony z dvojice kruhových trubek výšky 10 metrů ukloněné dozadu jsou drženy šikmými kotevními lany ukotvenými do kotevních bloků.

Založení pylonů je realizováno na železobetonové opěře se žulovým kamenným obkladem. Hlavním vizuálním prvkem je dřevěné zábradlí z modřínu ve tvaru ondřejských křížů, výšky madla 1,3 metru nad mostovkou.

Pylony a ostatní ocelové konstrukce jsou natřeny zeleně a zábradlí bude natřeno lazurou v hnědé barvě. Čela zdvojených propustků budou seříznuta dle svahu a obložena kamenem, který se použije ze stávající levobřežní opěry a uloží se do betonového lože (vtok a výtok).

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Charakteristika lávky: visutá ocelová lávka, jednopólová, s dřevěnou mostovkou, lana vedena přes pylony a kotvena v kotevních blocích.

  • Délka přemostění: 61,50 metru
  • Délka mostu: 85,10 metru
  • Délka nosné konstrukce: 62,97 metru
  • Rozpětí jednotlivých polí: 62,36 metru

Lávka byla navržena jako visutá ocelová, jednopolová, s ocelovou mostovkou. Nosná lana jsou kotvena na pylonech a v kotevních blocích. Niveleta lávky má obloukový tvar s poloměrem zakružovacího oblouku R = 242 metrů a sklonem tečen 8,3 % (1 : 12). Nosná konstrukce lávky je ocelová z válcovaných profilů. Je tvořena hlavními nosníky, příčníky a vodorovným zavětrováním. Nosná konstrukce je stabilizována ve svislé rovině předpjatými lany jmenovitého průměru 40 mm. Lana jsou vedena ve svislých rovinách (sledují niveletu lávky) a v půdorysu jsou přímá. Na příčnících jsou lana uchycena do lanových svorek, zakotvena jsou na čelech opěr.

Konstrukce je zavěšena na konzolách příčníků. Na opěrách je nosná konstrukce uložena na ocelová čepová ložiska. Nosná lana jsou zavěšena ve dvou mírně ukloněných rovinách. Krajní zpětná lana jsou zakotvena do kotevních bloků a pylonů, střední lana jsou pnuta mezi pylony. Pylony jsou vetknuty do opěr.

Mostovka je dřevěná, mostiny jsou uloženy na podélníky. Založení masivních železobetonových opěr je hlubinné na mikropilotách průměru 108 × 16 délky cca 8,5 až 9,0 metrů. Kotevní bloky zpětných lan jsou přikotveny proti účinkům vodorovných sil trvalými zemními pramencovými kotvami.

ZÁTĚŽOVÉ TESTY, ZÁVĚR

Zátěžové testy nové lávky proběhly 14. září 2020, kdy v několika cyklech najížděly na lávku dodávky včetně čtyř nákladních vozidel s vodou. Zátěžovou zkoušku provedli odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT a měla několik cyklů. Nejdříve byla lávka zaměřena bez aut, poté na ni najely dvě dodávky. Nejvyšší zátěž byla na lávce, když na ni najela čtyři auta s celkovou hmotností 12 tun. Při plné hmotnosti se lávka prohnula o vyhovujících 13 centimetrů. První cyklisté a chodci tak novou lávku za 25 milionů korun začali využívat již v říjnu. Vlastní výstavba přitom začala na jaře 2020.

Metrostav a.s., divize 5
Podklady: PONTIKA s.r. o.
Zpracoval (čes)