Matematické modelování dokáže predikovat úspěšnost praktických a finančně náročných Crash testů silničních svodidel

Kvalitní svodidla se v Ostravě vyrábí již od roku 1968 Kvalitní svodidla se v Ostravě vyrábí již od roku 1968

Tradiční přední výrobce silničních svodidel, ostravská huť ArcelorMittal, která se v nejbližších dnech přejmenuje podle svého nového vlastníka na Liberty Ostrava, pokračuje dále v oblasti zvyšování kvality svých výrobků, optimalizaci výroby a snižování nákladů – např. efektivnějšími formami vývoje a testování svodidel nebo uváděním nových typů na trh. I na toto téma vystoupil v červnu 2019 v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu, v rámci setkání členů Ocelářské Unie, Bc. Richard Toman – vedoucí provozu svodidel a důlních výztuží této ostravské firmy. Ten v úvodu uvedl, že jen v Evropské unii najdeme cca 20 významných výrobců svodidel. „K největším konkurenčním výhodám ostravské společnosti však určitě patří 50leté know-how, které drží klíčoví zaměstnanci, a také možnost kontroly a řízení celého hutního procesu od prvovýroby přes druhovýrobu až po konečnou finalizaci jednotlivých hotových výrobků – svodidel. Takovou možnost mnoho konkurentů v tomto oboru nemá,“ říká R. Toman.

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ

Náklady na vývoj nových typů svodidel se stále zvyšují. „Čím více se zpřísňují požadavky trhu na zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích, respektive na vlastnosti a parametry svodidel (a současně s tím čelíme neustálému tlaku na snižování cen), tak musíme více a více investovat například do analýz a matematických simulací. Ty nám v podstatě ušetří náklady tím, že výrazně eliminují neúspěšné bariérové zkoušky,“ říká R. Toman.

O tom, že nejde o zanedbatelné položky, svědčí fakt, že celkové náklady (přímé i nepřímé) na jednu bariérovou zkoušku se pohybují v rozmezí 4,5 až 6,5 milionu českých korun, a to v závislosti na typu a úrovní zadržení zkoušeného svodidla. Za posledních 15 let ostravská firma provedla cca 40 bariérových zkoušek, což představuje zhruba 80 zkušebních nárazů. „Přidanou hodnotou matematického modelování a simulací nárazů je zvýšení pravděpodobnosti úspěšnosti praktické bariérové zkoušky“ vysvětluje vedoucí provozu.

Neznamená to však, že by se časem praktické zkoušky odsunuly na druhou kolej, či případně se zcela z procesu zkoušení a uvádění svodidel na trh vyloučily. Naopak, podle R. Tomana by se naopak mělo posuzování zpřísnit. „Jde přece o bezpečnost na pozemních komunikacích, a tedy o životy nás všech. Svodidla patří do skupiny stanovených stavebních výrobků a jako pasivní bezpečnostní prvek plní důležitou funkci na komunikaci. My výsledků matematických simulací využíváme pouze k predikci úspěšnosti či neúspěšnosti reálné zkoušky. Začátky s těmito simulacemi byly složité, ale v současnosti umíme předpovědět úspěšnost a průběh zkoušky již na 96 %,“ vysvětluje R. Toman.

O tom, že bezpečnost účastníků silničního provozu musí být na prvním místě, svědčí smutné statistiky dopravních nehod. Za zmínku stojí analýza společnosti Centrum dopravního výzkumu, ze které vyplývá, že celkové ekonomické ztráty z dopravních nehod roku 2017 dosáhly částky 72,7 miliardy korun, což představuje 1,4 % HDP. Cena jednoho zmařeného lidského života se tak vyšplhala na 19,8 milionu korun. „Na jednu stranu se sice legislativa a další požadavky zpřísňují, na druhou stranu se na naše silnice dostávají (třeba díky nejednoznačnosti výkladů) chybně zvolené a navržené produkty, resp. sledujeme různé přístupy například k povrchové ochraně či technologii montáže, čili instalace svodidel přímo na místě. Nehledě na následnou údržbu. Za nás (jako za výrobce) mohu zodpovědně říci, že naše výrobky splňují všechny požadavky. Ty další návazné záležitosti, silně ovlivňující bezpečnost na komunikacích, již přímo ovlivnit nemůžeme. Zde musí nést plnou zodpovědnost stát potažmo investor a správce komunikace,“ uvádí vedoucí provozu.

OSVĚTA U MONTÁŽNÍCH FIREM

Od roku 2012 se firma začala aktivněji zabývat kontrolou kvality montáže svých svodidel na nových úsecích ale i v rámci rekonstrukcí. „Situace se myslím mírně změnila k lepšímu. Přispěla k tomu zřejmě i osvěta, kterou jsme dělali u montážních organizací a přejímačů. Nicméně se stále setkáváme, hlavně na nižších třídách silnic, s neznalostí technologických postupů a montážních návodů a někdy i nebezpečnou kreativitou montážních organizací. Přitom kvalitní způsob instalace ovlivňuje i funkci a bezpečnost tohoto výrobků. Tak jako my, výrobci, procházíme každoročním dohledem nad výrobou svodidel ze strany certifikačního orgánu, tak i montážní organizace by podle mě měly procházet odborným proškolením a prozkoušením ze znalosti příslušných montážních návodů. Za instalaci je zodpovědná montážní organizace, která garantuje, že instalovala příslušná svodidla podle příslušných požadavků a podmínek,“ nastiňuje možnosti dalšího vývoje R. Toman.

Jak ještě na závěr krátce zmínil, po instalaci je už životnost pevně v rukou správce příslušné komunikace, který by se měl řídit předpisy pro údržbu a čištění bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. Tady je potřeba zmínit například povinnost čištění svodidel 2× ročně – na jaře a na podzim.

Související články