Most přes řeku Orlici v městské části Hradec Králové – Svinary

Montáž – pohled na most s osazenými táhly Montáž – pohled na most s osazenými táhly

V průběhu tohoto roku měla společnost Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. možnost spolupracovat na přemostění řeky Orlice v městské části Hradec Králové – Svinary. Část, kterou jsme měli na starosti, byla výroba, montáž, realizační a výrobní dokumentace ocelové nosné části nového mostu.

ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY:

  • Objednatel: Královéhradecký kraj
  • Správce mostu: SÚS Královéhradeckého kraje a. s.
  • Autorský dozor: Valbek, s. r. o.
  • Sdružení zhotovitelů: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
  • Realizační dokumentace stavby – betonová část: MDS Projekt s. r. o.
  • Realizační dokumentace stavby – ocelová část: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
  • Výrobní dokumentace, výroba a montáž ocelové konstrukce: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Stávající přemostění řeky Orlice zajišťoval ocelový příhradový dvoupólový most s dolní mostovkou postavený v roce 1907 („most plukovníka Šrámka“). Most byl v lednu 2017 kvůli svému havarijnímu stavu uzavřen pro veškerou automobilovou dopravu.

Nový most nahradí stávající a bude převádět silnici III/3082, chodník a přeložky inženýrských sítí přes řeku Orlici. Mostní objekt je navržen jako jednopolový most s rozpětím 75,0 m. Nosnou konstrukci tvoří podélně předpjatá betonová monolitická deska s krajními betonovými trámy, které jsou zavěšeny na ocelové oblouky pomocí ocelových závěsů. Ocelové oblouky jsou samostatně stojící (neztužené) a jsou vetknuté do betonové mostovky.

Ztužující ocelové oblouky jsou tvaru paraboly 2. stupně. Oblouky jsou navrženy pro zvýšení únosnosti předpjatého trámu mostovky. Teoretické vzepětí oblouků je 11 000 mm. Průřez výztužných oblouků je lichoběžníkový svařovaný uzavřený. V místech přípojů táhel je dolní pásnice průřezu oblouků přerušena a prochází zde svislé styčníkové plechy. Styčníkové plechy přenáší zatížení od táhel do stěn oblouků. Styk oblouku a betonového trámu (zárodek) je navržen vetknutý. Jejich vzájemné spojení je zajištěno osazením spřahovacích trnů. Vnitřní část zárodku je vyplněna betonem.

Do boční stěny zárodku bylo nutné vyvrtat otvory pro provedení příčné výztuže betonového příčníku a trámu. Pro převedení kabelů podélného předpětí betonového trámu jsou na zárodku osazeny a přivařeny ocelové chráničky z trubek. Stěny oblouku se za montážním stykem začínají rozšiřovat a plynule přechází do průřezu betonového trámu. Do nosné konstrukce betonového trámu byly předem zabetonovány kotevní přípravky táhel.

Pro zavěšení betonového trámu na ocelový oblouk byla použita certifikovaná tyčová rektifikovatelná táhla firmy PROTAH z oceli S460 o průměru P56 a průměru P48.

Pro výpočet nosné ocelové části mostu byl použit program SCIA Engineer a Idea Statica. Byl vypracován jak 3D prutový model, tak desko-stěnový model pro posouzení lokálního namáhání některých částí mostu.

Pro dodržení správné geometrie, návaznosti jednotlivých dílců a rychlejší tvorbu výrobní dokumentace ocelové konstrukce mostu byl použit program Advance Steel.

VÝROBA A MONTÁŽ

Výroba ocelové konstrukce mostu probíhala v mostárně společnosti Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., na středisku ocelových konstrukcí. Jednotlivé etapy výroby a montáže se odvíjely od technologického postupu výstavby mostu. První etapou byla výroba zárodků oblouků a kotevních přípravků táhel, které byly potřeba na stavbě osadit do bednění mostovky.

Jak byly dílce vyrobeny, následovala jejich přejímka před uvolněním k provádění nátěrů. Protikorozní ochrana všech dílců ocelové konstrukce byla prováděna v lakovacím a tryskacím boxu na středisku ocelových konstrukcí společnosti Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.

Montáž zárodků oblouků probíhala mobilním autojeřábem. Hmotnost jednoho zárodku oblouku byla cca 18 tun. Zárodky byly ukládány na provizorní montážní podpěry, které po osazení a aktivaci ložisek byly demontovány.

Osazování kotevních přípravků táhel probíhalo po vyvázání spodní podélné výztuže hlavních trámů mostovky, na kterou byly usazovány. Poté následovalo protažení chrániček pro předpínací lana a vyvázání zbylé výztuže trámů a mostovky.

Další fází byla výroba ocelových oblouků nosné konstrukce. Svým atypickým zešikmením stěn bylo sestavení oblouků do požadovaného tvaru náročnější. Střední obloukové díly byly výrobně nadvýšeny o 40 mm.

Při usazení oblouku na montáži bylo nadvýšení vlivem vlastní tíhy eliminováno. Toto však sebou neslo také vznik vodorovných posunů (roztažení) středního obloukového dílce, což vyžadovalo pečlivé propočty, při jeho ukládání a zakracování, z důvodu zachování optimálních kořenových vůlí pro svařování.

Pro usnadnění sestavení oblouků před svařováním byly na obloukové dílce navařeny montážní stoličky, které byly po svaření oblouků odstraněny. Osazování obloukových dílců probíhalo za pomocí mobilních autojeřábů. Hmotnost nejtěžších dílců byla cca 41 tun.

Během výroby oblouků probíhala také výroba mostních táhel systému Protah. Před aplikací protikorozní ochrany proběhlo sestavení táhel v černém stavu pro kontrolu kompatibility jednotlivých komponent.

Montáž táhel probíhala za pomocí minijeřábu JEKKO. Díky nízké hmotnosti tohoto jeřábu bylo umožněno pojíždění po mostovce, která byla v celé své délce stále podepřena. Po osazení táhel následovalo předepnutí předpínacích lan mostovky na 100 % a její uvolnění z podpěr.

Poslední fází montáže ocelové konstrukce byla montáž mostního příslušenství – rošt inženýrských sítí, silniční svodidlo a zábradlí. Zajímavostí zábradlí bylo boční připojení přes patní plech k mostovce, jenž vyžadovalo speciální postup při jeho usazování.

ZÁVĚR

Výstavba nového mostu v městské části Hradec Králové – Svinary přispěje ke zlepšení dopravní obslužnosti v okolí. Stavba byla extrémně náročná na koordinaci jednotlivých prací a zejména na čas. Zahájení prací bylo v dubnu 2018 a předčasné užívání mostu je plánováno na konec roku 2018. Tyto podmínky kladou vysoké nároky na profesní odbornost a spolupráci všech účastníků výstavby. Bez této spolupráce by termín nebylo možné v odpovídající kvalitě díla splnit.