Nový most přes železniční trať na II. etapě obchvatu Chrudimi

Pohled na dokončený most přes čtyřkolejnou železniční trať na trase Pardubice – Havlíčkův Brod Pohled na dokončený most přes čtyřkolejnou železniční trať na trase Pardubice – Havlíčkův Brod

Pardubický kraj se vyrovnává s velkou intenzitou dopravy uvnitř měst budováním jejich obchvatů. K jedněm z nejvytíženějších měst v tomto ohledu patří Chrudim. Na konci roku 2021 byla v předstihu předána do provozu II. etapa obchvatu, konkrétně se jednalo o projekt „Silnice I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17 Slatiňany“.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Objednatel a správce mostu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice
 • Zhotovitel: „Společnost M – SILNICE, EUROVIA, I/37 Chrudim obchvat, úsek I/17 – Slatiňany“
 • Dokumentace: PDPS – Valbek spol. s r. o. RDS – M – PROJEKCE s. r. o.
 • Druh převáděné komunikace: Silnice I/37
 • Kategorie komunikace na mostě: S11,5/80
 • Překážka přemostění: Trať SŽDC 238 (4 koleje), trať v přímé linii
 • Výška průjezdního prostoru: Sdružený VMP 3,0 výšky 6,0 m (l0 = 13,2 m)
 • Katastrální území: Orel

Úsek nového obchvatu je více než 4,5 km dlouhý, je tvořen 47 stavebními objekty. Součástí jsou čtyři vedlejší komunikace, tři křižovatky, sedm mostních objektů, protihluková opatření a následné vegetační úpravy, realizováno bylo i větší množství vyvolaných přeložek dotčených komunikací a sítí technické infrastruktury.

Jedním z nových mostních objektů (SO 205) je mimoúrovňové převedení silnice I/37 (SO 101) přes vícekolejnou hlavní železniční trať spojující Pardubice a Havlíčkův Brod. Požadavky na řešení mostu byly dány směrovým a výškovým vedením hlavní trasy a uspořádáním přemosťované překážky. Most je včetně přechodových oblastí téměř 87 m dlouhý, navržený jako spojitá třípólová roštová konstrukce z tyčových prefabrikátů spřažených železobetonovou deskou.

ZALOŽENÍ MOSTU

V rámci průzkumných prací byly v prostoru objektu provedeny vrtané sondy, na jejichž základě byla upřesněna geologická a hydrogeologická charakteristika území. Z těchto charakteristik vyplynuly poměrně složité základové poměry. Z tohoto důvodu bylo navrženo pilotové zakládání – piloty byly navrženy jako železobetonové vrtané s průměrem 1,18 m s ocelovou výpažnicí. Piloty musely být vetknuty minimálně 1 m do skalního podloží R4, přičemž betonáž byla prováděna metodou Contraktor.

ZÁKLADNÍ INFORMACE – MOST

 • Počet polí: 3
 • Délka přemostění: 19,05 + 2,40 + 27,60 + 2,40 + 19,05 = 70,5 m
 • Délka mostu: 86,71 m
 • Rozpětí jednotlivých polí: 21,0 + 30,0 + 21,0 m
 • Šířka mostu: 14,60 m
 • Výška mostu: 6,32 m
 • Stavební výška: 1,76 m
 • Šikmost: 90 °, kolmý
 • Zatížení mostu: dle ČSN EN 1991-2, skupina 1

Vzhledem k blízkosti železniční tratě bylo pro výstavbu základů pilířů navrženo kolem obvodu základu dočasné pažení ze štětovnic. Opěry a pilíře mostu jsou založeny na železobetonových základech, kde základy opěr a křídel jsou šířky 5,00 m, výšky 1,50 m a délky 15,00 m, základy pilířů jsou šířky 5,10 m, výšky 1,80 m a délky 10,60 m. Základy byly provedeny na podkladním betonu tl. 200 mm.

Opěry mostu tvoří dřík výšky 5,13 m u opěry O1, respektive 7,75 m u opěry O4, včetně úložného prahu výšky 0,80 m v ose mostu. Tloušťka opěr je 2,35 m, délka 14,00 m. Rovnoběžná křídla opěr dosahují tloušťky 0,80 m a proměnné délky v rozmezí 5,88–6,13 m. Křídla jsou vetknuta do základů, dříků, úložných prahů a závěrných zídek opěr. Závěrné zídky jsou výšky přibližně 2,21 m a tloušťky 0,40 m. V horní části závěrných zídek byly navrženy výstupky pro uložení přechodových desek a kapsy pro osazení povrchových mostních závěrů. Mezilehlé pilíře mostu jsou navrženy jako stěnové, dva dříky se střední spojovací stěnou. Základní průřez dříku tvoří osmiúhelník se základním půdorysným rozměrem 1,60 × 2,10 m, tloušťka střední stěny je 1,00 m. Výška dříků pilířů P2 a P3 je 6,78 m pro levý dřík a 6,96 m pro pravý dřík, výška střední stěny dosahuje 5,68 m.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce mostu je navržena jako spojitá třípólová roštová konstrukce z tyčových prefabrikátů spřažených železobetonovou deskou, je uložena na hrncových ložiscích. Na každé podpěře je navržena vždy dvojice vyměnitelných ložisek, tedy se zdvojenými kotevními deskami, pevný bod byl navržen na pilíři P3.

Rozpětí jednotlivých polí mostu činí 21,00 + 30,00 + 21,00 = 72,00 m. Příčníky nosné konstrukce byly s ohledem na urychlení výstavby mostu, respektive s ohledem na urychlení montáže prefabrikovaných nosníků MS-I, navrženy jako kombinované z deskových prefabrikátů ve spodní části a monolitické horní části. V příčném řezu tvoří nosnou konstrukci 10 kusů nosníků MS-I konstrukční výšky 1,20 m. Osová vzdálenost nosníků je 1,40 m, šířka nosné konstrukce je potom 14,00 m. Spřaženou desku tvoří ze spodní strany filigránové desky ztraceného bednění a monolitická deska, celková tloušťka spřažené desky je tak 250 mm.

NOSNÍKY MS-I

Jedná se o tyčový prefabrikovaný nosník MS-I z předpjatého betonu (SCC-C45/55-XD1,XF2 (CZ,F.1.2)-Cl0.2-Dmax16mm-SF2) ve tvaru obráceného písmene T. Předpětí je tvořeno kombinací předem vneseným předpětím do skupiny přepínacích lan a dodatečného předpětí vneseného po zmonolitnění konstrukce, po vybetonování příčníků a spřažené desky. Na horním povrchu stojiny vnitřních nosníků jsou na hranách vytvořeny ozuby pro usazení ztraceného bednění, filigránových desek, na krajních nosnících je ozub pouze jeden.

Pro dobrou manipulaci s nosníkem byl navržen ve stojině nosníku na každém konci jeden otvor ∅ 73 mm. Otvor se vytvoří vložením ocelové trubky do bednění. V krajních nosnících jsou navrženy otvory pro lešení, které byly využity při vybudování spřažené desky na stavbě.

Osazování prefabrikovaných konstrukcí a některé další práce probíhaly za vyloučení železničního provozu v předem schváleném termínu traťové výluky v 7 etapách s maximální možnou celkovou dobou 95 hodin. Výluky musely být naplánovány, projednány a určeny přesně na určité dny 6 měsíců před provedením prací.

Příčníky byly osazovány za výluk na krajních tratích (příčník/den a výluka krajní tratě). Krajní pole mostu byla osazena nosníky za 2 dny/mostní pole a za výluky krajní příslušné koleje. Střední pole nad kolejemi bylo osazeno za dvoudenní celkové výluky. Krajní nosníky byly osazeny včetně konzol pro lešení a bednění jak nosné konstrukce, tak říms mostu. Veškeré práce spojené s osazováním prefabrikátů byly vždy provedeny v naplánovaném termínu. Z důvodu zajištění bezpečnosti na trati byly na nosné konstrukci podvěšeny ochranné sítě.

Výrobu a dodávku nosníků MS-I a filigránových desek zajišťoval oblastní závod Průmyslová výroba společnosti M – SILNICE a. s. z jeho PREFY v Novém Bydžově.

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Na nosné konstrukci byl proveden schválený hydroizolační systém. Následně byly realizovány mostní římsy, vč. striáže, po nich následovaly práce na dalším předepsaném příslušenství mostu – odvodnění izolace, odvodňovací proužek, odvodňovací zařízení, silniční záchytný systém, ochranná zařízení, byly osazeny měřičské značky. Na mostní konstrukci byla navržena třívrstvá vozovka dle ČSN 73 6242 – skladba vozovky V1. Nedílnou součástí byly terénní úpravy, včetně opevnění kamenem, položení dlažby, výstavby schodiště. Veškeré práce byly odvedeny v nejvyšší kvalitě ke spokojenosti objednatele.

Obyvatelé zdejšího území a řidiči ocení, že krajina mezi Chrudimí a Slatiňanami dostala nejenom díky novému mostu přes železnici novou tvář, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti zdejšího provozu. Druhá etapa obchvatu Chrudimi, jejíž výstavba byla zahájena v prosinci 2019, byla dokončena i přes komplikace, které přinesla epidemie covid-19, o několik měsíců dříve, a nejen motoristé tak dostali vánoční dárek, jelikož celá trasa byla zprůjezdněna 20. prosince 2021. Silnice výrazně zkvalitní dopravu na aglomerační ose Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Slatiňany s možností na napojení na dálnici D 11.

Ing. Petr Mareš
ředitel závodu MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY
M – SILNICE a. s.